Regulējiet tālāk norādītos ISO jutības iestatījumus.

  • Maximum sensitivity (Maksimālā jutība): atlasiet automātiskās ISO jutības vadības augšējo ierobežojumu robežās no ISO 200 līdz Hi 2. Automātisko ISO jutības vadību lieto ekspozīcijas režīmos P, S un A, kā arī, ja ekspozīcijas režīmā M vienumam Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (M režīms)) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
  • Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO jutības vadība (M režīms)): ekspozīcijas režīmā M atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai automātiski kontrolētu ISO jutības vadību; atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts), lai lietotu opcijai ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms)) atlasīto vērtību.
  • ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms)): izvēlieties ISO jutību ekspozīcijas režīmam M robežās no ISO 64 līdz Hi 2. Citos ekspozīcijas režīmos tiek lietota automātiskā ISO jutības vadība.

Automātiska ISO jutības kontrole

Pie augstām ISO jutības vērtībām kamerai var rasties problēmas ar fokusēšanu un var pieaugt trokšņu (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un līnijas) apjoms. To var novērst, izpildot vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) un iestatot mazāku vērtību.