Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter din forhandler eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant.

Batteri/visning


Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom data, der lige nu bliver optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.


Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 Dioptrijusteringen). Hvis dette ikke løser problemet, skal du vælge single AF (AF-S; 0 Autofokusindstilling), enkeltpunkts-AF (0 Indstilling af AF-metode) og midterste fokuspunkt (0 Valg af fokuspunkt) og derefter komponere et motiv med høj kontrast i midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes dioptrijusteringen for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis det er nødvendigt, kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra korrigerende objektiver (0 Andet tilbehør).


Søgeren er mørk: Isæt et fuldt opladet batteri (0 Oplad batteriet, Batteriniveauet).


Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2 (Standbytimer; 0 Standbytimer) eller c4 (Tid for slukning af skærmen; 0 Tid for slukning af skærmen).


Visningerne på kontrolpanelet eller i søgeren reagerer ikke og er nedtonede: Reaktionstiderne for og lysstyrken på disse visninger varierer afhængigt af temperaturen.


Søgervisningen bliver rød, når et fokuspunkt er markeret: Dette er normalt for denne type søger og indikerer ikke funktionsfejl.


Optagelse


Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.


Udløseren er deaktiveret:


Kameraet er længe om at reagere på udløserknappen: Vælg Fra for brugerindstilling d5 (Eksp.forsinkelsesindstilling; 0 Eksp.forsinkelsesindstilling).


Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig udløserindstilling: Slå HDR fra (0 High Dynamic Range (HDR)).


Billederne er ikke fokuserede:

 • Drej fokusindstillingsvælgeren hen på AF (0 Autofokus).
 • Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus eller fokuslås (0 Fokuslås, Manuelt fokus).

Der lyder ikke et bip:


Fuldt område af lukkertider ikke tilgængeligt: Flashen er i brug. Flashsynkroniseringshastigheden kan vælges med brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed); ved anvendelse af kompatible flashenheder skal du vælge 1/250 sek. (Auto FP) for komplet udvalg af lukkertider (0 Flashsynk.hastighed).


Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Kameraet er i fokusindstillingen AF-C: Anvend sekundærvælgerens midte til at låse fokus (0 Fokuslås).


Kan ikke vælge fokuspunkt:


AF-indstilling kan ikke vælges: Vælg Ingen begrænsninger for brugerindstilling a10 (Begræns. af autofokusindstil., 0 Begræns. af autofokusindstil.).


Kameraet er længe om at optage billeder: Slå støjreduktion ved langtidseksponering fra (0 Støjreduk. ved langtidseksp.).


Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) optræder på billederne:

 • Lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger kan reduceres ved at sænke ISO-følsomheden.
 • Anvend indstillingen Støjreduk. ved langtidseksp. i billedoptagemenuen for at begrænse forekomsten af lyse pletter eller tåge på billeder taget ved længere lukkertider end 1 sek. (0 Støjreduk. ved langtidseksp.).
 • Tåge og lyse pletter kan indikere, at kameraets indvendige temperatur er blevet forhøjet som følge af høje omgivende temperaturer, langtidseksponeringer eller lignende årsager: Sluk kameraet, og lad det køle af, før du genoptager optagelsen.
 • Ved høje ISO-følsomheder kan der forekomme streger på billeder taget med visse ekstra flashenheder; hvis det sker, skal du vælge en lavere værdi.
 • Ved høje ISO-følsomheder, herunder høje værdier valgt med auto ISO-følsomhedsstyring, kan tilfældigt spredte lyse pixels reduceres ved at vælge Høj, Normal eller Lav for Støjreduktion ved høj ISO i billedoptagemenuen eller videooptagemenuen (0 Støjreduktion ved høj ISO, Støjreduktion ved høj ISO).
 • Ved høje ISO-følsomheder kan lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller streger være mere udtalt på langtidseksponeringer, multieksponeringer og billeder taget ved høje omgivende temperaturer eller med Aktiv D-Lighting aktiveret, Jævn valgt for Indstil Picture Control (0 Valg af Picture Control) eller ekstreme værdier valgt for Picture Control-parametrene (0 Picture Control-indstillinger).

Billeder og videoer ser ikke ud til at have samme eksponering som eksempelvisningen, der ses på skærmen i Live View: Ændringer af skærmens lysstyrke under Live View har ingen effekt på billeder optaget med kameraet (0 Anvendelse af knappen i).


Støjstriber eller streger forekommer i indstilling for video: Vælg Reduktion af støjstriber i videooptagemenuen, og vælg en indstilling, der svarer til frekvensen på den lokale vekselstrømsforsyning (0 Reduktion af støjstriber).


Lyse områder eller bånd forekommer i Live View: Et blinkende skilt, en flash eller en anden lyskilde med kort varighed blev anvendt i Live View.


Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer. Hvis problemet varer ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 Rensning af billedsensor).


Billeder påvirkes af markant ghosting eller flare: Du kan opleve ghosting eller flare på billeder, som solen eller andre stærke lyskilder er med på. Disse effekter kan afhjælpes ved at montere en modlysblænde eller ved at komponere billeder med stærke lyskilder langt uden for billedet. Du kan også forsøge at anvende sådanne teknikker som fjernelse af objektivfiltre, valg af en anden lukkertid eller benyttelse af tavs fotografering.


