Snimite dve do deset NEF (RAW) ekspozicija kao da je jedna fotografija.

Pravljenje višestruke ekspozicije

Višestruka ekspozicija ne može da se snimi u živom prikazu slike. Izađite iz živog prikaza slike pre nego što nastavite.

Produženo vreme snimanja

Ako se monitor isključi u toku reprodukcije ili rukovanja menijem i nijedno rukovanje se ne izvrši na oko 30 s, fotografisanje će se završiti i višestruka ekspozicija će se napraviti iz ekspozicija koje su snimljene do tada. Dostupno vreme za snimanje sledeće ekspozicije može da se produži birajući duža vremena za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 c2: Tajmer pripravnosti).

 1. Izaberite Višestruka ekspozicija.

  Markirajte Višestruka ekspozicija na meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite režim.

  Markirajte Režim višestruke ekspozicije i pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste birali željeni režim i pritisnite J da biste ga izabrali.

  Ako je Uključeno (serija) ili Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, n ikona će se prikazati na kontrolnom displeju.

 3. Izaberite broj snimaka.

  Markirajte Broj snimaka i pritisnite 2.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj ekspozicija koje će se kombinovati da bi se formirala jedna fotografija i pritisnite J.

  BKT dugme

  Ako je Višestruka ekspozicija izabrana za Prilagođeno podešavanje f1 (Dodela prilagođene kontrole) > BKT dugme + y (0 f1: Dodela prilagođene kontrole), možete da izaberete režim višestruke ekspozicije pritiskajući BKT dugme i rotirajući glavni komandni točkić, a broj snimaka pritiskajući BKT dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. Režim i broj snimaka su prikazani na kontrolnom displeju: ikone koje predstavljaju režim su 5 za Isključeno, B za Uklj. (pojedinačna fotografija) i 6 za Uključeno (serija).

 4. Izaberite režim preklapanja.

  Markirajte Režim preklapanja i pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste birali željeni režim i pritisnite J da biste ga izabrali.

 5. Izaberite da li da zadržite individualne ekspozicije.

  Da biste izabrali da li da sačuvate ili izbrišete individualne snimke koji čine višestruku ekspoziciju, markirajte Zadrži sve ekspozicije i pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željenu opciju i pritisnite J da biste je izabrali.

 6. Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i fotografišite.

  U kontinualnim režimima okidanja, fotoaparat snima sve ekspozicije u jednom rafalu. Ako je Uključeno (serija) izabrana, fotoaparat će nastaviti da snima višestruke ekspozicije dok se dugme okidača pritiska; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, fotografisanje višestruke ekspozicije će se okončati nakon prve fotografije. U režimu samookidača, fotoaparat će automatski snimiti broj ekspozicija koje su izabrane u Koraku 3, bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač) > Broj snimaka (0 c3: Samookidač); interval između snimaka je, međutim, kontrolisan od strane Prilagođenog podešavanja c3 (Samookidač) > Interval između snimaka. U drugim režimima okidanja, jedna fotografija će se snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne; nastavite da fotografišete dok se sve ekspozicije ne snime. Za informacije o prekidanju višestruke ekspozicije pre nego što se sve fotografije snime, pogledajte „Okončavanje višestrukih ekspozicija“ (0 Okončavanje višestrukih ekspozicija).

  n ikona će blještati dok se fotografisanje ne završi. Ako je Uključeno (serija) izabrano, fotografisanje višenamenske ekspozicije će se samo okončati ako je Isključeno izabrano za režim višenamenske ekspozicije; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrana, fotografisanje višestruke ekspozicije će se automatski okončati kada se višenamenska ekspozicija završi. n ikona nestaje sa prikaza kada se fotografisanje višestruke ekspozicije okonča.

Korišćenje i dugmeta

Opcijama navedenim ispod može da se pristupi pritiskajući K dugme u toku višestruke ekspozicije a zatim pritiskajući i dugme. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač, pritiskajući 1 ili 3 da biste markirali stavke i pritiskajući J da biste ih izabrali.

 • Prikaži napredak: Pogledajte pregled napravljen iz ekspozicija snimljenih do trenutne tačke.
 • Snimi ponovo posl. Ekspoziciju: Ponovo snimite najnoviju ekspoziciju.
 • Sačuvaj i izađi: Napravite višestruku ekspoziciju iz ekspozicija koje su snimljene do trenutne tačke.
 • Odbaci i izađi: Izađite bez snimanja višestruke ekspozicije. Ako je Uključeno izabrano za Zadrži sve ekspozicije, individualne ekspozicije će se sačuvati.

Dugme i

Okončavanje višestrukih ekspozicija

Da biste okončali višestruku ekspoziciju pre nego što se određeni broj ekspozicija snimi, izaberite Isključeno za režim višestruke ekspozicije ili pritisnite K dugme nakon dugmeta i i izaberite ili Sačuvaj i izađi ili Odbaci i izađi. Ako se fotografisanje okonča ili izaberete Sačuvaj i izađi pre nego što se određeni broj ekspozicija snimi, višestruka ekspozicija će se napraviti iz ekspozicija koje su snimljene do tog trenutka. Ako je Prosečno izabrano za Režim preklapanja, pojačanje svetla će se prilagoditi da bi odražavalo broj ekspozicija koje su zapravo snimljene. Imajte na umu da će se fotografisanje automatski okončati ako se:

 • Resetovanje sa dva dugmeta izvrši
 • Fotoaparat isključi
 • Punjiva baterija istroši

Višestruka ekspozicija

Na višestruke ekspozicije može da utiče šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije).

Ne uklanjajte niti stavljajte memorijsku karticu dok se snima višestruka ekspozicija.

Živi prikaz slike nije dostupan dok je fotografisanje u toku. Biranje živog prikaza slike resetuje Režim višestruke ekspozicije na Isključeno.

Informacije o fotografisanju navedene na prikazu reprodukcije informacije o fotografiji (uključujući merenje, ekspoziciju, režim fotografisanja, žižnu daljinu, datum i vreme snimanja i orijentaciju fotoaparata) je za prvi snimak u višestrukoj ekspoziciji.

Intervalsko fotografisanje

Ako je intervalsko fotografisanje aktivirano pre nego što se prva ekspozicija snimi, fotoaparat će snimiti ekspozicije pri izabranom intervalu dok se broj ekspozicija navedenih u meniju višestruke ekspozicije ne snimi (broj snimaka navedenih u meniju intervalskog fotografisanja se ignoriše). Ove ekspozicije će se zatim snimiti kao pojedinačna fotografija a intervalsko fotografisanje će se okončati (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano za režim višestruke ekspozicije, fotografisanje višestruke ekspozicije će se takođe automatski okončati).

Druga podešavanja

Dok se višestruka ekspozicija snima, memorijske kartice ne mogu da se formatiraju a neke stavke menija su u sivoj boji i ne mogu da se promene.