Manuální nastavení se používá k záznamu a vyvolání uživatelského vyvážení bílé barvy pro fotografování pod smíšeným osvětlením nebo pro kompenzaci světelného zdroje se silným barevným nádechem. Do paměti fotoaparátu lze uložit až šest různých manuálních nastavení vyvážení bílé barvy, a to v pamětech d-1 až d-6. K dispozici jsou dvě metody manuálního nastavení vyvážení bílé barvy:

Fotografování s využitím hledáčku

 1. Osvětlete referenční objekt.

  Pod osvětlení, které se použije při konečné expozici snímku, umístěte neutrální šedý nebo bílý objekt. V prostředí studia lze jako referenční objekt použít standardní šedou tabulku. Mějte na paměti, že expozice se při měření vyvážení bílé barvy vždy zvýší o 1 EV; v režimu M přizpůsobte expozici tak, aby indikace expozice zobrazovala hodnotu ±0 (0 Indikace expozice).

 2. Nastavte možnost vyvážení bílé barvy L (Manuální nastavení).

  Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na obrazovce informací nezobrazí symbol L.

  Tlačítko L (U)

  Hlavní příkazový volič

 3. Vyberte paměť.

  Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na obrazovce informací nezobrazí požadovaná paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).

  Tlačítko L (U)

  Pomocný příkazový volič

 4. Vyberte režim přímého měření.

  Krátce uvolněte tlačítko L (U) a poté jej stiskněte a podržte, dokud na kontrolním panelu a v hledáčku nezačne blikat symbol D.

 5. Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.

  V rozmezí několika sekund před tím, než indikace přestane blikat, zaměřte referenční objekt tak, aby vyplnil zorné pole hledáčku, a stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy a uloží ji do paměti vybrané v kroku 3. Není zaznamenán žádný snímek; vyvážení bílé barvy lze přesně změřit i v případě, že není zaostřeno.

 6. Zkontrolujte výsledek.

  Pokud byl fotoaparát schopen změřit hodnotu pro vyvážení bílé barvy, bliká na kontrolním panelu nápis C a v hledáčku nápis a. Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

  Je-li osvětlení příliš slabé nebo příliš silné, nemusí být fotoaparát schopen změřit hodnotu bílé barvy. Na kontrolním panelu a v hledáčku bliká nápis b a. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro návrat ke kroku 5 a zopakujte měření vyvážení bílé barvy.

Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (fotografování s využitím hledáčku)

Manuální nastavení vyvážení bílé barvy nelze změřit během záznamu časosběrné videosekvence, během pořizování snímku HDR (0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)) a během vícenásobné expozice (0 Vícenásobná expozice).

Chráněné paměti

Pokud je aktuální paměť chráněná (0 Ochrana pamětí), bliká na kontrolním panelu a v hledáčku při pokusu o změření nové hodnoty symbol 3.

Režim přímého měření

Není-li při fotografování s využitím hledáčku provedena po dobu blikání indikací žádná operace, ukončí se režim přímého měření za dobu vybranou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 Časovač pohotovost. režimu).

Výběr paměti

Výběr možnosti Manuální nastavení v položce Vyvážení bílé barvy v menu fotografování zobrazí paměti vyvážení bílé barvy; vyberte paměť a stiskněte tlačítko J. Neexistuje-li žádná hodnota pro aktuálně vybranou paměť, nastaví se vyvážení bílé barvy na 5 200 K, tj. na stejnou barevnou teplotu jako při použití možnosti Přímé sluneční světlo.

Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)

V režimu živého náhledu lze změřit vyvážení bílé barvy ve vybrané oblasti obrazového pole a eliminovat tak nutnost přípravy referenčního objektu nebo výměny objektivů při fotografování teleobjektivy.

 1. Stiskněte tlačítko a.

  Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu.

 2. Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).

  Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí symbol L.

  Tlačítko L (U)

  Hlavní příkazový volič

  Monitor

 3. Vyberte paměť.

  Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaná paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).

  Tlačítko L (U)

  Pomocný příkazový volič

 4. Vyberte režim přímého měření.

  Krátce uvolněte tlačítko L (U) a poté jej stiskněte a podržte, dokud na monitoru nezačne blikat symbol L. V místě vybraného zaostřovacího pole se zobrazí terčík bodového vyvážení bílé barvy (r).

 5. Umístěte terčík na bílou nebo šedou plochu.

  Během blikání nápisu L na zobrazovači nastavte pomocí multifunkčního voliče terčík r na bílou nebo šedou oblast objektu. Chcete-li zvětšit oblast okolo terčíku pro možnost jeho přesnějšího umístění, stiskněte tlačítko X (T). Vyvážení bílé barvy můžete rovněž změřit v libovolné části obrazového pole klepnutím na objekt na monitoru. V takovém případě není nutné stisknout tlačítko J nebo tlačítko spouště postupem popsaným v kroku 6.

 6. Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.

  Stisknutím tlačítka J nebo stisknutím tlačítka spouště až na doraz změřte vyvážení bílé barvy. Čas dostupný pro změření vyvážení bílé barvy se nastavuje pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru) > Živý náhled (0 Zpožď. pro vypn. monitoru).

  Není-li fotoaparát schopen změřit hodnotu vyvážení bílé barvy, zobrazí se zpráva. V takovém případě vyberte nový cíl pro změření vyvážení bílé barvy a opakujte postup od kroku 5.

 7. Opusťte režim přímého měření.

  Stisknutím tlačítka L (U) ukončete režim přímého měření.

  Paměti vyvážení bílé barvy lze zobrazit výběrem možnosti Manuální nastavení v položce Vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo v menu videosekvencí. U pamětí zaznamenaných v režimu živého náhledu se zobrazuje poloha terčíků používaných pro změření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení.

Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (živý náhled)

Manuální nastavení vyvážení bílé barvy nelze aktivovat během expozice HDR (0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)).

Správa pamětí

Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku

Pomocí níže uvedených kroků zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy z existujícího snímku do vybrané paměti.

 1. Vyberte možnost Manuální nastavení.

  Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu fotografování, potom vyberte možnost Manuální nastavení a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte cílové umístění.

  Vyberte cílovou paměť (d-1 až d-6) a stiskněte tlačítko W (Z).

 3. Vyberte možnost Vybrat snímek.

  Vyberte možnost Vybrat snímek a stiskněte tlačítko 2.

 4. Vyberte zdrojový snímek.

  Vyberte zdrojový snímek. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X (T).

 5. Zkopírujte vyvážení bílé barvy.

  Stisknutím tlačítka J zkopírujte vyvážení bílé barvy pro vybraný snímek do zvolené paměti. Pokud je k vybranému snímku připojen komentář (0 Komentář ke snímku), zkopíruje se tento komentář do komentáře pro vybranou paměť.

Jemné vyvážení pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy

Vybranou paměť lze jemně vyvážit výběrem možnosti Jemně vyvážit a úpravou vyvážení bílé barvy způsobem popsaným v kapitole „Jemné vyvážení bílé barvy“ (0 Jemné vyvážení bílé barvy).

Úprava komentáře

Chcete-li pro aktuální paměť vyvážení bílé barvy zadat komentář s popisem v délce až 36 znaků, vyberte v menu manuálního nastavení vyvážení bílé barvy možnost Upravit komentář a zadejte komentář.

Ochrana pamětí

Chcete-li nastavit ochranu aktuální paměti vyvážení bílé barvy, vyberte možnost Chránit v menu manuálního nastavení vyvážení bílé barvy, potom vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J. Chráněné paměti nelze upravovat a nelze použít možnosti Jemně vyvážit a Upravit komentář.