Kamera automātiski uzņem fotogrāfijas pēc atlasītajiem intervāliem, lai izveidotu uzņemšanas ar laika intervāliem video bez skaņas.

Uzņemšanas ar laika intervāliem video ierakstīšana

Pirms uzņemšanas

Iekams uzņemt uzņemšanas ar laika intervāliem video, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu ar pašreizējiem iestatījumiem un apskatiet rezultātus ekrānā. Uzņemšanas ar laika intervāliem video uzņem, izmantojot video apcirpšanas funkciju; lai pārbaudītu kadra kompozīciju, Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video) displejā nospiediet W (M) pogu (lai atgrieztos Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video) displejā, nospiediet W/M pogu vēlreiz). Lai panāktu konsekventu krāsojumu, izvēlieties baltā balansa iestatījumu (0 White balance (Baltā balanss)), izņemot v (automātiski) vai D (automātiskā dabiskā gaisma).

Iesakām izmantot trijkāji un atspējot objektīva vibrācijas samazināšanu (VR). Iekams sākt uzņemšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja. Lai nodrošinātu netraucētu uzņemšanu, izmantojiet papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju vai arī pilnībā uzlādētu akumulatoru. Lai neļautu gaismai, kas iekļūst caur skatu meklētāju, mijiedarboties ar fotogrāfijām vai ekspozīciju, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru.

 1. Atlasiet opciju Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video).

  Video uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video) un nospiediet 2, lai parādītu uzņemšanas ar laika intervāliem video iestatījumus.

 2. Noregulējiet uzņemšanas ar laika intervāliem video iestatījumus.

  Noregulējiet uzņemšanas ar laika intervāliem video iestatījumus, kā aprakstīts tālāk.

  • Lai izvēlētos intervālu starp kadriem:

   Iezīmējiet opciju Interval (Intervāls) un nospiediet 2.

   Izvēlieties intervālu, kas ir garāks par lēnāko paredzamo aizvara ātrumu (minūtes un sekundes) un nospiediet J.

  • Lai izvēlētos kopējo uzņemšanas laiku:

   Iezīmējiet opciju Shooting time (Uzņemšanas laiks) un nospiediet 2.

   Izvēlieties uzņemšanas laiku (līdz 7 stundām un 59 minūtēm) un nospiediet J.

  • Lai iespējotu vai atspējotu ekspozīcijas izlīdzināšanu:

   Iezīmējiet opciju Exposure smoothing (Ekspozīcijas izlīdzināšana) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

  • Lai iespējotu vai atspējotu fotogrāfiju uzņemšanu bez skaņas:

   Iezīmējiet opciju Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

   Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), vienīgā reize, kad būs dzirdama aizvara vai spoguļa skaņa, būs tad, kad spogulis tiks pacelts, uzsākot vai pabeidzot uzņemšanu.

  • Lai izvēlētos attēla apgabalu:

   Iezīmējiet opciju Image area (Attēla apgabals) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

  • Lai izvēlētos kadra izmēru un ātrumu:

   Iezīmējiet opciju Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

  • Lai izvēlētos intervāla prioritātes opciju:

   Iezīmējiet opciju Interval priority (Intervāla prioritāte) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

  Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), uzņemšanas ar laika intervāliem ierakstīšana tiks izbeigta, ja kamera nespēj fokusēties vai aizvara atbrīvošana ir atspējota cita iemesla dēļ.

 3. Sāciet uzņemšanu.

  Iezīmējiet opciju Start (Sākt) un nospiediet J. Uzņemšana sāksies pēc aptuveni 3 s. Kamera uzņem fotogrāfijas ar atlasīto intervālu visu atlasīto uzņemšanas laiku. Kad uzņemšana ir pabeigta, uzņemšanas ar laika intervāliem video tiek ierakstīti atmiņas kartē, kas atlasīta video uzņemšanas izvēlnes vienumam Destination (Galamērķis) (0 Destination (Galamērķis)).

Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas

Atlasot vienumam Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) iestatījumu On (Ieslēgts), tiek atspējotas dažas kameras funkcijas, tostarp:

Galīgā video garuma aprēķināšana

Galīgā video kopējo kadru skaitu var aprēķināt, izdalot uzņemšanas laiku ar intervālu un iegūto rezultātu noapaļojot uz augšu. Galīgā video ilgumu var aprēķināt, izdalot uzņēmumu skaitu ar vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) atlasīto kadru uzņemšanas ātrumu (0 Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums)). Piemēram, 48 kadru video, kas uzņemts ar izmēru 1920×1080; 24p, ilgums būs divas sekundes. Maksimālais video ar laika intervāliem garums ir 20 minūtes.

Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums

Atmiņas kartes indikators Ierakstītais garums/maksimālais garums

Uzņemšanas pabeigšana

Lai izbeigtu uzņemšanu, iekams ir uzņemtas visas fotogrāfijas, uzņemšanas ar laika intervāliem video izvēlnē iezīmējiet opciju Off (Izslēgts) un nospiediet J vai kadru starplaikā nospiediet J. Video tiks izveidots no kadriem, kas uzņemti līdz brīdim, kad tika izbeigta uzņemšana. Ņemiet vērā, ka uzņemšana tiks izbeigta un video netiks ierakstīts, ja tiks izņemts vai atvienots barošanas avots vai izņemta galamērķa atmiņas karte.

Bez fotogrāfijas

Kamera izbeigs uzņemšanas ar laika intervāliem ierakstīšanu (vienumam Interval priority (Intervāla prioritāte) atlasīta opcija On (Ieslēgts)) vai pāries pie nākamā kadra (vienumam Interval priority (Intervāla prioritāte) atlasīta opcija Off (Izslēgts)), ja nav iespējams fokusēties, izmantojot autofokusu (ņemiet vērā, ka kamera no jauna fokusējas pirms katra uzņēmuma).

Uzņemšanas ar laika intervāliem video

Uzņemšanu ar laika intervāliem nevar kombinēt ar dažām kameras funkcijām, tostarp tiešo skatu, video ierakstīšanu, ilgu ekspozīciju (fotogrāfiju uzņemšana režīmā „spuldzīte” vai „laiks”), automātisko taimeri, vairākkadru uzņemšanu (0 Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts)), HDR (augsts dinamiskais diapazons; 0 HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))), daudzkārtējo ekspozīciju (0 Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)), uzņemšanu laika intervālā (0 Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)) un fokusa nobīdi (0 Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi)). Ņemiet vērā — tā kā aizvara ātrums un laiks, kas nepieciešams attēla ierakstīšanai atmiņas kartē, var mainīties katram uzņēmumam, tad var mainīties arī intervāls starp uzņēmuma ierakstīšanu un nākamā uzņēmuma sākšanu. Uzņemšana nesāksies, ja ar laika intervāliem uzņemto video nevar ierakstīt ar pašreizējiem iestatījumiem (piemēram, ja atmiņas karte ir pilna, ja intervāls vai uzņemšanas laiks ir nulle vai intervāls ir garāks par uzņemšanas laiku).

Uzņemšana var tikt izbeigta, ja tiek darbinātas kameras vadības ierīces, ja tiek mainīti iestatījumi, vai arī tiek pievienots HDMI kabelis. Video tiks izveidots no kadriem, kas uzņemti līdz brīdim, kad tika izbeigta uzņemšana. Lai beigtu uzņemšanu un ierakstītu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.

Uzņemšanas laikā

Uzņemšanas laikā vadības panelī mirgos Q un tiks parādīts fotogrāfiju uzņemšanas ar laika intervāliem ierakstīšanas indikators. Atlikušais laiks (stundās un minūtēs) tiek parādīts aizvara ātruma displejā tieši pirms katra kadra ierakstīšanas. Pārējā laikā atlikušo laiku var apskatīt, nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 c2: Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)), gaidstāves aktivizēšanas taimeris uzņemšanas laikā neizslēgsies.

Iestatījumu pielāgošana starp uzņēmumiem

Uzņēmumu starplaikā var pielāgot uzņemšanas un izvēlnes iestatījumus. Tomēr ņemiet vērā, ka apmēram 2 s pirms nākamā uzņēmuma uzņemšanas ekrāns izslēgsies.

Attēlu apskate

Kamēr norisinās uzņemšana, attēlu apskatīšanai K pogu nevar izmantot, tomēr, ja atskaņošanas izvēlnes vienumam Image review (Attēla apskate) (0 Image review (Attēlu apskate)) būs iestatīts iestatījums On (Ieslēgts), pēc katra uzņēmuma uz dažām sekundēm tiks parādīts pašreizējais kadrs. Kamēr tiek rādīts kadrs, nevar veikt nekādas citas atskaņošanas operācijas.

Skatīt arī

Informāciju par pīkstienu, kas atskan, kad ir pabeigta uzņemšana, skatiet sadaļā B > Beep options (Pīkstiena opcijas) (0 Beep options (Pīkstiena opcijas)).