Instalace softwaru ViewNX-i

Pro jemné doladění vzhledu snímků, přenášení a prohlížení snímků si z následující webové stránky stáhněte instalátor softwaru ViewNX-i a podle pokynů na obrazovce software nainstalujte. Je nutné připojení k internetu. Informace o systémových a dalších požadavcích viz webové stránky společnosti Nikon pro vaši oblast.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Pro jemné doladění vzhledu snímků nebo změny nastavení snímků NEF (RAW) a jejich uložení v jiných formátech použijte software Nikon Capture NX-D. Software Capture NX-D je k dispozici ke stažení na následující webové stránce:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopírování snímků do počítače

Před dalším pokračováním se ujistěte, že máte nainstalovaný software ViewNX-i (0 Instalace softwaru ViewNX-i).

 1. Zapojte kabel USB.

  Po vypnutí fotoaparátu a kontrole vložení paměťové karty zapojte vyobrazeným způsobem dodávaný kabel USB a zapněte fotoaparát.

  USB rozbočovače

  Fotoaparát připojte přímo k počítači; kabel nepřipojujte přes USB rozbočovač ani klávesnici.

  Použijte spolehlivý zdroj energie

  Abyste zamezili výpadku při přenosu dat, ujistěte se, že je baterie ve fotoaparátu plně nabitá.

  Zapojení kabelů

  Před zapojením nebo odpojením propojovacích kabelů se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý. Při zapojování kabelu nepoužívejte sílu, ani se nepokoušejte propojovat konektory šikmo.

 2. Spusťte komponentu Nikon Transfer 2 softwaru ViewNX-i.

  Zobrazí-li se zpráva vyzývající k výběru programu, vyberte Nikon Transfer 2.

  Během přenosu

  Během přenosu dat nevypínejte fotoaparát a neodpojujte kabel USB.

  Windows 7

  Zobrazí-li se následující dialog, vyberte níže popsaným způsobem Nikon Transfer 2.

  1. V části Import pictures and videos (Importovat snímky a videosekvence) klepněte na možnost Change program (Změnit program). Zobrazí se dialog pro výběr programu; vyberte Nikon Transfer 2 a klepněte na tlačítko OK.

  2. Poklepejte na tlačítko .

  Windows 10 a Windows 8.1

  Operační systémy Windows 10 a Windows 8.1 mohou po připojení zobrazit výzvu Přehrát automaticky. Klepnutím v dialogovém okně a následným klepnutím na možnost Nikon Transfer 2 vyberte Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Pokud se Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, ověřte správné připojení fotoaparátu a poté spusťte Image Capture (aplikace dodávaná s operačním systémem macOS nebo OS X) a vyberte Nikon Transfer 2 jako aplikaci, která se spustí při rozpoznání fotoaparátu.

 3. Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos).

  Snímky na paměťové kartě se zkopírují do počítače.

  Start Transfer (Spustit přenos)

 4. Ukončete připojení.

  Jakmile je přenos dokončen, vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.

Další informace

Další informace ohledně používání softwaru ViewNX-i naleznete v online nápovědě.

Tisk snímků

Vybrané snímky JPEG lze vytisknout na tiskárně standardu PictBridge připojené přímo k fotoaparátu.

Připojení tiskárny

Fotoaparát propojte s tiskárnou pomocí dodávaného kabelu USB. Při zapojování kabelu nepoužívejte sílu, ani se nepokoušejte propojovat konektory šikmo.

Po zapnutí fotoaparátu a tiskárny se na monitoru zobrazí uvítací obrazovka následovaná obrazovkou přehrávání PictBridge.

Výběr snímků pro tisk

Snímky NEF (RAW) (0 Kvalita obrazu) nelze vybrat pro tisk. Pomocí položky Zprac. snímků NEF (RAW) v menu retušování (0 Zprac. snímků NEF (RAW)) lze vytvořit kopie JPEG ze snímků NEF (RAW).

Tisk pomocí přímého propojení USB

Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, nebo použijte volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje. Při pořizování snímků, které budou tisknuty pomocí přímého propojení USB, nastavte položku Barevný prostor na sRGB (0 Barevný prostor).

Tisk jednotlivých snímků

 1. Zobrazte požadovaný snímek.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 zobrazíte další snímky. Chcete-li zvětšit aktuální snímek, stiskněte tlačítko X (T) (pro ukončení zvětšení stiskněte tlačítko K). Chcete-li zobrazit šest snímků současně, stiskněte tlačítko W (Z). Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímky nebo stiskněte tlačítko X (T) pro zobrazení vybraného snímku na celé obrazovce.

