Fotografuojama parinktu intervalu, kol įrašomas nurodytas skaičius kadrų. Kol naudojate intervalų laikmatį, nesirinkite atleidimo režimo E (automatinis laikmatis) arba Mup (veidrodžio pakėlimas).

Fotografavimas intervalų laikmačiu

Prieš fotografuojant

Prieš fotografavimą intervalų laikmačiu padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus ekrane. Pagal poreikį suderinę nustatymus nuimkite guminį okuliaro apsodą ir uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktuoju okuliaro dangteliu, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, galinčios pakenkti nuotraukoms ir ekspozicijai.

Prieš nustatydami pradžios laiką, parinkite sąrankos meniu elementą Time zone and date (laiko juosta ir data) ir įsitikinkite, kad fotoaparato data ir laikas yra teisingas (0 Time zone and date (laiko juosta ir data)).

Rekomenduojama naudoti trikojį. Pritvirtinkite fotoaparatą ant trikojo ir tik tada fotografuokite. Kad fotografavimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate, įkraukite akumuliatorių prieš fotografuodami arba naudokite kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai).

 1. Nustatykite parinktį Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu).

  Pažymėkite fotografavimo meniu elementą Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu) ir intervalų laikmačio nustatymų atvėrimui spauskite 2.

 2. Suderinkite intervalų laikmačio nustatymus.

  Nustatykite pradžios parinktį, intervalą, kadrų skaičių intervale ir ekspozicijos vienodinimo parinktį.

  • Pradžios parinkties nustatymas:

   Pažymėkite Start options (pradžios parinktys) ir spauskite 2.

   Pažymėkite parinktį ir spauskite J.

   Jei norite pradėti fotografuoti tuoj pat, nustatykite parinktį Now (dabar). Jei norite pradėti fotografuoti nurodytą dieną ir nurodytu laiku, nustatykite parinktį Choose start day and start time (pasirinkti pradžios dieną ir laiką), parinkite datą ir laiką ir spauskite J.

  • Intervalo tarp kadrų parinkimas:

   Pažymėkite Interval (intervalas) ir spauskite 2.

   Parinkite intervalą (valandomis, minutėmis ir sekundėmis) ir spauskite J.

  • Kadrų skaičiaus intervale parinkimas:

   Pažymėkite No. of intervals × shots/interval (intervalų skaičius × kadrų skaičius intervale) ir spauskite 2.

   Parinkite intervalų skaičių, kadrų skaičių viename intervale ir spauskite J.

   Kai įjungtas režimas S (vienas kadras), nuotraukos kiekviename intervale bus daromos pasirinktinio nustatymo d1 (CL mode shooting speed (fotografavimo sparta esant įjungtam režimui CL); 0 d1: CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus režimą CL)).

  • Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:

   Pažymėkite Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas) ir spauskite 2.

   Pažymėkite parinktį ir spauskite J.

 3. Pradėkite fotografuoti.

  Pažymėkite Start (pradėti) ir spauskite J. Pirmoji kadrų serija bus daroma nustatytu pradžios laiku arba po 3 sek., jei 2 veiksmu bus nustatyta parametro Start options (pradžios parinktys) parinktis Now (dabar). Fotografavimas tęsiamas parinktu intervalu, kol padaromi visi kadrai.

Fotografuojant

Fotografuojant intervalų laikmačiu mirksi atminties kortelės prieigos lemputė. Prieš kito fotografavimo intervalo pradžią užrakto greičio rodmenų srityje parodomas likusių intervalų skaičius, o diafragmos rodmenų srityje – esamame intervale likusių kadrų skaičius. Likusių intervalų skaičių ir kiekvieną intervalą sudarančių kadrų skaičių kitu metu galima peržiūrėti paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo mygtuką (užrakto greičio ir diafragmos vertės atleidus mygtuką rodomos, kol nesibaigia budėjimo laikmačio laikas).

Atminties kortelės prieigos lemputė

Kol fotografuojama intervalų laikmačiu, galima derinti nustatymus, naudoti meniu ir atkurti nuotraukas. Ekranas išjungiamas automatiškai likus keturioms sekundėms iki kiekvieno intervalo. Atminkite: jei fotoaparato nustatymai keičiami, kol veikia intervalų laikmatis, fotografavimas gali nutrūkti.

Atleidimo režimas

Kad ir koks būtų parinktas atleidimo režimas, fotoaparatas kiekviename intervale fotografuos tiek kadrų, kiek nurodyta.

