Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu při sklopení zrcadla do horní polohy. Chcete-li použít režim předsklopení zrcadla, stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů a otočte volič do polohy Mup (předsklopení zrcadla).

Tlačítko aretace voliče snímacích režimů

Volič snímacích režimů

Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny pro zaostření a nastavení expozice stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro sklopení zrcadla do horní polohy. Na kontrolním panelu se zobrazí nápis 4; znovu stiskněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku (v živém náhledu není nutné sklápět zrcadlo nahoru; k expozici snímku dojde při prvním stisknutí tlačítka spouště až na doraz). Zazní pípnutí – pokud není vybrána možnost Vypnuto v položce Možnosti pípnutí > Pípnutí zap/vyp v menu nastavení (0 Možnosti pípnutí). Po skončení fotografování se zrcadlo sklopí dolů.

Předsklopení zrcadla

Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.

Režim předsklopení zrcadla

Pokud není provedena po dobu 30 s od sklopení zrcadla do horní polohy žádná operace, pořídí se snímek automaticky.

Zamezení rozmazání snímků

Chcete-li zabránit rozmazání snímků pohybem fotoaparátu, stiskněte tlačítko spouště jemně a plynule nebo použijte volitelné dálkové ovládání, bezdrátové dálkové ovládání či kabelovou spoušť (0 Další příslušenství). Informace o použití volitelného dálkového ovládání ML-L3 pro fotografování v režimu předsklopení zrcadla viz „Fotografování s dálkovým ovládáním“ (0 Použití volitelného dálkového ovládání ML-L3). Doporučuje se použít stativ.

Viz také

Informace o použití závěrky s elektronickou první lamelou pro další redukci rozmazání viz A > Uživatelská funkce d4 (Závěrka s el. první lamelou, 0 Závěrka s el. první lamelou).