Blesky Remote lze ovládat pomocí optických signálů (optické AWL) z vestavěného blesku nebo volitelného blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu.

Vestavěný blesk/SB-500

Vestavěný blesk nebo volitelný blesk SB-500 lze použít jako blesk Master ovládající vzdálené blesky Remote.

 1. C: Vyklopte vestavěný blesk.

  Stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte vestavěný blesk do pracovní polohy. Pokud jako blesk Master použijete blesk SB-500, nasaďte jej do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu.

 2. C: Povolte optické AWL.

  V menu fotografování vyberte možnost Optické AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků.

 3. C: Vyberte položku Možnosti skupin blesků.

  V menu fotografování vyberte položku Řízení záblesku a potom vyberte položku Možnosti skupin blesků a stiskněte tlačítko 2.

 4. C: Vyberte zábleskový režim.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku pro blesk Master a blesky v každé skupině:

  • TTL: i-TTL řízení záblesku.
  • qA: Zábleskový režim Auto aperture (k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilními blesky; mějte na paměti, že vestavěný blesk a blesk SB-500 režim Auto aperture nepodporují).
  • M: Manuálně nastavte výkon záblesku.
  • – – (vypnuto): Blesky nepracují a výkon záblesku nelze nastavit.

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3, jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 5. f: Nastavte kanál.

  Nastavte blesky Remote na kanál vybraný v kroku 4.

 6. f: Seskupte blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A nebo B) pro každý blesk Remote. Přestože není počet použitelných blesků Remote omezen, je praktické použít maximálně tři blesky v každé skupině. Při použití více blesků může světlo vyzařované jednotlivými blesky Remote narušovat výkonnost systému.

 7. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku u všech blesků, abyste si ověřili, že všechny blesky pracují.

 8. C/f: Exponujte.

  Před expozicí každého snímku zkontrolujte, jestli svítí indikace připravenosti k záblesku u všech blesků.

Jiné blesky

Informace o použití optického AWL v kombinaci s jinými blesky viz návod dodávaný s bleskem.

Optické AWL

Okénka snímačů blesků Remote nasměrujte tak, aby mohly snímače zachytit světlo z blesku Master (obzvláštní pozornosti je třeba dbát, když není fotoaparát umístěn na stativu). Ujistěte se, že přímé světlo nebo silné odrazy světla z blesků Remote nedopadají do objektivu fotoaparátu (v režimu TTL), resp. na fotočlánky blesků Remote (v režimu qA), protože by mohlo dojít k narušení správné expozice. Chcete-li, aby se záblesky o nízké intenzitě vyzařované bleskem Master neprojevily na snímcích pořizovaných na malé vzdálenosti, vyberte nízkou hodnotu ISO nebo velké zaclonění (vysoké clonové číslo). Po rozmístění blesků Remote proveďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na monitoru fotoaparátu.

Korekce zábleskové expozice

Hodnota korekce zábleskové expozice vybraná pomocí tlačítka M (Y) a pomocného příkazového voliče se přičte k hodnotě korekce zábleskové expozice vybrané v menu možností bezdrátového ovládání blesků. Pokud je pro blesk Master nebo blesky Remote vybrána v režimu TTL nebo qA jiná hodnota korekce zábleskové expozice než ±0, zobrazují se na kontrolním panelu a v hledáčku symboly Y.