Když je blesk SB-5000 upevněn do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu jako blesk Master pro rádiové ovládání blesků, lze kompatibilní blesky Remote ovládat pomocí rádiových signálů (rádiové AWL) z bezdrátového dálkového ovládání WR-R10.

Navázání bezdrátového spojení

Před použitím rádiového AWL navažte bezdrátové spojení mezi dálkovým ovládáním WR-R10 a blesky Remote.

WR-R10

Dbejte na provedení aktualizace firmwaru dálkového ovládání WR-R10 na nejnovější verzi; informace o aktualizacích firmwaru viz webová stránka společnosti Nikon pro vaši oblast.

 1. C: Připojte dálkové ovládání WR-R10.

  Připojte dálkové ovládání WR-R10 k fotoaparátu. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané s dálkovým ovládáním WR-R10.

 2. C: Vyberte kanál.

  Nastavte volič kanálů na dálkovém ovládání WR-R10 na požadovaný kanál.

 3. C: Vyberte režim propojení.

  Vyberte položku Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR) > Režim propojení v menu nastavení (0 Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)) a vyberte z následujících možností:

  • Párování: Spáruje blesky Remote s dálkovým ovládáním WR-R10.
  • PIN: Propojuje fotoaparát a blesky Remote pomocí čtyřmístného kódu PIN.

 4. f: Navažte bezdrátové spojení.

  Nastavte blesky Remote do režimu rádiového AWL a nastavte zařízení na kanál vybraný v kroku 2, poté spárujte každý blesk Remote s dálkovým ovládáním WR-R10 prostřednictvím možnosti vybrané v kroku 3:

  • Párování: Inicializujte párování na blesku Remote a stiskněte tlačítko párování na dálkovém ovládání WR-R10. Párování je dokončeno, když kontrolky LINK na dálkovém ovládání WR-R10 a blesku oranžově a zeleně blikají; jakmile je navázáno spojení, kontrolka LINK na blesku Remote začne svítit zeleně.
  • PIN: Pomocí ovládacích prvků na blesku Remote zadejte kód PIN vybraný v kroku 3. Jakmile je navázáno spojení, kontrolka LINK na blesku Remote začne svítit zeleně.

Opětovné připojení

Pokud zůstávají kanál, režim propojení a další nastavení beze změny, dálkové ovládání WR-R10 se při výběru režimu Remote automaticky připojí k dříve spárovaným bleskům a kroky 2–4 lze vynechat. Kontrolka LINK na blesku se po navázání spojení rozsvítí zeleně.

Fotografování

Nastavení blesků Remote je třeba upravit pomocí ovládacích prvků na každé jednotce. Další informace viz návody k bleskům.

 1. C: Upravte nastavení pro blesk Master.

  Pomocí ovládacích prvků na blesku Master vyberte zábleskový režim a výkon záblesku pro blesk Master.

 2. C: Upravte nastavení pro blesky Remote.

  Pomocí ovládacích prvků na blesku Master vyberte zábleskový režim a výkon záblesku pro blesky Remote v každé skupině.

 3. f: Seskupte blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A–F) pro každý blesk Remote. Blesk Master může ovládat až 18 blesků v libovolné kombinaci.

 4. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků proveďte odpálení zkušebního záblesku pro kontrolu správné funkce všech blesků.

 5. C/f: Exponujte.

  Po dosažení připravenosti všech blesků se rozsvítí indikace připravenosti k záblesku v hledáčku fotoaparátu nebo na obrazovce informací pro blesk.

  Stav rádiově řízených blesků lze zobrazit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk.

Korekce zábleskové expozice

Hodnota korekce zábleskové expozice vybraná pomocí tlačítka M (Y) a pomocného příkazového voliče se přičte k hodnotě korekce zábleskové expozice vybrané v menu možností bezdrátového ovládání blesků. Pokud je pro blesk Master nebo blesky Remote vybrána v režimu TTL nebo qA jiná hodnota korekce zábleskové expozice než ±0, zobrazují se na kontrolním panelu a v hledáčku symboly Y.