Typy objektivů

Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým kroužkem (0 Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D), je třeba zaaretovat clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového čísla). Objektivy typu G a E nejsou vybaveny clonovým kroužkem.

Objektivy bez CPU lze použít pouze v režimu M (manuální expoziční režim), kdy lze nastavovat clonu pouze pomocí clonového kroužku objektivu. Výběrem libovolného jiného režimu se zablokuje závěrka. Další informace viz „Kompatibilní objektivy“ (0 Kompatibilní objektivy).

P: Programová automatika

V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu s vestavěným programem čas závěrky a hodnotu clony pro dosažení optimální expozice ve většině situací.

Flexibilní program

V expozičním režimu P lze otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru volit různé kombinace času závěrky a clony při zachování stejné expozice („flexibilní program“). Otáčením voliče směrem doprava se nastavují malá zaclonění (nízká clonová čísla) pro rozmazání detailů v pozadí nebo pro dosažení krátkých časů závěrky a „zmrazení“ pohybu. Otáčením voliče směrem doleva se nastavují velká zaclonění (vysoká clonová čísla) pro zvětšení hloubky ostrosti nebo pro dosažení dlouhých časů závěrky a rozmazání pohybu. Výsledkem všech kombinací je stejná expozice. Během činnosti flexibilního programu se zobrazuje indikace flexibilního programu (O nebo E). Chcete-li obnovit výchozí nastavení času závěrky a clony, otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud indikace nezmizí, zvolte jiný režim nebo vypněte fotoaparát.

Hlavní příkazový volič

Hledáček

Monitor

Viz také

Informace o aktivaci expozimetru viz kapitola „Časovač pohotovostního režimu (fotografování s využitím hledáčku)“ (0 Časovač pohotovostního režimu (fotografování s využitím hledáčku)).

S: Clonová automatika

V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky a fotoaparát automaticky nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice.

Chcete-li nastavit čas závěrky, otáčejte při zapnutém expozimetru hlavním příkazovým voličem. Čas závěrky lze nastavit na „v“, resp. na hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s.

Hlavní příkazový volič

Kontrolní panel

Monitor

Viz také

Informace o postupu v případě zobrazení blikající indikace „A“ („Bulb“) nebo „%“ („Time“) v místě zobrazení času závěrky viz „Chybová hlášení“ (0 Chybová hlášení).

A: Časová automatika

V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice.

Chcete-li nastavit clonu v rozmezí nejnižšího a nejvyššího clonového čísla použitého objektivu, otáčejte pomocným příkazovým voličem při zapnutém expozimetru.

Pomocný příkazový volič

Kontrolní panel

Monitor

Pípnutí v režimu živého náhledu

Pípnutí může zaznít při úpravě nastavení clony, použití voliče živého náhledu nebo otočení voliče expozičních režimů v režimu živého náhledu. Tato signalizace neznamená chybu ani poruchu.

M: Manuální zábleskový režim

V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky i clonu. Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru nastavujete čas závěrky, otáčením pomocného příkazového voliče nastavujete clonu. Čas závěrky lze nastavit na „v“ nebo na hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s, resp. lze závěrku ponechat otevřenou neomezeně pro dlouhé expozice (A nebo %, 0 Dlouhé expozice (pouze režim M)). Při nastavování clony lze vybírat z hodnot v rozmezí dostupného rozsahu použitého objektivu. Pro kontrolu expozice použijte indikaci expozice.

Clona:

Pomocný příkazový volič

Čas závěrky:

Hlavní příkazový volič

Objektivy AF Micro NIKKOR

Při použití externího expozimetru je třeba brát v úvahu expoziční faktor prodloužení výtahu objektivu pouze v případě nastavování clony pomocí clonového kroužku objektivu.

Indikace expozice

Je-li nastaven jiný čas závěrky než „bulb“ nebo „time“, zobrazuje indikace expozice, jestli dojde při aktuálním nastavení k pod- nebo přeexpozici snímku. V závislosti na nastavení uživatelské funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 Krok nastav. expozice (EV)) se míra pod- nebo přeexpozice zobrazuje v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV. Dojde-li k překročení limitů systému měření expozice, indikace začne blikat.

  Uživatelská funkce b2 nastavena na 1/3 EV
Optimální expozice Podexponováno o 1/3 EV Přeexponováno o 2 EV
Kontrolní panel
Hledáček (fotografování s využitím hledáčku)
Monitor (živý náhled)

Pípnutí v režimu živého náhledu

Pípnutí může zaznít při úpravě nastavení clony, použití voliče živého náhledu nebo otočení voliče expozičních režimů v režimu živého náhledu. Tato signalizace neznamená chybu ani poruchu.

