For at anvende radiobølgestyret AWL med kompatible flashenheder, skal du montere en trådløs fjernbetjening af typen WR-R10 på kameraet og etablere en trådløs forbindelse mellem flashenhederne og WR-R10.

Etablering af trådløs forbindelse

Før du anvender radiobølgestyret AWL, skal du etablere en trådløs forbindelse mellem WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder.

 1. C: Tilslut WR-R10.

  Tilslut WR-R10 til kameraet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med WR-R10.

 2. C: Vælg Radiobølgestyret AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash i billedoptagemenuen.

 3. C: Vælg en kanal.

  Indstil kanalvælgeren for WR-R10 til den ønskede kanal.

 4. C: Vælg en forbindelsesindstilling.

  Vælg Indst. for trådløs fjernbetj. (WR) > Forbindelsesindstilling i opsætningsmenuen (0 Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)), og vælg mellem følgende indstillinger:

  • Parring: Kameraet tilsluttes kun til enheder, som det tidligere har været kædet sammen med og forhindrer signalinterferens fra andre enheder i nærheden. Idet hver enhed skal sammenkædes særskilt, anbefales PIN-kode ved tilslutning til et stort antal enheder.
  • PIN-kode: Kommunikationen deles mellem alle enheder med den samme firecifrede PIN-kode, hvorfor det er et godt valg til fotografering med et stort antal fjernbetjente enheder. Hvis der er flere kameraer tilstede, der deler samme PIN-kode, styres flashenhederne alene af det kamera, der tilsluttes først, hvilket forhindrer alle andre kameraer i tilslutning (LED-indikatorerne på WR-R10-enheder tilsluttet til de pågældende kameraer blinker).

 5. f: Etablér en trådløs forbindelse.

  Indstil fjernbetjente flashenheder til fjernbetjeningsindstillingen Radiobølgestyret AWL, og indstil enhederne til den kanal, du valgte i trin 3, par derefter hver af de fjernbetjente enheder med WR-R10 i henhold til indstillingen valgt i trin 4:

  • Parring: Start parring på den fjernbetjente enhed, og tryk på parringsknappen på WR-R10. Parringen er fuldført, når lamperne LINK på WR-R10 og flashenheden blinker orange og grønt; når der er etableret en forbindelse, lyser lampen LINK på den fjernbetjente flashenhed grønt.
  • PIN-kode: Anvend knapperne på den fjernbetjente flashenhed til at indtaste den PIN-kode, du valgte i trin 4. Lampen LINK på den fjernbetjente enhed lyser grønt, når der er etableret forbindelse.
 6. f: Bekræft, at flashlysene for alle flashenheder er tændt.

  I radiobølgestyret AWL lyser flashindikatoren i kameraets søger eller i flashinformationsvisningen, når alle flashenheder er klar.

Den trådløse fjernbetjening WR-R10

En WR-A10-adapter er påkrævet ved anvendelse af WR-R10. Sørg for at opdatere firmwaren til WR-R10 til version 3.0 eller senere; for information om firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område.

Opstilling af fjernbetjente flashenheder

For at få vist flashenhederne, der aktuelt styres ved hjælp af radiobølgestyret AWL, skal du vælge Flashstyring > Opl. om radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen. Identifikatoren ("navn på fjernbetjent flash") for hver enhed kan ændres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Tilsluttet flashenhed

Gruppe Flashindikator

Ny tilslutning

Så længe kanal, forbindelsesindstilling og andre indstillinger forbliver det samme, opretter WR-R10 automatisk forbindelse til tidligere parrede flashenheder, når du vælger fjernbetjeningsindstilling, og trin 3–5 kan udelades. Lampen LINK på flashenheden lyser grønt, når der er etableret en forbindelse.

Justering af indstillinger for flash

Når du har valgt Radiobølgestyret AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash i billedoptagemenuen, skal du vælge Gruppeflash, Hurtig trådløs betjening, eller Fjernbetjent Stroboskopflash for Fjernbetjent flashstyring og justere indstillingerne som beskrevet nedenfor.

Gruppeflash

Vælg denne indstilling for at justere indstillingerne særskilt for hver gruppe.

