Dodajte komentar na nove fotografije čim se snime. Komentari mogu da se vide u NX Studio Info (Informacije) jezičku.

Unos komentara: Unesite komentar kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta). Komentari mogu da budu do 36 karaktera dugački.

Priložite komentar: Izaberite ovu opciju da biste priložili komentar na sve naredne fotografije. Priloži komentar može da se uključi ili isključi tako što će se markirati i pritisnuti 2. Nakon biranja željenog podešavanja, pritisnite J da biste izašli.