 2. Upravte nastavení pro tisk.

  Stisknutím tlačítka J zobrazte následující položky, poté stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti (zobrazí se pouze možnosti podporované aktuální tiskárnou; chcete-li použít výchozí nastavení tiskárny, vyberte Výchozí nastavení tiskárny). Po výběru možnosti se vraťte stisknutím tlačítka J do menu nastavení tiskárny.

 3. Zahajte tisk.

  Vyberte položku Zahájit tisk a stiskněte tlačítko J pro zahájení tisku. Chcete-li zrušit tisk před vytisknutím všech kopií, stiskněte tlačítko J.

Tisk více snímků současně

 1. Zobrazte menu PictBridge.

  Stiskněte tlačítko G na obrazovce přehrávání PictBridge.

 2. Vyberte požadovanou možnost.

  Vyberte jednu z následujících volitelných možností a stiskněte tlačítko 2.

  • Vybrat pro tisk: Výběr snímků pro tisk. Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímky (chcete-li zobrazit aktuální snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T) a za současného podržení tlačítka W (Z) ve stisknuté poloze nastavte pomocí tlačítek 1 a 3 počet kopií (maximálně 99). Chcete-li zrušit výběr snímku, nastavte počet kopií na nulu.
  • Vybrat datum: Tisk jedné kopie ze všech snímků pořízených k vybranému datu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte datum a stisknutím tlačítka 2 potvrďte nebo zrušte výběr. Chcete-li zobrazit snímky pořízené k vybranému datu, stiskněte tlačítko W (Z). Pomocí multifunkčního voliče procházejte snímky nebo stiskněte a podržte tlačítko X (T) pro zobrazení aktuálního snímku na celé obrazovce. Opětovným stisknutím tlačítka W (Z) se vrátíte k dialogu pro výběr data.
  • Index print: Chcete-li vytvořit index print ze všech snímků JPEG na paměťové kartě, pokračujte krokem 3. Pamatujte si, že pokud paměťová karta obsahuje více než 256 snímků, zobrazí se pouze prvních 256 snímků. Pokud je velikost stránky vybraná v kroku 3 příliš malá pro index print, zobrazí se varování.
 3. Upravte nastavení pro tisk.

  Upravte nastavení tiskárny postupem popsaným v kroku 2 „Tisk jednotlivých snímků“ (0 Tisk jednotlivých snímků).

 4. Zahajte tisk.

  Vyberte položku Zahájit tisk a stiskněte tlačítko J pro zahájení tisku. Chcete-li zrušit tisk před vytisknutím všech kopií, stiskněte tlačítko J.

Zobrazení snímků na televizoru

Fotoaparát lze připojit pomocí volitelného kabelu High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 Další příslušenství) nebo pomocí kabelu HDMI typu C (dostupný samostatně od třetích výrobců) k videozařízením s vysokým rozlišením. Před připojením nebo odpojením kabelu HDMI vždy vypněte fotoaparát.

Zapojte do fotoaparátu

Zapojte do zařízení s vysokým rozlišením
(zvolte kabel s konektorem pro zařízení HDMI)

Nalaďte zařízení s vysokým rozlišením na kanál HDMI, potom zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko K. Snímky se při přehrávání zobrazí na obrazovce televizoru. Hlasitost přehrávání zvuku lze nastavovat pomocí ovládacích prvků televizoru; ovládací prvky fotoaparátu nelze použít.

Volitelné možnosti HDMI

Položka HDMI v menu nastavení (0 HDMI) určuje výstupní rozlišení a další pokročilé možnosti HDMI.

Výstupní rozlišení

Tato položka slouží k nastavení formátu snímků posílaných na zařízení HDMI. Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát volí vhodný formát automaticky.

Pokročilé

Přehrávání na televizoru

Při dlouhodobějším přehrávání se doporučuje použít síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje (dostupné samostatně). Pokud nejsou na televizní obrazovce viditelné okraje snímků, vyberte možnost 95 % v položce HDMI > Pokročilé > Velikost výstup. zobrazení (0 Pokročilé).

Prezentace

Pro automatizované přehrávání lze použít položku Prezentace v menu přehrávání (0 Prezentace).

HDMI a živý náhled

Pokud je fotoaparát propojen pomocí kabelu HDMI, lze použít zobrazovače HDMI v režimu živého náhledu pro statické snímky a při záznamu videosekvencí.

Použití záznamových zařízení třetích stran

Při použití rekordérů třetích stran se doporučují následující nastavení:

 • HDMI > Pokročilé > Velikost výstup. zobrazení: 100 %
 • HDMI > Pokročilé > Zobr. info. v živém náhledu: Vypnuto