 1. C: Vælg Gruppeflash for Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i billedoptagemenuen.

 2. C: Vælg Gruppeflashindstillinger.

  Markér Gruppeflashindstillinger i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.

 3. C: Vælg flashstyringsindstilling.

  Vælg flashstyringsindstilling og flashniveau for masterflashen og flashenhederne i hver gruppe:

  • TTL: i-TTL-flashstyring.
  • qA: Automatisk blænde (kun tilgængelig med kompatible flashenheder).
  • M: Vælg flashniveauet manuelt.
  • – – (fra): Enhederne går ikke af, og flashniveauet kan ikke justeres.

 4. f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.

  Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder. Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige kombinationer.

 5. C/f: Komponér billedet.

  Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet enhederne, skal du trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 Ændring af indstillinger for flash) og vælge M Testudløsning af flash for at afprøve enhederne og bekræfte, at de fungerer normalt.

 6. C: Komponér billedet, fokusér og optag.

Hurtig trådløs betjening

Vælg denne indstilling for at styre flashkompensationen for, og den relative balance imellem, grupperne A og B, mens du indstiller udladningen for gruppe C manuelt.

 1. C: Vælg Hurtig trådløs betjening for Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i billedoptagemenuen.

 2. C: Vælg Indstill. for hurtig trådløs betj..

  Markér Indstill. for hurtig trådløs betj. i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.

 3. C: Justér indstillingerne for flash.

  Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  Justér flashkompensationen for gruppe A og B.

  Vælg en flashstyringsindstilling og et flashniveau for enhederne i gruppe C:

  • M: Vælg flashniveauet manuelt.
  • – –: Enhederne i gruppe C går ikke af.

 4. f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.

  Vælg en gruppe (A, B eller C). Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige kombinationer.

 5. C/f: Komponér billedet.

  Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet enhederne, skal du trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 Ændring af indstillinger for flash) og vælge M Testudløsning af flash for at afprøve enhederne og bekræfte, at de fungerer normalt.

 6. C: Komponér billedet, fokusér og optag.

Fjernbetjent stroboskopflash

Når denne indstilling er valgt, går flashenhederne af gentagne gange, mens lukkeren er åben, og giver multieksponeringseffekt.

 1. C: Vælg Fjernbetjent stroboskopflash for Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i billedoptagemenuen.

 2. C: Vælg Indst. for fjernb. stroboskopflash.

  Markér Indst. for fjernb. stroboskopflash i flashstyringsvisningens menu, og tryk på 2.

 3. C: Justér indstillingerne for flash.

  Vælg flashniveau (Udladning), det maksimale antal gange, flashenhederne går af (Ant. gange) og antal gange, flashenhederne går af pr. sekund (Hyppighed).

  Aktiver eller deaktiver valgte grupper. Vælg ON for at aktivere den valgte gruppe, og vælg – – for at deaktivere den valgte gruppe.

 4. f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.

  Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder. Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige kombinationer.

 5. C/f: Komponér billedet.

  Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet enhederne, skal du trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 Ændring af indstillinger for flash) og vælge M Testudløsning af flash for at afprøve enhederne og bekræfte, at de fungerer normalt.

 6. C: Komponér billedet, fokusér og optag.

Tilføjelse af skomonteret flashenhed

Radiobølgestyrede flashenheder kan kombineres med en vilkårlig af følgende flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko:

 • SB-5000: Før du monterer flashenheden skal du indstille den til indstillingen Radiobølgestyret masterflash (ikonet d ses i visningens øverste venstre hjørne) og vælge gruppe eller fjernbetjent stroboskopflashstyring. Når enheden er monteret, kan indstillingerne justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden eller indstillingerne opstillet i kameraets menuer under Gruppeflashindstillinger > Masterflash eller under "M" i visningen til Indst. for fjernb. stroboskopflash.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurér flashen til selvstændigt brug, og anvend knapperne på flashenheden til justering af flashindstillingerne.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Montér enheden på kameraet, og justér indstillingerne ved hjælp af indstillingen Gruppeflashindstillinger > Masterflash på kameraet.