Fotografavimo intervalų laikmačiu pristabdymas

Fotografavimą intervalų laikmačiu galima pristabdyti tarp intervalų paspaudžiant J arba, atvėrus intervalų laikmačio meniu, pasirenkant Pause (pristabdyti).

Fotografavimo intervalų laikmačiu tęsimas

Jei norite tuoj pat pratęsti fotografavimą, nustatykite parinktį Restart (kartotinis paleidimas).

Pažymėkite Restart (kartotinis paleidimas) ir spauskite J.

Fotografavimo tęsimas nurodytu laiku:

Pažymėkite parametro Start options (pradžios parinktys) parinktį Choose start day and start time (pasirinkti pradžios dieną ir laiką) ir spauskite 2.

Nustatykite pradžios datą ir laiką ir spauskite J.

Pažymėkite Restart (kartotinis paleidimas) ir spauskite J.

Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimas

Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimui, kol nepadarytos visos nuotraukos, nustatykite intervalų laikmačio meniu parinktį Off (išjungta).

Kada nefotografuojama

Fotoaparatas praleis esamą intervalą, jei bet kurios iš toliau nurodytų aplinkybių užsitęsia ilgiau nei aštuonias sekundes nuo numatytosios intervalo pradžios: nepadaryta viena arba daugiau ankstesnio intervalo nuotraukų, pilna atminties kortelė, fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti naudojant vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo funkciją (AF-S arba fotoaparato automatiškai parinktą vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo funkciją, jei įjungtas režimas AF-A) arba esant nustatytai pasirinktinio parametro a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)) parinkčiai Focus (fokusavimas), kai įjungtas režimas AF-C (atminkite, kad vaizdą fotoaparatas fokusuoja prieš kiekvieną kadrą). Fotografavimas tęsiamas nuo kito intervalo.

Nepakanka atminties

Jei atminties kortelė yra pilna, intervalų laikmatis ir toliau veiks, bet fotoaparatas nefotografuos. Tęskite fotografavimą (0 Fotografavimo intervalų laikmačiu tęsimas) ištrynę dalį nuotraukų arba išjunkite fotoaparatą ir įdėkite kitą atminties kortelę.

Fotografavimas intervalų laikmačiu

Nustatykite, kad intervalas būtų ilgesnis už trukmę, kurios reikia parinktam nuotraukų skaičiui padaryti ir blykstei įkrauti, jei fotografuojate su blykste. Jei intervalas bus per trumpas, padarytų nuotraukų skaičius gali būti mažesnis už bendrą skaičių, nurodytą 2 veiksmu (intervalų skaičiaus ir intervalą sudarančių kadrų skaičiaus sandauga), arba blykstė gali suveikti mažesniu galingumu nei reikia tinkamai ekspozicijai užtikrinti. Fotografavimas intervalų laikmačiu neįmanomas kartu su ilgalaike ekspozicija (ilgalaike ekspozicija bulb arba laikas) arba su didelių intervalų filmais (0 Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)), be to, neveikia, jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas arba nustatyta pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas) (0 g1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)). Atminkite, kad užrakto greitis, kadrų sparta ir nuotraukų įrašymo trukmė kiekvieno intervalo atveju gali skirtis, todėl pertrauka nuo vieno intervalo pabaigos iki kito pradžios gali būti nevienoda. Jei esant tam tikriems nustatymams fotografavimas neįmanomas (pavyzdžiui, jei esant įjungtam režimui M parinktas užrakto greitis A arba %, jei intervalo reikšmė lygi nuliui arba pradžia numatyta greičiau nei po minutės), ekrane rodomas įspėjimas.

Fotografavimas intervalų laikmačiu pristabdomas, jei įjungiamas režimas E (automatinis laikmatis) arba fotoaparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas (kol fotoaparatas išjungtas, akumuliatorių ir atminties kortelę galima pakeisti nenutraukiant fotografavimo intervalų laikmačiu). Fotografavimo pristabdymas neturi įtakos intervalų laikmačio nustatymams.

Serija

Suderinkite serijos nustatymus ir tik tada pradėkite fotografuoti intervalų laikmačiu. Jei veikiant fotografavimo intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta ekspozicijos, blykstės arba ADL reikšmių serija, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu padarys tiek kadrų, kiek jų nustatyta serijos programoje, o ne tiek, kiek nustatyta intervalų laikmačio meniu parinktimi. Jei veikiant fotografavimo intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta baltos spalvos balanso serija, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu padarys vieną kadrą ir jį modifikuodamas sukurs tiek kopijų, kiek numatyta serijos programoje.