Přístroj chraňte před pádem: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se poškodit.

Přístroj udržujte v suchu: Přístroj není vodotěsný, pokud je ponořen do vody nebo vystaven vysoké vlhkosti, může se poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.

Vyvarujte se náhlých změn teploty: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází například při vstupu do vytápěné budovy nebo při jejím opuštění za chladného dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku kondenzace, umístěte přístroj před prudkou změnou teplot do transportního pouzdra nebo plastového sáčku.

Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo magnetická pole. Statické náboje nebo magnetická pole vzniklá působením zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost monitoru, poškodit data na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.

Neponechávejte objektiv namířený do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje. Intenzivní světlo může způsobit poškození obrazového snímače nebo vést k výskytu bílého závoje na snímcích.

Lasery a jiné silné zdroje světla: Nesměrujte lasery ani jiné extrémně silné zdroje světla směrem do objektivu, mohlo by dojít k poškození obrazového snímače fotoaparátu.

Před vyjmutím nebo odpojením zdroje energie výrobek vypněte: Neodpojujte zdroj energie ani nevyjímejte baterii v době, kdy je fotoaparát zapnutý nebo provádí zaznamenávání či mazání snímků. Násilné přerušení napájení může za těchto okolností způsobit ztrátu dat nebo poškození paměti nebo vnitřních obvodů zařízení. Abyste zamezili náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte fotoaparát při jeho napájení pomocí síťového zdroje.

Čištění: Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete z přístroje hadříkem lehce navlhčeným pitnou vodou veškeré usazeniny soli nebo písku a poté fotoaparát pečlivě vysušte. V ojedinělých případech může způsobit statická elektřina zesvětlení nebo ztmavnutí LCD displejů. Nejedná se o závadu, zobrazení se zakrátko vrátí zpět do normálního stavu.

Objektiv a zrcadlo se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí ofukovacího balónku. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Vyskytne-li se na objektivu otisk prstu nebo jiná skvrna, naneste malé množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký hadřík a objektiv opatrně otřete.

Informace o čištění obrazového snímače viz „Čištění obrazového snímače“ (0 Čištění obrazového snímače, Manuální čištění).

Kontakty objektivu: Kontakty objektivu udržujte v čistotě.

Nedotýkejte se lamel závěrky: Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno se poškodí. Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na lamely závěrky, nedotýkejte se jich čistícími nástroji ani je nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání, deformaci nebo natržení lamely.

Může se zdát, že lamely závěrky jsou nestejně zbarveny, ale to nemá žádný vliv na snímky a neznamená to závadu.

Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte fotoaparát na suchém, dobře větraném místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej od elektrické sítě, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením, a vložte přístroj do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Fotoaparát neukládejte do plastového sáčku vložený v pouzdře, mohlo by dojít k narušení materiálu pouzdra. Mějte na paměti, že hygroskopická látka postupně ztrácí schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech ji vyměňujte.

Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za měsíc fotoaparát z místa jeho skladování. Přístroj zapněte a dříve než jej opět uložíte, spusťte několikrát závěrku.

Baterii uchovávejte na chladném a suchém místě. Před uložením baterie nezapomeňte nasadit krytku kontaktů.

Poznámky k monitoru: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností; minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou defektní. Přestože tedy může tento zobrazovač obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a nemá žádný vliv na snímky pořízené fotoaparátem.

Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný.

Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození. Ulpělé nečistoty odstraňte z monitoru ofukovacím balónkem. Skvrny lze odstranit otřením měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a zabraňte styku pokožky, očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.

Baterie a nabíječka: Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vytečení nebo k výbuchu. Při manipulaci s bateriemi a nabíječkami dodržujte následující bezpečnostní pravidla:

 • Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
 • Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrných teplot.
 • Kontakty baterie udržujte čisté.
 • Před výměnou baterie výrobek vypněte.
 • Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky a opatřete ji krytkou kontaktů. Tato zařízení i ve vypnutém stavu odebírají z baterie malé množství proudu a mohla by ji vybít natolik, že nebude dále funkční. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před uložením do fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na chladném místě při okolní teplotě 15 °C až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných míst). Tento proces zopakujte minimálně jednou za šest měsíců.
 • Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
 • Vnitřní teplota baterie se může za provozu zvýšit. Pokud se pokusíte nabít baterii se zvýšenou vnitřní teplotou, ovlivní to její výkonnost a baterie se může nabít pouze částečně nebo vůbec ne. Před nabíjením počkejte, dokud se baterie neochladí.
 • Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolní teplotě v rozmezí 5 °C – 35 °C. Baterii nepoužívejte při okolní teplotě pod 0 °C nebo nad 40 °C (104 ° F); nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození baterie nebo ke snížení její výkonnosti. Při teplotách baterie v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C se může kapacita baterie snižovat a doba nabíjení prodlužovat. Baterie se nenabije, pokud je její teplota pod 0 °C nebo nad 60 °C.
 • Pokud rychle bliká kontrolka CHARGE (asi 8× za sekundu), zkontrolujte, jestli je teplota ve správném rozmezí, a poté odpojte nabíječku od elektrické sítě a vyjměte a znovu vložte baterii. Pokud problém přetrvává, přestaňte nabíječku a baterii okamžitě používat a odneste je k prodejci či do autorizovaného servisu Nikon.
 • Během nabíjení nehýbejte s nabíječkou, ani se nedotýkejte baterie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může ve velmi ojedinělých případech dojít k situaci, kdy nabíječka indikuje dokončení nabíjení v okamžiku pouze částečného nabití baterie. Vyjměte a opět vložte baterii pro opětovné zahájení nabíjení.
 • Pokud je baterie nabíjena při nízkých teplotách nebo používána při teplotě nižší, než při které byla nabíjena, může dojít k dočasnému poklesu její kapacity. Pokud je baterie nabíjena při teplotě nižší než 5 °C, může indikace životnosti baterie v položce Informace o baterii (0 Informace o baterii) dočasně ukazovat nižší hodnotu.
 • Další nabíjení již nabité baterie může vést ke snížení její kapacity.
 • Jestliže během používání plně nabité baterie při pokojové teplotě zaznamenáte znatelný pokles její kapacity, měli byste baterii vyměnit. Zakupte novou baterii.
 • Dodávaný síťový kabel a zásuvkový adaptér lze používat pouze s nabíječkou MH-25a. Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě.
 • Nezkratujte kontakty nabíječky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí nebo poškození nabíječky.
 • Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte rezervní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být obtížné v krátké době sehnat novou baterii. Mějte na paměti, že za chladných dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii uchovávejte na teplém místě, a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se baterie ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
 • Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu, zajistěte tedy jejich správnou recyklaci v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí.