Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon následující výčet běžných problémů.

Baterie/Indikace


Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový zdroj. Mějte na paměti, že i když dojde ke ztrátě aktuálně zaznamenávaných dat, data již zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie ovlivněna.


Hledáček je rozostřený: Upravte zaostření hledáčku (0 Volič dioptrické korekce hledáčku). Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší, vyberte jednorázové zaostření (AF-S; 0 Režimy automatického zaostřování), jednotlivá zaostřovací pole (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí) a střední zaostřovací pole (0 Výběr zaostřovacího pole), a poté vytvořte kompozici s vysoce kontrastním objektem ve středním zaostřovacím poli a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření fotoaparátu. Jakmile je samotný fotoaparát zaostřen, nastavte volič dioptrické korekce hledáčku tak, abyste mohli pozorovat jasně zaostřený objekt v hledáčku. Je-li třeba, lze zaostření hledáčku dále upravit pomocí volitelných korekčních čoček (0 Další příslušenství).


Hledáček je tmavý: Vložte plně nabitou baterii (0 Nabití baterie, Stav baterie a počet zbývajících snímků).


Zobrazovače se bez varování vypnou: Vyberte delší zpoždění v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu) nebo c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru; 0 Zpožď. pro vypn. monitoru).


Zobrazení na kontrolním panelu a v hledáčku je pomalé a tmavé: Doba odezvy a jas těchto zobrazovačů závisí na okolní teplotě.


Indikace v hledáčku zčervená při osvětlení obrazového pole: Jde o normální jev pro tento typ hledáčku a neznamená to závadu.


Fotografování (Všechny režimy)


Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.


Je zablokované spuštění závěrky:


Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské funkci d3 (Opožděné spuštění závěrky; 0 Opožděné spuštění závěrky).


Při stisknutí tlačítka spouště na dálkovém ovládání nedojde k expozici snímku:


Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek: Sériové snímání není k dispozici v kombinaci s vestavěným bleskem (0 Vestavěný blesk) a funkcí HDR (vysoký dynamický rozsah; 0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)).


Snímky jsou neostré:


Pípnutí nezazní:


Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se neaktivuje blokování zaostření: Pokud je vybraný zaostřovací režim AF-C (resp. pokud fotografujete pohyblivé objekty v režimu AF-A), použijte k zablokování zaostření tlačítko A AE-L/AF-L.


Nelze vybírat zaostřovací pole:


Nelze vybrat režim automatického zaostřování: Je vybrané manuální zaostřování (0 Automatické zaostřování, Manuální zaostřování).


Nelze vybrat režim činnosti zaostřovacích polí: Je vybrané manuální zaostřování (0 Automatické zaostřování, Manuální zaostřování).


Nelze změnit velikost obrazu: V položce Kvalita obrazu je zvoleno nastavení NEF (RAW) (0 Kvalita obrazu).


Záznam snímků fotoaparátem je pomalý: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.).


Pomocné světlo AF nepracuje:

 • Pomocné světlo AF nepracuje při výběru režimu automatického zaostřování AF-C (0 Režimy automatického zaostřování) nebo při výběru kontinuálního zaostřování v režimu AF-A. Vyberte režim AF-S. Je-li vybrán jiný režim činnosti zaostřovacích polí než Automatická volba zaostřovacích polí, vyberte střední zaostřovací pole (0 Výběr zaostřovacího pole).
 • Fotoaparát se nachází v režimu živého náhledu.
 • Je vybrána možnost Vypnuto v uživatelské funkci a9 (Vestavěné pomocné světlo AF, 0 Vestavěné pomocné světlo AF).
 • Pomocné světlo AF se automaticky vypnulo. Pomocné světlo se mohlo vlivem trvalého používání zahřát; počkejte až se ochladí.

Na snímcích se vyskytují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud problém přetrvává, vyčistěte obrazový snímač (0 Čištění obrazového snímače).


Snímky jsou ovlivněny patrnými reflexy nebo závojem: Reflexy a závoj se mohou vyskytovat u snímků obsahujících slunce nebo jiné silné zdroje světla. Výskyt těchto jevů lze potlačit nasazením sluneční clony nebo úpravou kompozice snímků tak, aby se silné zdroje světla nacházely výrazně mimo záběr. Můžete také vyzkoušet techniky, jako je sejmutí filtrů z objektivu nebo výběr jiného času závěrky.


