Chcete-li použít automatické zaostřování, otočte voličem zaostřovacích režimů do polohy AF.

Volič zaostřovacích režimů

Režimy automatického zaostřování

Při fotografování s využitím hledáčku jsou k dispozici následující režimy automatického zaostřování:

V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy automatického zaostřování:

Režimy automatického zaostřování lze volit stisknutím tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Hlavní příkazový volič

Kontrolní panel

Hledáček

Monitor

Prediktivní zaostřování (fotografování s využitím hledáčku)

Při použití zaostřovacího režimu AF-C a/nebo při výběru kontinuálního zaostřování v režimu AF-A aktivuje fotoaparát během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny prediktivní zaostřování, pokud se fotografovaný objekt začne pohybovat směrem k přístroji nebo od přístroje. Tento režim umožňuje fotoaparátu doostřovat objekt a současně odhadovat výslednou vzdálenost, ve které se bude objekt nacházet v okamžiku spuštění závěrky.

Viz také

Informace:

 • Informace o použití priority zaostření v režimu kontinuálního zaostřování viz A > Uživatelská funkce a1 (Volba priority v režimu AF-C, 0 Volba priority v režimu AF-C).
 • Informace o použití priority spuštění v režimu jednorázového zaostření viz A > Uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 Volba priority v režimu AF-S).
 • Informace o použití pomocného příkazového voliče k výběru zaostřovacího režimu viz A > Uživatelská funkce f3 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 Uživ. nastavení ovladačů).

Režimy činnosti zaostřovacích polí

Režimy činnosti zaostřovacích polí určují způsob výběru zaostřovacích polí při automatickém zaostřování. Při fotografování s využitím hledáčku jsou k dispozici následující možnosti:

 • Jednotlivá zaostřovací pole: Vybíráte zaostřovací pole; fotoaparát zaostří pouze na objekt ve vybraném zaostřovacím poli. Tuto možnost použijte u statických objektů.
 • Dynamická volba zaostřovacích polí: Vybíráte zaostřovací pole. Při použití zaostřovacích režimů AF-A a AF-C zaostří fotoaparát v případě, když fotografovaný objekt krátkodobě opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, na základě informací z okolních zaostřovacích polí. Počet zaostřovacích polí se liší podle zvoleného režimu:

  • Dynamická volba zaostřovacích polí (9 polí): Tuto možnost vyberte v případě, kdy máte dostatek času na tvorbu kompozice snímku, resp. při fotografování objektů s předvídatelným pohybem (např. běžci nebo závodní automobily na okruhu).
  • Dynamická volba zaostřovacích polí (21 polí): Tuto možnost vyberte v případě fotografování objektů s nepředvídatelným pohybem (např. při pořizování snímků z fotbalového zápasu).
  • Dynamická volba zaostřovacích polí (51 polí): Tuto možnost vyberte při fotografování objektů, které se rychle pohybují a nelze je snadno udržet v zorném poli hledáčku (např. letící ptáci).
 • 3D sledování objektu: Vybíráte zaostřovací pole. Při použití zaostřovacích režimů AF-A a AF-C fotoaparát sleduje objekty, které opustí zónu vybraného zaostřovacího pole, a podle potřeby volí ostatní dostupná zaostřovací pole. Tuto možnost použijte u rychlých kompozic snímků s objekty, které se nepravidelně pohybují ze strany na stranu (např. hráči tenisu). Pokud objekt opustí zorné pole hledáčku, sejměte prst z tlačítka spouště a vytvořte novou kompozici snímku s objektem ve vybraném zaostřovacím poli.

 • Skupinová volba zaostřovacích polí: Fotoaparát zaostřuje s využitím skupiny zaostřovacích polí vybrané uživatelem a snižuje tak riziko zaostření na pozadí namísto na hlavní objekt. Tuto možnost vyberte u objektů, které se obtížně fotografují s využitím jediného zaostřovacího pole. Jsou-li v režimu jednorázového zaostření (AF-S nebo při výběru jednorázového zaostření v režimu AF-A) detekovány tváře, upřednostní fotoaparát při zaostřování portrétované objekty.

Automatická volba zaostřovacích polí: Fotoaparát automaticky rozpozná fotografovaný objekt a zvolí zaostřovací pole (v případě portrétních objektů je fotoaparát schopen odlišit objekt od pozadí pro zlepšené zjišťování objektů). Po zaostření fotoaparátu se krátce zvýrazní aktivní body zaostření; v režimech AF-C a AF-A zůstává hlavní bod zaostření zvýrazněný i poté, co se ostatní zaostřovací body vypnuly.

3D sledování objektu

Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se do paměti fotoaparátu uloží barvy v okolí zaostřovacího pole. Z toho důvodu nemusí 3D sledování objektu poskytovat očekávané výsledky při fotografování objektů s podobnou barvou jako pozadí nebo objektů zabírajících velmi malou část obrazového pole.

