Volitelné dálkové ovládání ML-L3 (0 Další příslušenství) lze použít ke snížení chvění fotoaparátu nebo k autoportrétům.

 1. Vyberte položku Dálkové ovládání (ML-L3).

  V menu fotografování vyberte položku Dálkové ovládání (ML-L3) a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte režim dálkového ovládání.

  Vyberte jednu z následujících volitelných možností a stiskněte tlačítko J.

 3. Vytvořte kompozici snímku.

  Fotoaparát upevněte na stativ nebo ho umístěte na pevnou, vodorovnou plochu.

 4. Exponujte.

  Ze vzdálenosti 5 m nebo menší namiřte vysílač na dálkovém ovládání ML-L3 na infračervený přijímač na fotoaparátu a stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání ML-L3. V režimu dálkového ovládání se zpožděním se na dobu asi dvou sekund před tím, než dojde ke spuštění závěrky, rozsvítí kontrolka samospouště. V režimu dálkového ovládání s rychlou reakcí blikne po expozici snímku kontrolka samospouště. V režimu dálkového ovládání s předsklopením zrcadla se prvním stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání ML-L3 sklopí zrcadlo do horní polohy; k expozici snímku a bliknutí kontrolky samospouště dojde po uplynutí 30 s nebo po druhém stisknutí tlačítka spouště.

Snímací režim

Snímky pořizované s volitelným dálkovým ovládáním ML-L3 jsou pořizovány v režimu jednotlivých snímků, a to bez ohledu na možnost vybranou voličem snímacích režimů.

Před použitím volitelných dálkových ovládání ML-L3

Před prvním použitím dálkového ovládání odstraňte z baterie čirou plastovou izolační fólii.

Použití vestavěného blesku

Před fotografováním s bleskem v režimech s manuálním vyklopením blesku (0 Režimy s manuálním vyklopením blesku do pracovní polohy) vyklopte blesk do pracovní polohy stisknutím tlačítka M (Y) a vyčkejte zobrazení indikace připravenosti k záblesku (M) (0 Vestavěný blesk). Dojde-li k vyklopení blesku v okamžiku, kdy je aktivní režim dálkového ovládání, fotografování se přeruší. Je-li při expozici nutný blesk, reaguje fotoaparát na tlačítko spouště na dálkovém ovládání ML-L3 až po nabití blesku. Při použití režimů s automatickým vyklopením blesku (0 Režimy s automatickým vyklopením blesku do pracovní polohy) se blesk začne nabíjet v okamžiku aktivace režimu dálkového ovládání; jakmile je blesk nabitý, dojde v případě potřeby k jeho automatickému vyklopení a k odpálení záblesku při expozici.

V zábleskových režimech s podporou redukce efektu červených očí svítí po dobu přibližně jedné sekundy před spuštěním závěrky světlo předblesku proti červeným očím. V režimu dálkového ovládání se zpožděním se na dobu asi dvou sekund rozsvítí kontrolka samospouště a poté se na dobu jedné sekundy před spuštěním závěrky rozsvítí světlo předblesku proti červeným očím.

Zaostřování v režimu dálkového ovládání

Fotoaparát nezaostřuje kontinuálně při použití kontinuálního zaostřování; mějte však na paměti, že bez ohledu na vybraný režim automatického zaostřování můžete zaostřit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny před fotografováním. Při použití režimu automatické volby režimu činnosti automatického zaostřování nebo režimu jednorázového zaostření, resp. při nastavení fotoaparátu do režimu živého náhledu při použití režimu dálkového ovládání se zpožděním či dálkového ovládání s rychlou reakcí zaostří fotoaparát automaticky před fotografováním; není-li fotoaparát schopen zaostřit při fotografování s využitím hledáčku, vrátí se bez spuštění závěrky do pohotovostního režimu.

Dálkové ovládání s předsklopením zrcadla

Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.

Ukončení režimu dálkového ovládání

Režim dálkového ovládání se automaticky zruší, pokud snímek není pořízen před uplynutím doby vybrané v uživatelské funkci c5 (Aktivita dálk. ovlád. (ML-L3), 0 Aktivita dálk. ovlád. (ML-L3)), pokud je vybrána možnost Vypnuto v položce Dálkové ovládání (ML-L3) či proveden dvoutlačítkový reset (0 Dvoutlačítkový reset: Obnovení výchozích nastavení), resp. pokud jsou možnosti pro fotografování resetovány pomocí menu Reset menu fotografování (0 Reset menu fotografování).

Funkce tlačítka spouště

Je-li vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště, nelze dálkové ovládání ML-L3 použít při otočení voliče živého náhledu do polohy 1.

Zakryjte hledáček

Abyste zabránili ovlivnění expozice nebo snímků světlem vnikajícím do hledáčku, sejměte gumovou očnici a před fotografováním zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku (0 Zakryjte hledáček).

Viz také

Informace:

 • Informace o volbě doby, po kterou fotoaparát zůstává v pohotovostním režimu a čeká na signál z dálkového ovládání, viz A > Uživatelská funkce c5 (Aktivita dálk. ovlád. (ML-L3); 0 Aktivita dálk. ovlád. (ML-L3)).
 • Informace o zvukové signalizaci (pípání) při použití dálkového ovládání viz B > Možnosti pípnutí (0 Možnosti pípnutí).