Na snímcích se objevuje šum (světlé skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky):

 • Jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj a proužky lze potlačit snížením citlivosti ISO.
 • Pro snížení výskytu jasných skvrn nebo závoje u snímků pořízených časy závěrky delšími než 1 s (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.) použijte položku Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování.
 • Závoj a jasné skvrny mohou znamenat, že došlo ke zvýšení teploty ve vnitřních částech fotoaparátu z důvodu vysoké okolní teploty, dlouhých expozic nebo z obdobných důvodů: vypněte fotoaparát a před opětovným zahájením fotografování vyčkejte na jeho ochlazení.
 • Při použití vysokých citlivostí ISO se mohou na snímcích pořízených s některými volitelnými blesky zobrazit proužky; dojde-li k této situaci, vyberte nižší hodnotu citlivosti.
 • Při použití vysokých citlivostí ISO včetně vysokých hodnot ISO vybraných funkcí automatické regulace citlivosti ISO lze potlačit výskyt náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů výběrem možnosti Vysoká, Normální nebo Nízká v položce Redukce šumu pro vys. ISO v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Redukce šumu pro vys. ISO, Redukce šumu pro vys. ISO).
 • Při použití vysokých citlivostí ISO může být výskyt náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků více patrný u dlouhých expozic, vícenásobných expozic a snímků pořízených za vysokých okolních teplot. Dále může k výskytu těchto jevů docházet při zapnuté funkci Active D-Lighting, při výběru možnosti Ploché v položce Předvolby Picture Control (0 Výběr předvolby Picture Control) nebo při extrémních nastaveních jednotlivých parametrů předvoleb Picture Control (0 Parametry předvoleb Picture Control).
 • V režimu % mohou být náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky více patrné na snímcích pořízených za nízké hladiny osvětlení.

V režimu videosekvencí se zobrazuje blikající obraz nebo proužky: V položce Redukce blikání obrazu v menu videosekvencí vyberte možnost odpovídající frekvenci místní střídavé elektrické sítě (0 Redukce blikání obrazu).


V režimu živého náhledu se zobrazují jasná místa nebo proužky: V režimu živého náhledu je v záběru blikající světelná reklama, resp. byl použit blesk nebo jiný světelný zdroj s krátkou dobou svícení.


Videosekvence jsou zaznamenávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon v položce Citlivost mikrofonu v menu videosekvencí (0 Citlivost mikrofonu).


Živý náhled se neočekávaně ukončí nebo se nespustí: Živý náhled se může ukončit automaticky, aby se předešlo poškození vnitřních obvodů fotoaparátu, v následujících situacích:

 • Vysoká teplota okolí
 • Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu nebo v režimu záznamu videosekvencí
 • Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimech sériového snímání

Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným pokusem o jeho aktivaci ochlazení vnitřních obvodů fotoaparátu. Mějte na paměti, že fotoaparát může být na dotyk teplý. To však neznamená závadu.


V režimu živého náhledu se zobrazují obrazové vady: Při zvětšení obrazu aktuálního záběru objektivu (0 Zvětšení obrazu v režimu živého náhledu) v režimu živého náhledu se může zobrazovat „šum“ (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy; u videosekvencí jsou úroveň a rozložení náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje a jasných skvrn ovlivňovány velikostí obrazu a snímací frekvencí (0 Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa). Náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo jasné skvrny se mohou vyskytovat rovněž jako důsledek nárůstu teploty vnitřních obvodů fotoaparátu v režimu živého náhledu; pokud fotoaparát nepoužíváte, živý náhled ukončete.


Nelze vybírat položky menu: Některé možnosti nejsou dostupné ve všech režimech.


Fotografování (P, S, A, M)


Je zablokované spuštění závěrky:

 • Je nasazený objektiv bez CPU: otočte volič expozičních režimů fotoaparátu do polohy M (0 Typy objektivů).
 • Volič expozičních režimů byl otočen do polohy S po nastavení času závěrky A nebo % v režimu M: vyberte jiný čas závěrky (0 S: Clonová automatika).

Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Používá se blesk. Pomocí uživatelské funkce e1 (Synchroniz. čas pro blesk) lze zvolit synchronizační čas pro práci s bleskem; při použití kompatibilních blesků vyberte možnost 1/320 s (Auto FP) nebo 1/250 s (Auto FP), abyste mohli využívat celý rozsah časů závěrky (0 Synchroniz. čas pro blesk).


