Izvēlieties funkcijas, kas tiks piešķirtas kameras vadības elementiem, ja tie tiek lietoti atsevišķi vai kombinācijā ar grozāmiem komandu pārslēgiem.

Nospiest

Izvēlieties lomas, ko pildīs tālāk minētie vadības elementi; iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu:

0 Pv poga
v Fn1 poga
x Fn2 poga
V AF-ON poga
8 Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga

S Objektīva fokusa funkciju pogas *

Ja iestatījums AF-L ir atlasīts, izmantojot fokusa funkcijas atlasītāju, objektīva fokusa funkciju pogas var izmantot tikai piešķirtajām funkcijām.

Objektīva fokusa funkciju pogas

„Nospiest” un „Nospiest + grozāmie komandu pārslēgi”

Noteiktas lomas nevar tikt piešķirtas vienlaikus gan dažu vadības elementu funkcijai „nospiest”, gan arī kombinācijai „nospiest + komanda”. Šādas lomas piešķiršana funkcijai „nospiest”, kad tā jau ir piešķirta kombinācijai „nospiest + grozāmais komandu pārslēgs”, iestata „nospiest + grozāmais komandu pārslēgs” opciju None (Nekas), savukārt šādas lomas piešķiršana kombinācijai „nospiest + grozāmie komandu pārslēgi”, kad tā jau ir piešķirta funkcijai „nospiest”, iestata „nospiest” opciju None (Nekas).

Šiem vadības elementiem var piešķirt šādas funkcijas:

Opcija 0 v x V 8 S
APreset focus point (Iepriekš iestatīts fokusa punkts)
KAF-area mode (AF apgabala režīms)
qAF-area mode + AF-ON (AF apgabala režīms + AF-ON)
qPreview (Priekšskatījums)
rFV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
BAE/AF lock (AE/AF fiksators)
CAE lock only (Tikai AE fiksators)
DAE lock (Reset on release) (AE fiksators (atbrīvojot atiestatīt))
EAE lock (Hold) (AE fiksators (turēt))
FAF lock only (Tikai AF fiksators)
AAF-ON
hIDisable/enable (I Atspējot/iespējot)
1Bracketing burst (Vairākkadru dublēšanas sērijveida uzņemšana)
4+ NEF (RAW)
LMatrix metering (Matricas mērīšana)
MCenter-weighted metering (Centra svērtā mērīšana)
NSpot metering (Punkta mērīšana)
tHighlight-weighted metering (Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana)
bViewfinder grid display (Skatu meklētāja režģa rādīšana)
!Viewfinder virtual horizon (Skatu meklētāja virtuālais redzesloks)
cSync. release selection (Sinhronizētas atbrīvošanas atlase)
%MY MENU (MANA IZVĒLNE)
3Access top item in MY MENU (Piekļūt cilnes MANA IZVĒLNE augšējam vienumam)
KPlayback (Atskaņošana)
cRating (Vērtēšana)
JSelect center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu)
KHighlight active focus point (Iezīmēt aktīvo fokusa punktu)
None (Nekas)

Pieejamas šādas opcijas:

Virtual horizon (Virtuālais redzesloks)

Nospiežot vadības elementu, kuram piešķirta funkcija Viewfinder virtual horizon (Skatu meklētāja virtuālais redzesloks), skatu meklētājā tiek parādīti garensveres un sagāzuma indikatori. Nospiediet vadības elementu vēlreiz, lai displejā dzēstu indikatorus.

Sagāšana

Kamera noliekta pa labi Kamera ir horizontāli Kamera noliekta pa kreisi

Garensvere

Kamera sasvērta uz priekšu Kamera ir horizontāli Kamera sasvērta uz aizmuguri

Gareniskā un šķērsā sagāzuma indikatori tiek apvērsti, kad kamera tiek pagriezta, lai uzņemtu attēlus vertikālajā (portreta) orientācijā. Ņemiet vērā, ka displejs var nebūt precīzs, kad kamera ir noliekta asā leņķī uz priekšu vai atpakaļ. Ja kamera nespēj izmērīt slīpumu, slīpuma mērījums netiks parādīts.

Nospiest + grozāmie komandu pārslēgi

Lai izvēlētos lomas, kas tiks piešķirtas tālāk minētajiem vadības elementiem kombinācijā ar grozāmajiem komandu pārslēgiem, iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu:

1 Pv poga + y
w Fn1 poga + y
9 Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga + y

n BKT poga + y
Q Video ieraksta poga + y *

Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta video ierakstīšanas pogai kombinācijā ar grozāmajiem komandu pārslēgiem, ja tiešā skata atlasītājs ir pagriezts uz C.

BKT poga

Ja augsta dinamiskā diapazona vai daudzkārtējas ekspozīcijas režīms ir aktīvs laikā, kad BKT pogai ir piešķirta cita funkcija, BKT pogu nevar lietot kombinācijā ar grozāmo komandu pārslēgu, kamēr nav beidzies augsta dinamiskā diapazona vai daudzkārtējas ekspozīcijas režīms.

Šiem vadības elementiem var piešķirt šādas funkcijas:

Opcija 1 w 9 n Q
JChoose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
$Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)
v1 step spd/aperture (1 soļa ātrums/apertūras atvērums)
wChoose non-CPU lens number (Izvēlēties objektīva bez centrālā procesora numuru)
yActive D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
zExposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
nPhoto shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)
vExposure mode (Ekspozīcijas režīms)
mWhite balance (Baltā balanss)
tAuto bracketing (Automātiskā vairākkadru uzņemšana)
$Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
2HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
None (Nekas)

Pieejamas šādas opcijas:

Apakškomandu kursortaustiņš

Lai izvēlētos lomu, kas tiek piešķirta apakškomandu kursortaustiņam, iezīmējiet 7 Sub-selector (Apakškomandu kursortaustiņš) un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu. Apakškomandu kursortaustiņu var izmantot, lai atlasītu fokusa punktu (x Focus point selection (Fokusa punkta atlasīšana)) vai lai dublētu kursortaustiņu (Y Same as multi selector (Tāpat kā kursortaustiņš)). Ja ir atlasīta opcija Y Same as multi selector (Tāpat kā kursortaustiņš), varat nospiest 2 un atlasīt opciju Playback zoom (Atskaņošanas tālummaiņa), lai izvēlētos lomu, kas apakškomandu kursortaustiņam tiks piešķirta atskaņošanas tālummaiņas laikā: fotogrāfiju ritināšana (Scroll (Ritināt)) vai citu fotogrāfiju skatīšana ar tādu pašu tālummaiņas pakāpi (Display next/previous frame (Parādīt nākamo/iepriekšējo kadru)).

7 Apakškomandu kursortaustiņš

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)