V režimu živého náhledu jsou k dispozici následující režimy činnosti zaostřovacích polí:

! Zaostřování s detekcí tváří: Použijte pro portréty. Fotoaparát automaticky rozpoznává a zaostřuje portrétované objekty; vybraný objekt je indikován dvojitým žlutým rámečkem (je-li rozpoznáno více tváří, zaostří fotoaparát na nejbližší objekt; chcete-li vybrat jiný objekt, použijte multifunkční volič). Není-li fotoaparát nadále schopen rozpoznat objekt (například v důsledku toho, že se objekt odvrátil tváří směrem od fotoaparátu), přestane se rámeček zobrazovat. Dotknete-li se monitoru, zaostří fotoaparát na tvář nejblíže vašemu prstu a pořídí snímek v okamžiku, kdy zdvihnete prst z monitoru.

$ Velkoplošná zaostřovací pole: Použijte pro fotografování krajin a dalších neportrétních objektů z ruky.

% Standardní zaostřovací pole: Použijte pro cílené zaostření vybraného místa v záběru. Doporučuje se použít stativ.

& Sledování objektu: Pomocí multifunkčního voliče umístěte zaostřovací pole na objekt a stiskněte tlačítko J pro spuštění sledování objektu. Zaostřovací pole bude sledovat vybraný objekt pohybující se v záběru. Chcete-li ukončit sledování objektu, stiskněte znovu tlačítko J. Volitelně můžete spustit sledování dotykem v místě požadovaného objektu na monitoru; chcete-li ukončit sledování objektu a pořídit snímek, zdvihněte prst z monitoru. Je-li sledování již v činnosti, způsobí dotyk v libovolné části monitoru zaostření fotoaparátu na aktuální objekt; k expozici snímku dojde při zdvihnutí prstu z monitoru. Mějte na paměti, že fotoaparát nemusí být schopen sledovat objekty, pokud se pohybují vysokou rychlostí, opustí obrazové pole nebo jsou zakryty jinými objekty, mění viditelně svou velikost, barvu nebo jas, jsou příliš malé, příliš velké, příliš jasné, příliš tmavé, případně mají podobnou barvu nebo jas jako pozadí.

Manuální výběr zaostřovacího pole

K volbě zaostřovacích polí lze použít multifunkční volič. Otočením aretace volby zaostřovacích polí do polohy L se zakáže manuální volba zaostřovacích polí.

Aretace volby zaostřovacích polí

Režimy činnosti zaostřovacích polí lze volit stisknutím tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením pomocného příkazového voliče, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko režimů automatického zaostřování

Pomocný příkazový volič

Kontrolní panel

Hledáček

Monitor

Režimy činnosti zaostřovacích polí (fotografování s využitím hledáčku)

Režimy činnosti zaostřovacích polí se zobrazují na kontrolním panelu a v hledáčku.

Režim činnosti zaostřovacích polí Kontrolní panel Hledáček Zobrazení zaostřovacích polí v hledáčku
Jednotlivá zaostřovací pole
Dynamická volba zaostřovacích polí (9 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí (21 polí) *
Dynamická volba zaostřovacích polí (51 polí) *
3D sledování objektu
Skupinová volba zaostřovacích polí
Automatická volba zaostřovacích polí

V hledáčku se zobrazuje pouze aktivní zaostřovací pole. Zbývající zaostřovací pole poskytují pomocné informace pro zaostření.

Telekonvertory AF-S/AF-I (fotografování s využitím hledáčku)

Pokud je při použití telekonvertoru AF-S/AF-I vybráno 3D sledování objektu nebo automatická volba zaostřovacích polí, vybere se při kombinované světelnosti menší než f/5,6 automaticky režim jednotlivých zaostřovacích polí.

Použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu

Použijte objektiv AF-S nebo AF-P. Při použití jiných typů objektivů nebo telekonvertorů se nemusí dosáhnout očekávaných výsledků. Mějte na paměti, že v režimu živého náhledu je automatické zaostřování pomalejší a může se v jeho průběhu zvyšovat a snižovat jas obrazu na monitoru. V některých případech se může zaostřovací pole zobrazovat zeleně, i když fotoaparát není schopen zaostřit. Fotoaparát nemusí být schopen zaostřit v následujících situacích:

 • Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
 • Objekt je málo kontrastní
 • Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů, bodové zdroje světla, neonové reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím se jasem
 • Objekt je osvětlen rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným podobným typem světla, kdy se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování
 • Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
 • Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
 • U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu)
 • Objekt se pohybuje

Výběr zaostřovacího pole

S výjimkou režimu sledování objektu se stisknutím tlačítka J během výběru zaostřovacích polí vybere střední zaostřovací pole. Při použití sledování objektu se stisknutím tlačítka J namísto toho spustí sledování objektu. V režimu automatické volby zaostřovacích polí není k dispozici manuální výběr zaostřovacích polí.

Viz také

Fotografování s využitím hledáčku – Informace:

 • Informace o volbě počtu zaostřovacích polí, která lze vybírat pomocí multifunkčního voliče, viz A > Uživatelská funkce a4 (Počet zaostřovacích polí, 0 Počet zaostřovacích polí).
 • Informace o samostatném výběru zaostřovacích polí pro fotografování v orientaci na výšku a na šířku viz A > Uživatelská funkce a5 (Uložení polí podle orientace, 0 Uložení polí podle orientace).
 • Informace o volbě zaostřovacích polí „dokola“ viz A > Uživatelská funkce a7 (Přep. zaostř. polí dokola, 0 Přep. zaostř. polí dokola).

Fotografování s využitím hledáčku/živý náhled: Informace o použití hlavního příkazového voliče k výběru režimu činnosti zaostřovacích polí viz A > Uživatelská funkce f3 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 Uživ. nastavení ovladačů).

Blokování zaostření

Blokování zaostření lze použít ke změně kompozice snímku po zaostření na objekt, který se ve výsledné kompozici nebude nacházet v zóně zaostřovacího pole. Není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování (0 Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování), lze zaostřit na jiný objekt ve stejné vzdálenosti jako původní objekt, použít blokování zaostření a změnit kompozici na původně požadovanou. Blokování zaostření je nejúčinnější, pokud je nastaven jiný režim činnosti zaostřovacích polí než Automatická volba zaostřovacích polí (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí).

 1. Zaostřete.

  Umístěte objekt do zóny vybraného zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro aktivaci zaostřování. Zkontrolujte, jestli se v hledáčku zobrazila indikace zaostření (I) (fotografování s využitím hledáčku), resp. jestli zaostřovací pole změnilo barvu na zelenou (živý náhled).

  Fotografování s využitím hledáčku

  Živý náhled

 2. Zablokujte zaostření.

  Zaostřovací režimy AF-A a AF-C (fotografování s využitím hledáčku): Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny () stiskněte tlačítko A AE-L/AF-L () pro zablokování zaostření a expozice (v hledáčku se zobrazí symbol AE-L). Zaostření zůstává blokováno po dobu stisknutí tlačítka A AE-L/AF-L, a to i při pozdějším úplném sejmutí prstu z tlačítka spouště.

  Tlačítko spouště

  Tlačítko A AE-L/AF-L

  Zaostřovací režim AF-S (fotografování s využitím hledáčku) a živý náhled: Zaostření se automaticky zablokuje a zůstává zablokováno až do sejmutí prstu z tlačítka spouště. Zaostření lze zablokovat rovněž stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L (viz výše).

 3. Změňte kompozici snímku a exponujte.

  Při podržení tlačítka spouště v poloze namáčknutí do poloviny (AF-S a živý náhled) nebo při podržení tlačítka A AE-L/AF-L ve stisknuté poloze zůstává zaostření blokováno i mezi expozicí jednotlivých snímků a umožňuje tak pořídit několik snímků po sobě se stejným zaostřením.

  Fotografování s využitím hledáčku

  Živý náhled

Je-li aktivní blokování zaostření, neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pohne-li se objekt, zaostřete znovu na novou vzdálenost.

Viz také

Informace o použití tlačítka spouště pro aktivaci expoziční paměti viz A > Uživatelská funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 Tlačítko spouště jako AE-L).

Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování

Automatické zaostřování nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených podmínek. Není-li fotoaparát za těchto podmínek schopen zaostřit, může dojít k zablokování závěrky nebo se zobrazí indikace zaostření (I), zazní zvukový signál správného zaostření a k expozici snímku dojde i v případě, že není zaostřeno na objekt. V těchto situacích zaostřete manuálně (0 Manuální zaostřování) nebo použijte blokování zaostření (0 Blokování zaostření) pro zaostření na jiný objekt ve stejné vzdálenosti a následně změňte kompozici snímku na původně požadovanou.

Mezi objektem a pozadím není žádný nebo jen nepatrný kontrast.

Příklad: Objekt stejné barvy jako pozadí.

Zaostřovací pole obsahuje objekty v různých vzdálenostech od fotoaparátu.

Příklad: Objekt uvnitř klece.

V objektu převažují pravidelné geometrické struktury.

Příklad: Žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu.

Zaostřovací pole obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů.

Příklad: Objekt umístěný z poloviny ve stínu.

Objekty v pozadí se zdají být větší než fotografovaný objekt.

Příklad: Budova v obrazovém poli za objektem.

Objekt obsahuje mnoho jemných detailů.

Příklad: Záhon květin nebo jiné malé objekty či objekty s nedostatečnými rozdíly jasů.