Nelze změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný (0 Manuální nastavení).


Snímek nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Snímek nebyl pořízen fotoaparátem D7500 (0 Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku).


Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:


Účinky použití předvolby Picture Control jsou u každého snímku jiné: Je vybrána možnost Automaticky v položce Předvolby Picture Control, je vybrána předvolba Picture Control založená na předvolbě Automaticky, resp. je vybrána možnost A (automaticky) pro parametr doostření, zřetelnost, kontrast nebo sytost barev. Chcete-li získat konzistentní výsledky u série snímků, vyberte jiné nastavení (0 Parametry předvoleb Picture Control).


Nelze změnit metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť (0 Expoziční paměť).


Nelze použít korekci expozice: Fotoaparát se nachází v režimu M. Vyberte jiný režim.


Na snímcích pořízených dlouhými expozicemi se objevuje šum (červené plochy nebo jiné artefakty): Povolte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.).


Přehrávání


Při přehrávání se nezobrazí snímek NEF (RAW): Snímek byl pořízen při nastavení kvality obrazu NEF + JPEG (0 Kvalita obrazu).


Nelze zobrazit snímky pořízené jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými značkami fotoaparátů se nemusí zobrazovat správně.


Některé snímky se při přehrávání nezobrazují: Vyberte možnost Všechny v položce Přehrávaná složka (0 Přehrávaná složka).


Fotoaparát zobrazuje zprávu informující o skutečnosti, že složka neobsahuje žádné snímky: Vyberte možnost Všechny v položce Přehrávaná složka (0 Přehrávaná složka).


Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):

 • Snímek byl pořízen při použití možnosti Vypnuto v položce Automatické otáčení snímků (0 Automatické otáčení snímků).
 • Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku (0 Otočení na výšku).
 • Snímek je zobrazen v režimu kontroly snímků (0 Kontrola snímků).
 • Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů.

Není možné vymazat snímek:


Snímek nelze retušovat: Snímek nelze dále upravovat pomocí tohoto fotoaparátu.


Snímek nelze vybrat pro tisk: Snímek je ve formátu NEF (RAW). Přeneste snímky do počítače a vytiskněte je pomocí softwaru NX Studio (0 Propojení). Snímky ve formátu NEF (RAW) lze pomocí položky Zprac. snímků NEF (RAW) (0 Zprac. snímků NEF (RAW)) uložit ve formátu JPEG.


Snímky se nezobrazují na videozařízení s vysokým rozlišením: Zkontrolujte, jestli je připojený kabel HDMI (dostupný samostatně).


Nelze přenést snímky do počítače: Operační systém není kompatibilní s fotoaparátem nebo přenosovým softwarem. Snímky zkopírujte do počítače pomocí čtečky paměťových karet.


Funkce odstranění prachu ze snímku v softwaru NX Studio nemá očekávaný účinek: Čištění obrazového snímače mění pozici prachových částic na obrazovém snímači. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených po čištění obrazového snímače. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná po čištění obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených před čištěním obrazového snímače.


Snímky NEF (RAW) se v počítači zobrazují odlišně oproti fotoaparátu: Software třetích výrobců nezobrazuje účinky funkcí Picture Control, Active D-Lighting a korekce vinětace. Použijte software NX Studio (0 Propojení).


Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátové sítě)


Chytrá zařízení nezobrazují SSID (název sítě) fotoaparátu:

 • Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Zakázat v položce Režim V letadle v menu nastavení fotoaparátu (0 Režim V letadle).
 • Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Povolit v položce Bluetooth > Připojení k síti v menu nastavení fotoaparátu.
 • Pokuste se na chytrém zařízení vypnout a znovu zapnout rozhraní Wi-Fi.

Nelze se připojit k bezdrátovým tiskárnám a dalším bezdrátovým zařízením: Tento fotoaparát se může připojit pouze k zařízením s nainstalovanou aplikací SnapBridge.


Různé


Datum pořízení snímku není správné: Hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako většina náramkových a domácích hodin. Proto je pravidelně porovnávejte s přesnějšími hodinami a podle potřeby je seřiďte.


Nelze vybírat položky menu: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích nastavení nebo v případě nepřítomnosti paměťové karty. Pamatujte si, že položka Informace o baterii není dostupná při napájení fotoaparátu pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje.