Videosekvence lze zaznamenávat v režimu živého náhledu.

 1. Otočte volič živého náhledu do polohy 1 (živý náhled pro videosekvence).

  Volič živého náhledu

 2. Stiskněte tlačítko a.

  Zrcadlo se sklopí do horní polohy a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu upravený o účinky expozice. Objekt nelze nadále pozorovat v hledáčku.

  Tlačítko a

  Symbol 0

  Symbol 0 (0 Zobrazení v režimu živého náhledu: Videosekvence) značí, že nelze zaznamenávat videosekvence.

  Vyvážení bílé barvy

  V režimech P, S, A a M lze nastavit vyvážení bílé barvy v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka L (U) a otáčením hlavního příkazového voliče (0 Vyvážení bílé barvy).

 3. Zaostřete.

  Vytvořte kompozici úvodního záběru a namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete; pro zvětšení obrazu z důvodu možnosti přesného zaostření způsobem popsaným v kapitole „Zvětšení obrazu v živém náhledu“ (0 Zvětšení obrazu v režimu živého náhledu) stiskněte tlačítko X (T). Mějte na paměti, že počet objektů, které lze rozpoznat v režimu zaostřování s detekcí tváří, se při záznamu videosekvencí snižuje.

  Expozice

  V režimu videosekvencí lze provádět následující nastavení expozice:

    Clona Čas závěrky Citlivost ISO
  P, S 1 2, 3
  A 2, 3
  M 3, 4
  Ostatní expoziční režimy

  Expozice v režimu S je ekvivalentní režimu P.

  Horní limit pro citlivost ISO lze vybrat pomocí položky Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost v menu videosekvencí (0 Nastavení citlivosti ISO).

  Bez ohledu na možnost vybranou v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost nebo v položce Citlivost ISO (režim M) je horní limit při výběru možnosti Zapnuto v položce Elektronická redukce vibrací v menu videosekvencí ISO 51200.

  Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Auto. regul. citl. ISO (režim M) v menu videosekvencí, lze horní limit citlivosti ISO vybrat pomocí položky Nejvyšší citlivost.

  V režimu M lze nastavovat časy závěrky v rozmezí 1/25 s až 1/8 000 s (nejdelší dostupný čas závěrky se mění v závislosti na snímací frekvenci; 0 Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa). V ostatních režimech je čas závěrky nastavován automaticky. Pokud je v jiných režimech než A a M objekt pře- nebo podexponovaný, ukončete živý náhled a znovu jej spusťte, resp. vyberte režim A a upravte nastavení clony.

 4. Spusťte záznam.

  Stisknutím tlačítka záznamu videosekvence zahajte záznam. Na monitoru se zobrazí indikace záznamu a dostupná doba záznamu. Stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L (0 Expoziční paměť) lze aktivovat expoziční paměť nebo lze expozici upravit v rozmezí ±3 EV v krocích po 1/3 EV s využitím korekce expozice (0 Korekce expozice); bodové měření není dostupné. V režimu automatického zaostřování lze fotoaparát přeostřit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo klepnutím na objekt na monitoru.

  Tlačítko záznamu videosekvence

  Indikace záznamu

  Zbývající čas

  Zvuk

  Fotoaparát je schopen zaznamenávat obraz i zvuk; během záznamu videosekvence nezakrývejte mikrofon na přední straně fotoaparátu. Mějte na paměti, že vestavěný mikrofon může zaznamenat zvuky vydávané fotoaparátem nebo objektivem při automatickém zaostřování, redukci vibrací nebo změně nastavení clony.

 5. Ukončete záznam.

  Pro ukončení záznamu stiskněte znovu tlačítko záznamu videosekvence. Záznam se ukončí automaticky při dosažení maximální délky nebo při zaplnění paměťové karty (mějte na paměti, že v závislosti na rychlosti zápisu paměťové karty se může záznam ukončit před dosažením maximální délky).

 6. Ukončete živý náhled.

  Stisknutím tlačítka a ukončete živý náhled.

Viz také

Informace:

 • Informace o výběru zaostřování fotoaparátu v režimu videosekvencí viz „Automatické zaostřování“ (0 Automatické zaostřování).
 • Informace o zaostřování s využitím zaostřovacího kroužku objektivu viz „Manuální zaostřování“ (0 Manuální zaostřování).

Použití tlačítka i

Stisknutím tlačítka i v režimu videosekvencí lze přistupovat k níže uvedeným možnostem. Použijte dotykovou obrazovku nebo se pohybujte v menu s využitím multifunkčního voliče a tlačítka J; multifunkční volič použijte k výběru položek, stisknutí tlačítka 2 k zobrazení možností a stisknutí tlačítka J k potvrzení výběru a návratu do menu tlačítka i. Opětovným stisknutím tlačítka i se vrátíte na obrazovku režimu fotografování.

