Du kan få adgang til de nedenfor opstillede indstillinger ved at trykke på knappen i under Live View-fotografering. Anvend berøringsskærmen, eller navigér rundt i menuen ved hjælp af multivælgeren og knappen J, mens du trykker på 1 eller 3 for at markere elementer, trykker på 2 for at få vist indstillinger og trykker på J for at vælge den markerede indstilling og vende tilbage til menuen for knappen i. Tryk på knappen i igen for at afslutte og gå til optagevisningen.

Knappen i

Zoom under billedvisning med opdelt skærm

Ved valg af Zoom med opdelt skærm i Live View-fotografering opdeler menuen for knappen i visningen i to bokse, der viser særskilte områder af billedet side om side ved et højt zoomforhold. Placeringerne af de forstørrede områder vises i navigationsvinduet.

Navigationsvindue

Anvend knapperne X og W (M) til at zoome ind og ud, eller anvend knappen L (Z/Q) til at vælge en boks, og tryk på 4 eller 2 for at rulle til venstre eller højre i det valgte område. Tryk på 1 eller 3 ruller begge områder op eller ned samtidigt. For at fokusere på motivet i midten af det valgte område skal du trykke udløserknappen halvt ned. For at afslutte visningen med opdelt skærm skal du trykke på knappen i.

Område i fokus

Lydløs Live View-fotografering

For at fjerne lukkerlyde under Live View-fotografering skal du trykke på knappen i og vælge Til (indstilling 1) eller Til (indstilling 2) for Lydløs Live View-fotografer..

Lydløs Live View-fotografering

Multieksponeringsfotografering (0 Multieksponering) og støjreduktion ved langtidseksponering er deaktiveret (0 Støjreduk. ved langtidseksp.), og flashen kan ikke anvendes. I kontinuerlige udløserindstillinger er fokus og eksponering fastsat ved værdierne for det første billede i hver serie. Støjstriber og streger kan være synlige på skærmen og på billeder taget under lysstofrør, kviksølvdamplamper eller natriumdamplamper (for information om reduktion af støjstriber og streger, se afsnittet i videooptagemenuen om indstillingen Reduktion af støjstriber, 0 Reduktion af støjstriber), mens motiver i bevægelse kan se ud til at være forvrængede, især hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand flytter sig vandret gennem billedet ved høj hastighed. Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes forekomme. Lyse områder eller streger kan forekomme ved nogle motivtyper oplyst med blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde.

Den resterende tid, hvor du kan fortsætte optagelser, vises i stedet for antal resterende billeder.

Lydløs Live View-fotografering kan også aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af indstillingen Lydløs Live View-fotografer. i billedoptagemenuen (0 Lydløs Live View-fotografer.).

Kameraets lyde

Lyden af kameraet der fokuserer, kan muligvis høres lige såvel som blændemekanismens lyd, når du justerer blænden i indstillingerne A eller M eller tager billeder i indstillingerne P eller S.

Brugerindstilling d11

Hvis Til er valgt for brugerindstilling d11 (Live View i kontinuerlig tilstand, 0 Live View i kontinuerlig tilstand), når Til (indstilling 1) er valgt for Lydløs Live View-fotografer., går skærmen kortvarigt ud, når lukkeren udløses, og tænder derefter igen for at vise billedet. Når Til (indstilling 2) er valgt, vises billederne ikke efterhånden som de tages; i stedet for vises ikonet C på skærmen, når der tages et billede (ikonet blinker under seriefotografering).

"Til (indstilling 2)"

Følgende eksponeringsindstillinger kan justeres, når Til (indstilling 2) er valgt:

  Blændeåbning Lukkertid ISO-følsomhed 3
P, S 1
A
M 2

Eksponeringen for indstilling S svarer til indstilling P.

Vælg mellem hastigheder fra 1/30 sek. til 1/8000 sek.

I indstilling M kan ISO-følsomheden indstilles manuelt til værdier på mellem Lav 1 og 25600 eller justeres automatisk af kameraet. I andre eksponeringsindstillinger justeres ISO-følsomheden automatisk af kameraet.

Eksponeringskompensationen kan anvendes til at ændre eksponeringen med op til ±3 EV. Du kan få vist et eksempel på eksponeringen på skærmen. Ved tryk på J vises en eksponeringsindikator (0 Eksponeringsindikatorer), der indikerer forskellen mellem de valgte og de målte eksponeringsværdier; for at skjule indikatoren skal du trykke på J igen.

Til (indstilling 2) kan ikke kombineres med visse kamerafunktioner, herunder fleksibelt program (0 Fleksibelt program), bracketing (0 Bracketing), Aktiv D-Lighting (0 Aktiv D-Lighting), HDR (high dynamic range; 0 High Dynamic Range (HDR)), vignetteringskontrol (0 Vignetteringskontrol), automatisk forvrængningskontrol (0 Auto forvrængningskontrol), eksponeringsforsinkelsesindstilling (0 Eksp.forsinkelsesindstilling) og Picture Control-parameteren Klarhed (0 Picture Control-indstillinger). Hvis RAW prim. – JPEG sekundær er valgt for Funktion for sekundær plads i billedoptagemenuen, optages JPEG-billederne på kortene i begge pladser.

"Til (indstilling 2)" og billedinfo

Billedinformationen for billeder taget med Til (indstilling 2) valgt for Lydløs Live View-fotografer. og hvidbalancen indstillet til v (auto) inkluderer ikke farvetemperatur (0 Optagedata).

Negativfilm-digitalisering

For at optage billeder af kopier af filmnegativer skal du trykke på knappen i og vælge Farvenegativer eller Monokromnegativer for Negativfilm-digitalisering.

 1. Placér negativerne foran en karakterløs hvid eller grå baggrund.

  Vi anbefaler, at du anvender et AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED-objektiv eller et andet mikroobjektiv og enten naturligt lys eller en kunstig lyskilde med et højt Ra (farvegengivelsesindeks), såsom en lyskasse eller en lampe med lysstofrør med højt farvegengivelsesindeks.

 2. I Live View skal du trykke på knappen i, markere Negativfilm-digitalisering og trykke på 2.

  Farverne i visningen byttes om. Flashindstillingen er automatisk indstillet til s; for at anvende flashen skal du vælge en anden flashindstilling.

 3. Vælg filmtype.

  Markér Farvenegativer eller Monokromnegativer, og tryk på J.

 4. Komponér billedet for at optage et billede af filmnegativet.

 5. Justér eksponeringen.

  Tryk på J for at få vist indstillingerne for justering af lysstyrke, og tryk på 1 eller 3 for at justere eksponeringen. For at få vist dit motiv endnu mere forstørret skal du trykke på X (0 Eksempelvisning af zoom i Live View). Tryk på J for at fortsætte.

 6. Tag billedet.

  Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet og gemme det i JPEG-format.

Negativfilm-digitalisering

Der er ingen indstillinger tilgængelige til korrektion for støv, ridser eller ujævne farver som følge af falmet film. Billeder gemmes i JPEG-format uanset indstillingen valgt for billedkvalitet; billeder taget med en JPEG-indstilling valgt gemmes ved den valgte indstilling, mens billeder taget med NEF (RAW) eller TIFF (RGB) valgt gemmes i formatet JPEG fine. Visse menuelementer og funktioner, herunder bracketing og fokusskift, er utilgængelige. Eksponeringsindstillingen er indstillet til A og kan ikke ændres.