Funkce korekce expozice se používá pro úpravu expozičních hodnot určených fotoaparátem a dosažení světlejších nebo tmavších snímků. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s integrálním měřením se zdůrazněným středem a s bodovým měřením (0 Měření expozice). K dispozici jsou hodnoty v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích po 1/3 EV. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší snímky.

–1 EV

Bez korekce expozice

+1 EV

Chcete-li nastavit hodnotu korekce expozice, stiskněte tlačítko E a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

Tlačítko E

Hlavní příkazový volič

±0 EV
(stisknuté tlačítko E)

–0,3 (–1/3) EV

+2 EV

Při použití jiné hodnoty korekce než ±0,0 začne blikat číslice 0 uprostřed indikace expozice (kromě režimu M) a na kontrolním panelu a v hledáčku se po uvolnění tlačítka E zobrazí symbol E. Aktuální hodnotu korekce expozice lze zkontrolovat pomocí indikace expozice stisknutím tlačítka E.

Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu ±0. S výjimkou režimů SCENE a EFFECTS není korekce expozice resetována vypnutím fotoaparátu (v režimech SCENE a EFFECTS je korekce expozice resetována výběrem jiného režimu nebo vypnutím fotoaparátu).

Režim M

Při použití expozičního režimu M ovlivní korekce expozice pouze indikaci expozice; čas závěrky a clona se nezmění.

Fotografování s bleskem

Při použití blesku ovlivňuje korekce expozice úroveň zábleskové expozice i expozice trvalým osvětlením, což ovlivňuje jas hlavního objektu i pozadí. Pomocí uživatelské funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 Kor. exp. při použití blesku) lze omezit účinky korekce expozice pouze na pozadí.

Viz také

Informace:

  • Informace o výběru velikosti kroků dostupných pro nastavení korekce expozice viz A > Uživatelská funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 Krok nastav. expozice (EV)).
  • Informace o úpravách korekce expozice bez stisknutí tlačítka E viz A > Uživatelská funkce b3 (Snadná korekce expozice, 0 Snadná korekce expozice).
  • Informace o automatických změnách expozice, zábleskové expozice, vyvážení bílé barvy nebo nastavení funkce Active D-Lighting viz „Bracketing“ (0 Bracketing).