Live View slutter uventet eller starter ikke: Live View kan slutte automatisk for at hindre beskadigelse af kameraets indre kredsløb, hvis:

 • Den omgivende temperatur er høj
 • Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i lang tid
 • Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i længere tid

Hvis Live View ikke starter, når du trykker på knappen a, skal du vente, til de indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke funktionsfejl.


Forstyrrende elementer forekommer på billederne i Live View: "Støj" (tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind på det billede, der ses gennem objektivet (0 Eksempelvisning af zoom i Live View) i Live View; på videoer påvirkes antallet og fordelingen af tilfældigt spredte lyse pixels, tåge og lyse pletter af billedstørrelsen og -hastigheden (0 Billedstørrelse, billedhastighed og videokvalitet). Tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan også opstå som følge af temperaturstigninger i kameraets indre kredsløb i Live View; afslut Live View, når kameraet ikke anvendes.


Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 Søgerfotografering).


Billedet kan ikke vælges som kilde for den forudindstillede hvidbalance: Billedet blev ikke oprettet med D850 (0 Kopiering af hvidbalance fra et billede).


Hvidbalance-bracketing utilgængelig:

 • NEF (RAW) eller NEF+JPEG-billedkvalitetsindstilling valgt for billedkvalitet (0 Billedkvalitet).
 • Multieksponeringstilstand er slået til (0 Multieksponering).

Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: Auto er valgt for Indstil Picture Control, en Picture Control baseret på Auto er valgt, eller A (auto) er valgt for skarphed, klarhed, kontrast eller farvemætning. For ensartede resultater over en serie af billeder skal du vælge en anden indstilling (0 Ændring af Picture Controls).


Lysmåling kan ikke ændres: Autoeksponeringslåsen er aktiv (0 Justering af lukkertid og blænde).


Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Vælg eksponeringsindstilling P, S eller A (0 Eksponeringsindstilling, Eksponeringskompensation).


Støj (rødlige områder eller andre forstyrrende elementer) forekommer på langtidseksponeringer: Aktivér støjreduktion ved langtidseksponering (0 Støjreduk. ved langtidseksp.).


Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Mikrofonfølsomhed i videooptagemenuen (0 Mikrofonfølsomhed).


Billedvisning


NEF (RAW)-billedet kan ikke vises: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF+JPEG (0 NEF+JPEG).


Kan ikke vise billeder optaget med andre kameraer: Billeder taget med andre kameramærker kan muligvis ikke vises korrekt.


Visse billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe (0 Billedvisningsmappe).


Billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:

 • Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 Automatisk billedrotation).
 • Vælg Til for Roter lodret (0 Roter lodret).
 • Billedet vises i billedtjek (0 Billedtjek).
 • Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget.

Billedet kan ikke slettes: Billedet er beskyttet. Fjern beskyttelsen (0 Beskyttelse af billeder mod sletning).


Billedet kan ikke retoucheres: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette kamera.


Kameraet viser en meddelelse om, at mappen ikke indeholder nogen billeder: Vælg Alle for Billedvisningsmappe (0 Billedvisningsmappe).


Kan ikke udskrive billeder: NEF (RAW)- og TIFF-billeder kan ikke udskrives via direkte USB-forbindelse. Overfør billeder til en computer, og udskriv ved hjælp af NX Studio (0 Tilslutninger). NEF-billeder (RAW) kan gemmes i JPEG-format ved hjælp af NEF-behandling (RAW) (0 NEF-behandling (RAW)).


Billedet vises ikke på videoenheder med høj opløsning: Bekræft, at HDMI-kablet (forhandles separat) er tilsluttet.


Indstillingen Image Dust Off i NX Studio har ikke den ønskede effekt: Billedsensorrensningen ændrer støvets placering på billedsensoren. Støvfri referencedata, som er optaget, før billedsensorrensningen udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget efter, at billedsensorrensningen er udført. Støvfri referencedata, som er optaget efter, at billedsensorrensningen udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget, før billedsensorrensningen er udført.


Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet: Tredjepartssoftware viser ikke effekterne af Picture Controls, aktiv D-Lighting eller vignetteringskontrol. Anvend NX Studio (0 Tilslutninger).


Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystemet er ikke kompatibelt med kamera eller overførselssoftware. Anvend kortlæser til at kopiere billeder over på computeren.


Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)


Smartenhederne viser ikke kameraets SSID (navn på netværk):

 • Bekræft, at Deaktiver er valgt for Flytilstand i kameraets opsætningsmenu (0 Flytilstand).
 • Bekræft, at Aktiver er valgt for Bluetooth > Netværksforbindelse i kameraets opsætningsmenu.
 • Prøv at slå smartenhedens Wi-Fi fra og derefter til igen.

Kan ikke oprette forbindelse til trådløse printere og andre trådløse enheder: Dette kamera kan kun oprette forbindelse til enheder, hvor app’en SnapBridge er blevet installeret.


Diverse


Dato for optagelse er ikke korrekt: Kameraets ur er mindre nøjagtigt end de fleste armbåndsure og ure i husstande. Kontrollér uret regelmæssigt efter mere nøjagtige ure, og nulstil efter behov.


Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse kombinationer af indstillinger, eller hvis der ikke er isat hukommelseskort. Bemærk, at indstillingen Batterioplysninger ikke er tilgængelig, når kameraet får strøm fra et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter.