Ukládání dat

Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji na chladném, suchém místě s nasazenou krytkou kontaktů. Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte fotoaparát na suchém, dobře větraném místě. Fotoaparát neukládejte společně s přípravky proti molům, jako jsou naftalínové nebo kafrové kuličky, a na místech:

 • špatně větraných a vlhkých (vlhkost nad 60 %)
 • v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory nebo radiopřijímače
 • vystavených působení teplot nad 50 °C nebo pod –10 °C

Čištění

Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikálie.

Čištění obrazového snímače

Máte-li za to, že se na snímcích zobrazují nečistoty nebo prach z obrazového snímače, můžete snímač vyčistit pomocí položky Čištění obrazového snímače v menu nastavení. Snímač lze kdykoli vyčistit použitím možnosti Vyčistit nebo může čištění probíhat automaticky při zapínání či vypínání fotoaparátu.

„Vyčistit“

Uchopte fotoaparát spodní stranou směrem dolů, vyberte položku Čištění obrazového snímače v menu nastavení, potom vyberte možnost Vyčistit a stiskněte tlačítko J. Fotoaparát zkontroluje obrazový snímač a zahájí čištění. V průběhu čištění bliká na kontrolním panelu nápis P a nelze provádět jiné operace. Až do skončení čištění a zobrazení menu nastavení nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.

„Čistit při zapnutí/vypnutí“

Vyberte z následujících možností:

 1. Vyberte položku Čistit při zapnutí/vypnutí.

  Postupem popsaným v části „Vyčistit“ (0 Vyčistit) zobrazte menu Čištění obrazového snímače. Vyberte položku Čistit při zapnutí/vypnutí a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte možnost.

  Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.

Čištění obrazového snímače

Použití ovládacích prvků fotoaparátu během zapínání přeruší čištění obrazového snímače. Čištění obrazového snímače při zapnutí nemusí být provedeno, pokud se nabíjí blesk.

Pokud není možné zcela odstranit prach pomocí volitelných nastavení menu Čištění obrazového snímače, vyčistěte obrazový snímač manuálně (0 Manuální čištění) nebo kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Je-li čištění obrazového snímače provedeno opakovaně několikrát za sebou, může být další čištění obrazového snímače dočasně zablokováno z důvodu ochrany interních obvodů fotoaparátu. Další čištění lze provést po krátké prodlevě.

Manuální čištění

Není-li možné odstranit cizí objekt z obrazového snímače pomocí položky Čištění obrazového snímače v menu nastavení (0 Čištění obrazového snímače), vyčistěte snímač manuálně níže popsaným postupem. Pozor však, obrazový snímač je extrémně citlivý a snadno se poškodí. Společnost Nikon doporučuje nechat si obrazový snímač vyčistit autorizovaným servisním personálem Nikon.

 1. Nabijte baterii nebo připojte síťový zdroj.

  Pro kontrolu nebo čištění obrazového snímače je nutný spolehlivý zdroj energie. Vypněte fotoaparát a vložte plně nabitou baterii nebo připojte volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje. Položka Sklopení zrcadla pro čištění je k dispozici v menu nastavení pouze tehdy, pokud není fotoaparát propojen s chytrým zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth a pokud je kapacita baterie vyšší než J.

 2. Sejměte objektiv.

  Vypněte fotoaparát a sejměte objektiv.

 3. Vyberte položku Sklopení zrcadla pro čištění.

  Zapněte fotoaparát, vyberte položku Sklopení zrcadla pro čištění v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.

 4. Stiskněte tlačítko J.

  Na monitoru se zobrazí zpráva a na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí řada pomlček. Chcete-li obnovit normální činnost fotoaparátu bez kontroly obrazového snímače, vypněte fotoaparát.

 5. Sklopte zrcadlo do horní polohy.

  Stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Zrcadlo se sklopí nahoru a otevře se závěrka pro zpřístupnění obrazového snímače. Indikace v hledáčku se vypne a řada pomlček na kontrolním panelu začne blikat.

 6. Zkontrolujte obrazový snímač.

  Uchopte fotoaparát tak, aby světlo dopadalo na obrazový snímač, a zkontrolujte přítomnost prachu nebo vláken na snímači. Nejsou-li přítomny cizí objekty, pokračujte krokem 8.

 7. Vyčistěte obrazový snímač.

  Veškerý prach a vlákna na snímači odstraňte pomocí ofukovacího balónku. Nepoužívejte ofukovací štětec, jeho štětiny by mohly obrazový snímač poškodit. Nečistoty, které nelze odstranit pomocí ofukovacího balónku, může odstranit pouze autorizovaný servisní personál Nikon. Za žádných okolností se nedotýkejte obrazového snímače ani jej neotírejte.

 8. Vypněte fotoaparát.

  Zrcadlo se sklopí zpět do spodní polohy a závěrka se zavře. Nasaďte objektiv nebo krytku těla fotoaparátu.

Použijte spolehlivý zdroj energie

Lamely závěrky fotoaparátu jsou jemné a snadno se poškodí. Dojde-li k výpadku zdroje energie při sklopení zrcadla do horní polohy, závěrka se automaticky zavře. Abyste zamezili poškození lamel závěrky, věnujte pozornost následujícím pokynům:

 • V době sklopení zrcadla do horní polohy nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte nebo neodpojujte zdroj energie.
 • Dojde-li k vybití baterie v okamžiku sklopení zrcadla do horní polohy, zazní pípnutí a kontrolka samospouště začne blikat jako varování před zavřením závěrky a sklopením zrcadla do spodní polohy po uplynutí přibližně dvou minut. Okamžitě ukončete čištění a kontrolu.

Cizí objekt na obrazovém snímači

Cizí objekt, k jehož vniknutí do fotoaparátu dojde při sejmutí nebo výměně objektivů či krytek těla (nebo v ojedinělých případech mazivo či jemné částečky z vnitřních prostorů fotoaparátu), může přilnout k obrazovému snímači a zobrazit se za určitých podmínek na snímcích. Pro ochranu fotoaparátu bez nasazeného objektivu použijte dodávanou krytku těla. Před jejím nasazením pečlivě odstraňte veškerý prach a nečistoty, které případně ulpěly na upevňovacím bajonetu fotoaparátu a objektivu a na krytce samotné. Vyvarujte se nasazování krytky těla nebo výměny objektivů v prašných prostředích.

Dojde-li k usazení cizího objektu na obrazovém snímači, použijte funkci čištění obrazového snímače, která je popsána v části „Čištění obrazového snímače“ (0 „Vyčistit“). Pokud problém přetrvává, vyčistěte obrazový snímač manuálně (0 Manuální čištění) nebo jej nechte vyčistit autorizovaným servisním personálem Nikon. Snímky ovlivněné přítomností cizích objektů na snímači je možné retušovat pomocí funkce vyčištění snímku v některých fotoeditačních aplikacích.

Údržba fotoaparátu a příslušenství

Fotoaparát je přesné zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon doporučuje kontrolu přístroje u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu Nikon alespoň v ročním nebo dvouletém intervalu a jeho údržbu jednou za tři až pět let (tyto služby jsou zpoplatněny). Častější kontroly přístroje jsou vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Spolu s fotoaparátem zajistěte rovněž kontrolu a případnou údržbu veškerého pravidelně používaného příslušenství, jako jsou objektivy a volitelné blesky.