Tlačítko i

Použití externího mikrofonu

Pro záznam zvuku videosekvencí lze použít volitelný stereofonní mikrofon ME-1 nebo bezdrátový mikrofon ME-W1 (0 Další příslušenství).

Sluchátka

Lze použít sluchátka třetích výrobců. Pamatujte si, že vysoké nastavené úrovně zvuku mohou vést k vysoké hlasitosti; zejména při použití sluchátek proto dbejte patřičné opatrnosti.

Zobrazení v režimu živého náhledu: Videosekvence

Zobrazení odpočítávání

Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje odpočítávání (časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu ukončuje z důvodu ochrany vnitřních obvodů nebo pokud je použita jiná možnost než Žádný limit v uživatelské funkci c4 – Zpožď. pro vypn. monitoru > Živý náhled; 0 Zpožď. pro vypn. monitoru – 5 s před automatickým vypnutím monitoru). V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého náhledu. Záznam videosekvence se bez ohledu na dostupnou dobu záznamu automaticky ukončí po doběhnutí časovače.

Úprava nastavení během záznamu videosekvence

Hlasitost sluchátek nelze nastavovat během záznamu. Je-li aktuálně vybrána jiná možnost než I (vypnutý mikrofon), lze během záznamu změnit citlivost mikrofonu na libovolné nastavení kromě I.

Zobrazení a skrytí indikací

Chcete-li zobrazit nebo skrýt indikace na monitoru, stiskněte tlačítko R.

Virtuální horizont   Zapnuté informace   Vypnuté informace

  Histogram   Pomocná mřížka  

Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa

Položka Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí slouží k výběru velikosti obrazu (v pixelech) pro videosekvence a snímací frekvence. Rovněž můžete vybírat mezi dvěma možnostmi v položce Kvalita videa: vysokou a normální kvalitou. Tyto položky společně ovlivňují maximální datový tok, jak je znázorněno v následující tabulce.

Možnost 1 Maximální datový tok (Mb/s)
( vysoká/normální kvalita)
Maximální délka
r 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min 59 s 3
s 3 840 × 2 160 (4K UHD); 25p 2
t 3 840 × 2 160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1 920 × 1 080; 50p
1/1 1 920 × 1 080; 30p 24/12
2/2 1 920×1 080; 25p
3/3 1 920×1 080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1 280 × 720; 50p

Přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s pro hodnoty uváděné jako 30p, 23,976 obr./s pro hodnoty uváděné jako 24p a 59,94 obr./s pro hodnoty uváděné jako 60p.

Při výběru této možnosti se na monitoru zobrazuje symbol k a kvalita videa je fixně nastavena na možnost „vysoká“.

Každá videosekvence je zaznamenána v rámci až 8 souborů, z nichž každý má velikost až 4 GB. Počet souborů a délka každého souboru se mění v závislosti na možnostech vybraných v položkách Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa.

Indexy

Pokud je možnost Indexování přiřazena s využitím uživatelské funkce g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků) ovládacímu prvku, můžete stisknout během záznamu ovládací prvek pro přidání indexů, které lze následně využít k vyhledání snímků během úprav a přehrávání (0 Symbol p; mějte na paměti, že indexy nelze přidávat v režimu i). Do každé videosekvence lze přidat až 20 indexů.

Index

Viz také

Informace:

 • Informace o velikosti obrazu, snímací frekvenci, citlivosti mikrofonu a citlivosti ISO viz „Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam videosekvencí“ (0 1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam videosekvencí).
 • Informace o výběru funkce tlačítka J viz A > Uživatelská funkce f2 (Tlačítko OK; 0 Tlačítko OK).
 • Informace o výběru funkce tlačítek Fn1, Fn2 a A AE-L/AF-L viz A > Uživatelská funkce g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků; 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).
 • Informace o možnosti či nemožnosti použití tlačítka spouště pro spuštění živého náhledu nebo pro spuštění a ukončení záznamu videosekvence viz A > Uživatelská funkce g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

Velikost obrazu videosekvencí

Videosekvence mají poměr stran 16 : 9 a jsou zaznamenávány s využitím výřezu z kompletního obrazového pole, který se mění v závislosti na velikosti obrazu a možnosti vybrané v položce Volba obrazového pole v menu videosekvencí (0 Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa, Volba obrazového pole).

1 920 × 1 080 a 1 280 × 720 (DX) 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720 (1,3×) 3840 × 2160

Níže jsou uvedeny velikosti výřezů obrazového pole videosekvencí:

 • Při použití velikosti obrazu 3 840 × 2 160 má výřez obrazového pole pro videosekvence velikost přibližně 16,2 × 9,1 mm, a to bez ohledu na možnost vybranou v položce Volba obrazového pole. Zdánlivé prodloužení ohniskové vzdálenosti je zde přibližně 1,5× větší než u formátu DX.
 • Při výběru možnosti DX v položce Volba obrazového pole a velikosti obrazu 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720 má výřez obrazového pole pro videosekvence velikost přibližně 23,5 × 13,3 mm.
 • Při výběru možnosti 1,3× v položce Volba obrazového pole a velikosti obrazu 1 920 × 1 080 nebo 1 280 × 720 má výřez obrazového pole pro videosekvence velikost přibližně 18 × 10,1 mm. Zdánlivé prodloužení ohniskové vzdálenosti je zde přibližně 1,3 × větší než u formátu DX.

Fotografování v režimu videosekvencí

Chcete-li fotografovat v režimu videosekvencí (v režimu živého náhledu nebo během záznamu videosekvence), vyberte možnost Fotografování v uživatelské funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků). Stisknutím tlačítka spouště až na doraz lze kdykoli pořizovat snímky s poměrem stran 16 : 9 lze kdykoli pořídit stisknutím tlačítka spouště až na doraz. Pokud probíhá záznam videosekvence, záznam se ukončí a uloží se videosekvence zaznamenaná do tohoto okamžiku.

Snímky jsou zaznamenávány ve formátu vybraném v položce Kvalita obrazu v menu fotografování (0 Kvalita obrazu). Informace o velikosti obrazu viz „Velikost obrazu“ (0 Velikost obrazu). Mějte na paměti, že při otočení voliče živého náhledu do polohy 1 nelze využívat funkci kontroly expozice snímků; přesných výsledků lze dosáhnout v režimu M použitím kontroly expozice při otočení voliče živého náhledu do polohy C.

Velikost obrazu

Velikost snímků pořizovaných v režimu videosekvencí se liší v závislosti na velikosti obrazu videosekvencí (0 Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa) a, v případě snímků pořízených při velikosti obrazu 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720, v závislosti na obrazovém poli a možnosti vybrané v položce Velikost obrazu v menu fotografování (0 Velikost obrazu).

Velikost obrazu Obrazové pole Velikost obrazu Velikost (v pixelech)
3840 × 2160 3840 × 2160

1920 × 1080

1280 × 720

DX Velký (L) 5568 × 3128
Střední (M) 4176 × 2344
Malý (S) 2784 × 1560
1,3× Velký (L) 4272 × 2400
Střední (M) 3200 × 1800
Malý (S) 2128 × 1192

HDMI

V případě připojení fotoaparátu k zařízení HDMI se aktuální záběr objektivu zobrazí na monitoru fotoaparátu i na zařízení HDMI.

Bezdrátová dálková ovládání a kabelové spouště

Pokud je vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků), lze namáčknutím tlačítka spouště na volitelných bezdrátových dálkových ovládáních a kabelových spouštích (0 Další příslušenství) do poloviny spustit živý náhled a stisknutím tlačítka až na doraz spustit a ukončit záznam videosekvence.

Záznam videosekvencí

Videosekvence jsou zaznamenávány v barevném prostoru sRGB. Na monitoru a výsledných videosekvencích se mohou při použití zářivkového osvětlení, osvětlení pomocí rtuťových nebo sodíkových výbojek, resp. u pohyblivých objektů – zejména při horizontálním panorámování fotoaparátu nebo horizontálním pohybu objektu vysokou rychlostí napříč záběrem – zobrazit proužky či blikající nebo zkreslený obraz (informace o potlačení blikání a proužkování viz Redukce blikání obrazu, 0 Redukce blikání obrazu). Blikání se může zobrazit rovněž při použití motorického nastavení clony. Mohou se také objevit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. V některých oblastech obrazového pole obsahujících blikající reklamy a další přerušované světelné zdroje, resp. v případě krátkodobého osvětlení objektu bleskem nebo jiným silným zdrojem světla s krátkou dobu svícení se mohou zobrazit jasné oblasti nebo proužky. Fotoaparátem nemiřte do slunce ani do jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu. Mějte na paměti, že při zvětšení obrazu aktuálního záběru objektivu (0 Zvětšení obrazu v režimu živého náhledu) v režimu videosekvencí se může vyskytovat obrazový šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy.

Nelze použít blesk.

Záznam se automaticky ukončí při sejmutí objektivu nebo otočení voliče expozičních režimů či voliče živého náhledu do jiné polohy.

Použití živého náhledu po delší dobu může způsobit zahřátí gripu a částí fotoaparátu okolo monitoru. Tato situace neznamená závadu.

Tato oblast je obzvláště horká.

Pípnutí v režimu živého náhledu

Pípnutí může zaznít při úpravě nastavení clony, použití voliče živého náhledu nebo otočení voliče expozičních režimů v režimu živého náhledu. Tato signalizace neznamená chybu ani poruchu.