Kontrola expozice

V režimech P, S, A a M můžete použít živý náhled k zobrazení účinků času závěrky, clony a citlivosti ISO na expozici: jednoduše stiskněte tlačítko i a vyberte možnost Zapnuto v položce Kontrola expozice (mějte na paměti, že i když lze nastavit korekci expozice v rozmezí hodnot –5 až +5 EV, na monitoru lze zobrazit pouze účinky hodnot v rozmezí –3 až +3). Kontrola expozice není k dispozici při časech závěrky A (bulb) a % (time), resp. nemusí přesně odrážet konečný výsledek během bracketingu, při času závěrky v, při použití v kombinaci s funkcí Active D-Lighting (0 Funkce Active D-Lighting) nebo HDR (vysoký dynamický rozsah; 0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)), při výběru možnosti A (automaticky) pro parametr Kontrast v předvolbách Picture Control (0 Parametry předvoleb Picture Control) a při použití vestavěného blesku nebo při nasazení volitelného blesku. Pokud je objekt velmi jasný nebo velmi tmavý, nemusí zobrazení na monitoru přesně odrážet expozici a indikace expozice bliká.

Viz také

Informace o možnosti obrácení indikace expozice tak, aby se záporné hodnoty zobrazovaly na pravé straně a kladné hodnoty na levé straně, viz A > Uživatelská funkce f5 (Obrácení indikací, 0 Obrácení indikací).

Dlouhé expozice (pouze režim M)

Následující časy závěrky použijte pro dlouhé expozice pohybujících se světel, hvězd, nočních scén a ohňostrojů.

 • Bulb (A): Závěrka zůstává otevřená po dobu stisknutí tlačítka spouště. Abyste zamezili rozmazání snímků, použijte stativ, volitelné bezdrátové dálkové ovládání (0 Další příslušenství) nebo kabelovou spoušť (0 Další příslušenství).
 • Time (%): Expozici zahajte stisknutím tlačítka spouště na fotoaparátu nebo volitelném dálkovém ovládání, kabelové spoušti či bezdrátovém dálkovém ovládání. Závěrka zůstane otevřená do okamžiku druhého stisknutí tlačítka.

Čas závěrky: A (35sekundová expozice)
Clona: f/25

Před dalším postupem upevněte fotoaparát na stativ nebo jej položte na stabilní vodorovnou plochu. Abyste zabránili ovlivnění expozice nebo snímku světlem vnikajícím do hledáčku, sejměte gumovou očnici a před fotografováním zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku (0 Zakryjte hledáček). Nikon doporučuje používat plně nabitou baterii nebo volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje, aby se zamezilo ztrátě napájení během otevření závěrky. Na snímcích pořízených dlouhými expozicemi se může vyskytovat šum (světlé skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely nebo závoj). Světlé skvrny a závoj lze potlačit výběrem možnosti Zapnuto v položce Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.).

Bulb

 1. Otočte volič expozičních režimů do polohy M.

  Volič expozičních režimů

 2. Nastavte čas závěrky.

  Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru vyberte čas závěrky „Bulb“ (A).

  Hlavní příkazový volič

  Kontrolní panel

  Monitor

 3. Exponujte.

  Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo volitelném bezdrátovém dálkovém ovládání či kabelové spoušti až na doraz. Po uplynutí doby expozice zdvihněte prst z tlačítka spouště.

Time

 1. Otočte volič expozičních režimů do polohy M.

  Volič expozičních režimů

 2. Nastavte čas závěrky.

  Otáčením hlavního příkazového voliče směrem doleva při zapnutém expozimetru vyberte čas závěrky „Time“ (%).

  Hlavní příkazový volič

  Kontrolní panel

  Monitor

 3. Otevřete závěrku.

  Po zaostření stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu nebo volitelném dálkovém ovládání, kabelové spoušti či bezdrátovém dálkovém ovládání až na doraz.

 4. Zavřete závěrku.

  Opakujte operace prováděné v kroku 3.

Dálková ovládání ML-L3

Pokud budete používat dálkové ovládání ML-L3, vyberte režim dálkového ovládání (Dálk. ovl. se zpožděním, Dálk. ovl. s rychlou reakcí nebo Dálk. ovl. s předsklop. zrcadla) v položce Dálkové ovládání (ML-L3) v menu fotografování (0 Použití volitelného dálkového ovládání ML-L3). Mějte na paměti, že v případě použití dálkového ovládání ML-L3 budou snímky pořizovány v režimu „Time“ i v případě, že vyberete čas závěrky „Bulb“/A. Expozice začíná stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání a končí po uplynutí 30 minut nebo po opětovném stisknutí tlačítka.