Napravite JPEG kopije NEF (RAW) fotografija. Ako pritisnete G dugme za prikaz menija retuširanja, možete da koristite ovu opciju za kopiranje više slika.

 1. Izaberite Obrada NEF (RAW).

  Markirajte Obrada NEF (RAW) u meniju retuširanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite kako se slike biraju.

  Izaberite iz sledećih opcija:

  • Izaberite slike: Manuelno izaberite jednu ili više slika.
  • Izaberite datum: Napravite JPEG kopije svih NEF (RAW) slika snimljenih izabranih datuma.
  • Izbrišite sve slike: Napravite JPEG kopije svih NEF (RAW) slika snimljenih na memorijskoj kartici. Ako ste izabrali ovu opciju, nastavite ka Koraku 4.

 3. Izaberite fotografije.

  Ako ste izabrali Izaberi slike u Koraku 2, dijalog izbora slike će se prikazati navodeći samo NEF (RAW) slike napravljene sa ovim fotoaparatom. Markirajte slike koristeći višenamenski birač i pritisnite W (Z) da biste izabrali ili opozvali izbor; izabrane slike su navedene od strane L ikone. Da biste videli markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X (T) dugme. Pritisnite J da biste nastavili ka Koraku 4 kada se vaš izbor završi.

  Ako ste izabrali Izaberi datum u Koraku 2, lista datuma će se prikazati. Markirajte datume koristeći višenamenski birač i pritisnite 2 da biste izabrali ili opozvali izbor. Pritisnite J da biste izabrali sve NEF (RAW) slike snimljene izabranih datuma i nastavite ka Koraku 4.

 4. Birajte podešavanja za JPEG kopije.

  Prilagodite podešavanja navedena ispod ili izaberite Original da biste koristili podešavanje koje je na snazi kada se fotografija snimi (originalna podešavanja su navedena dole u pregledu). Imajte na umu da balans bele i kontrola vinjetiranja nisu dostupne sa višenamenskim ekspozicijama ili slikama napravljenim sa preklapanjem slika i da korekcija ekspozicije može samo da se podesi pri vrednostima između –2 i +2 EV.

  1 Kvalitet slike
  2 Veličina slike
  3 Balans bele
  4 Korekcija ekspozicije
  5 Podesi Picture Control

  6 Smanj. šuma kod visokog ISO
  7 Kolorni prostor
  8 Kontrola vinjetiranja
  9 Active D-Lighting
 5. Kopirajte fotografije.

  Markirajte IZVRŠI i pritisnite J da biste napravili JPEG kopiju izabrane fotografije (ako je više fotografija izabrano, potvrdni dijalog će se prikazati; markirajte Da i pritisnite J da biste napravili JPEG kopije izabranih fotografija). Da biste izašli bez kopiranja fotografija, pritisnite G dugme.