Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO v menu fotografování, citlivost ISO se v případě, kdy při hodnotě vybrané uživatelem nebude možné dosáhnout optimální expozice, automaticky upraví (v případě použití blesku je citlivost ISO přizpůsobena odpovídajícím způsobem).

 1. Vyberte položku Automat. regulace citl. ISO.

  Vyberte položku Nastavení citlivosti ISO v menu fotografování, vyberte položku Automat. regulace citl. ISO a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte možnost Zapnuto.

  Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J (pokud je vybrána možnost Vypnuto, nastavení citlivosti ISO zůstane fixované na hodnotě zvolené uživatelem).

 3. Upravte nastavení.

  Nejvyšší hodnotu pro automatickou regulaci citlivosti ISO lze vybrat pomocí položky Nejvyšší citlivost (nejnižší hodnota pro automatickou regulaci citlivosti ISO je automaticky nastavena na ISO 100; mějte na paměti, že pokud je citlivost ISO vybraná uživatelem vyšší než citlivost nastavená v položce Nejvyšší citlivost, použije se hodnota vybraná uživatelem). V režimech P a A je citlivost upravována pouze tehdy, pokud hrozí podexpozice při času závěrky vybraném v položce Nejdelší čas závěrky (1/4 000–30 s, resp. Automaticky; v režimech S a M je citlivost ISO upravena pro dosažení optimální expozice při času závěrky vybraném uživatelem). Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát vybere nejdelší čas závěrky na základě ohniskové vzdálenosti objektivu; výběr krátkých časů při fotografování rychle se pohybujících objektů sníží rozmazání. Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.

  Chcete-li vybrat nejvyšší citlivost ISO používanou pro snímky pořizované s pomocí vestavěného nebo volitelného blesku, použijte položku Nejvyšší citlivost s M. Výběrem možnosti Stejná jako bez blesku se nastaví nejvyšší citlivost ISO pro fotografování s bleskem na hodnotu aktuálně vybranou v položce Nejvyšší citlivost.

Pokud je vybrána možnost Zapnuto, zobrazí se nápis ISO AUTO. Dojde-li ke změně citlivosti oproti hodnotě vybrané uživatelem, tyto indikace blikají a na kontrolním panelu se zobrazuje změněná hodnota.

Živý náhled

V režimu živého náhledu se na monitoru zobrazuje indikace automatické regulace citlivosti ISO.

Nejdelší čas závěrky

Automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti Automaticky a stisknutím tlačítka 2: například u teleobjektivů lze použít hodnoty vyšší než obvykle automaticky vybírané, aby nedošlo k rozmazání snímků. Mějte však na paměti, že možnost Automaticky pracuje pouze v kombinaci s objektivy s vestavěným CPU. Časy závěrky se mohou prodloužit nad hodnotu vybraného nejdelšího času závěrky, pokud nelze dosáhnout optimální expozice pro citlivost ISO vybranou v položce Nejvyšší citlivost.

Automatická regulace citlivosti ISO

Při použití blesku se nejdelší čas závěrky nastaví na hodnotu vybranou v položce Nejdelší čas závěrky – pokud tento čas není kratší než čas vybraný v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 Synchroniz. čas pro blesk) nebo delší než čas vybraný v uživatelské funkci e2 (Čas záv. pro práci s bleskem, 0 Čas záv. pro práci s bleskem). V uvedených případech se použije hodnota vybraná v uživatelské funkci e2. Mějte na paměti, že citlivost ISO se může automaticky zvýšit, pokud se automatická regulace citlivosti ISO použije v kombinaci s režimy synchronizace blesku s dlouhými časy (dostupnými s vestavěným bleskem a kompatibilními volitelnými blesky), což případně znemožní volbu dlouhých časů závěrky fotoaparátem.

Zapnutí a vypnutí automatické regulace citlivosti ISO

Automatickou regulaci citlivosti ISO lze zapnout a vypnout stisknutím tlačítka S (Q) a otáčením pomocného příkazového voliče. Při zapnuté automatické regulaci citlivosti ISO se zobrazuje nápis ISO AUTO.