Opbevaring

Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det et tørt og køligt sted med poldækslet påmonteret. Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:

 • har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end 60 %
 • befinder sig i nærheden af udstyr, der genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et TV eller en radio
 • udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C

Rengøring

Undgå at bruge alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige kemikalier.

Rensning af billedsensoren

Hvis du har mistanke om, at der sidder snavs eller støv på billedsensoren, som er synligt på billederne, kan du rense sensoren ved hjælp af indstillingen Rens billedsensor i opsætningsmenuen. Du kan altid rense sensoren ved hjælp af indstillingen Rens nu, men ellers kan rensningen foretages automatisk, når kameraet tændes eller slukkes.

"Rens nu"

Mens du holder kameraet med bunden nedad, skal du vælge Rens billedsensor i opsætningsmenuen, derefter markere Rens nu og trykke på J. Kameraet kontrollerer billedsensoren og påbegynder derefter rensning. 1 blinker på kontrolpanelet, og der kan ikke udføres andre handlinger, mens rensningen er i gang. Fjern og frakobl ikke strømkilden, før rensningen slutter, og opsætningsmenuen vises.

"Rens ved kamera tænd/sluk"

Vælg mellem følgende indstillinger:

 1. Vælg Rens ved kamera tænd/sluk.

  Få vist menuen Rens billedsensor som beskrevet i "Rens nu" (0 "Rens nu"). Markér Rens ved kamera tænd/sluk, og tryk på 2.

 2. Vælg en indstilling.

  Markér en indstilling, og tryk på J.

Rensning af billedsensoren

Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af billedsensoren.

Hvis det ikke er muligt at fjerne alt støv ved hjælp af indstillingerne i menuen Rens billedsensor, skal du rense billedsensoren manuelt (0 Manuel rensning) eller kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af billedsensoren muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets indre kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.

Manuel rensning

Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra billedsensoren ved hjælp af indstillingen Rens billedsensor (0 Rensning af billedsensor) i opsætningsmenuen, kan sensoren renses manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er meget sart og beskadiges nemt; vi anbefaler dig udelukkende at lade en Nikon-autoriseret servicerepræsentant udføre den manuelle rensning.

 1. Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter.

  Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller rengøring af billedsensoren. Sluk kameraet, og isæt et fuldt opladet batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er kun tilgængelig i opsætningsmenuen, hvis batteriniveauet er over J, og kameraet ikke er tilsluttet til en smartenhed via Bluetooth eller andre enheder via USB.

 2. Fjern objektivet.

  Sluk kameraet, og fjern objektivet.

 3. Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.

  Tænd kameraet, markér Lås spejl i hævet pos. ved rens i opsætningsmenuen, og tryk på 2.

 4. Tryk på J.

  Der vises en meddelelse på skærmen, og en række tankestreger vises på kontrolpanelet og i søgeren. For at gendanne normal betjening uden at kontrollere billedsensoren skal du slukke kameraet.

 5. Hæv spejlet.

  Tryk udløserknappen helt ned. Spejlet hæves, og lukkergardinet åbner, så billedsensoren kommer frem. Visningen i søgeren slukker, og rækken af tankestreger på kontrolpanelet blinker.

 6. Undersøg billedsensoren.

  Hold kameraet, så lyset falder på billedsensoren, og undersøg sensoren for støv og lignende. Fortsæt til trin 8, hvis der ikke findes nogen fremmedlegemer.

 7. Rens sensoren.

  Fjern støv og lignende fra sensoren med en pustebørste. Undlad at anvende en børste, da børsterne kan beskadige sensoren. Snavs, som ikke kan fjernes med en pustebørste, må kun fjernes af en Nikon-autoriseret servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved sensoren eller tørre den af.

 8. Sluk kameraet.

  Spejlet vender tilbage til lukket position, og lukkergardinet lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.

Anvend en pålidelig strømkilde

Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:

 • Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens spejlet er hævet.
 • Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller kontrollen.

Fremmedlegemer på billedsensoren

Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller kamerahusdækslet fjernes eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet), kan sætte sig fast på billedsensoren og være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at beskytte kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer først, som måtte sidde på kamerafatningen, objektivfatningen og kamerahusdækslet. Undgå at montere kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede omgivelser.

Hvis der trænger fremmedlegemer ind i billedsensoren, skal du anvende indstillingen for rensning af billedsensor som beskrevet i "Rensning af billedsensor" (0 Rensning af billedsensor). Hvis problemet varer ved, skal du rense sensoren manuelt (0 Manuel rensning) eller få sensoren renset af en Nikon-autoriseret servicetekniker. Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan retoucheres med de billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle billedbehandlingsprogrammer.

Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør

Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder, bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.