Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i blandet belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt farveskær. Kameraet kan lagre op til seks værdier for forudindstillet hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til d-6. Der findes to metoder til forudindstilling af hvidbalancen:

Forudindstillinger af hvidbalance

Ændringer af forudindstillinger af hvidbalance gælder for alle billedoptagemenuhukommelser (0 Billedoptagemenuhukomm.).

Søgerfotografering

 1. Belys en referencegenstand.

  Placér en neutral grå eller hvid genstand under den lyskilde, som skal anvendes i det endelige billede. Der kan anvendes almindelig grå karton som referencegenstand i et studie. Bemærk, at eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved målingen af hvidbalance; i eksponeringsindstilling M skal du justere eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 Eksponeringsindikatorer).

 2. Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).

  Tryk på knappen U, og drej det primære kommandohjul, indtil L vises på kontrolpanelet.

  Knappen U

  Primært kommandohjul

 3. Vælg en forudindstilling.

  Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede forudindstilling af hvidbalance (d-1 til d-6) vises på kontrolpanelet.

  Knappen U

  Sekundært kommandohjul

 4. Vælg indstillingen direkte måling.

  Slip kortvarigt knappen U, og tryk derefter på den, indtil ikonet L på kontrolpanelet begynder at blinke. Et blinkende D vises også i søgeren.

 5. Mål hvidbalancen.

  I sekunderne før indikatorerne holder op med at blinke, skal du komponere referencegenstanden, så den fylder søgeren ud, og derefter trykke udløserknappen helt ned. Kameraet måler en værdi for hvidbalance og gemmer den i forudindstillingen valgt i trin 3. Der optages ikke noget billede; hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv når kameraet ikke fokuserer.

 6. Kontrollér resultaterne.

  Hvis kameraet var i stand til at måle en værdi for hvidbalance, blinker C på kontrolpanelet, mens søgeren viser et blinkende a. Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte og gå til optageindstilling.

  Hvis belysningen er for mørk eller for lys, kan kameraet muligvis ikke måle hvidbalancen. Et blinkende b a vises på kontrolpanelet og i søgeren. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til trin 5 og måle hvidbalancen igen.

Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)

Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles under optagelse af time-lapse-video, eller mens du er ved at tage et HDR-billede eller en multieksponering.

Indstillingen direkte måling

Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte måling efter det tidsrum, der er valgt for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 Standbytimer).

Beskyttede forudindstillinger

Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet (0 Beskyt), blinker 3 på kontrolpanelet og i søgeren, hvis du forsøger at måle en ny værdi.

Valg af forudindstilling

Valg af Forudindstillet manuelt for indstillingen Hvidbalance i billedoptagemenuen frembringer forudindstillinger af hvidbalance; markér en forudindstilling, og tryk på J. Hvis der ikke aktuelt eksisterer en værdi for den valgte forudindstilling, indstilles hvidbalancen til 5200 K, det samme som Direkte sollys.

Live View (Punkthvidbalance)

Under Live View (0 Live View-fotografering, Optagelse af video) kan hvidbalance måles i et valgt område af billedet, hvilket gør det unødvendigt at forberede en referencegenstand eller at skifte objektiv under telefoto-fotografering.

 1. Tryk på knappen a.

  Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem objektivet, vises på kameraskærmen.

 2. Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).

  Tryk på knappen U, og drej det primære kommandohjul, indtil L vises på skærmen.

  Knappen U

  Primært kommandohjul

 3. Vælg en forudindstilling.

  Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede forudindstilling af hvidbalance (d-1 til d-6) vises på skærmen.

  Knappen U

  Sekundært kommandohjul

 4. Vælg indstillingen direkte måling.

  Slip kortvarigt knappen U, og tryk derefter på den, indtil ikonet L på skærmen begynder at blinke. Et mål for punkthvidbalance (r) vises ved det valgte fokuspunkt.

 5. Placér målet over et gråt eller hvidt område.

  Mens L blinker i visningen, skal du anvende multivælgeren til at placere r over et hvidt eller gråt område af motivet. For at zoome ind på midten af visningen for en mere præcis placering skal du trykke på X. Du kan også måle hvidbalance hvor som helst på billedet ved at trykke på dit motiv på skærmen, og det er i så fald ikke nødvendigt at trykke midt på multivælgeren eller på udløserknappen som beskrevet i trin 6.

 6. Mål hvidbalancen.

  Tryk midt på multivælgeren, eller tryk udløserknappen helt ned for at måle hvidbalancen (du kan måle hvidbalancen hvor som helst på billedet ved at trykke på motivet på skærmen). Den tid, der er til rådighed for måling af hvidbalance, er den valgt for brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen) > Live View (0 Tid for slukning af skærmen).

  Hvis kameraet er ude af stand til at måle hvidbalancen, vises der en meddelelse. Vælg et nyt mål for hvidbalance, og gentag processen fra trin 5.

 7. Afslut indstillingen Direkte måling.

  Tryk på knappen U for at afslutte indstillingen Direkte måling.

  Du kan få vist forudindstillinger af hvidbalance ved at vælge Forudindstillet manuelt for Hvidbalance i optagemenuen for billeder eller video. Positionen for de mål, der anvendes til at måle forudindstillet hvidbalance, vises på forudindstillinger optaget under Live View.

Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)

Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, mens en HDR-eksponering er i gang (0 High Dynamic Range (HDR)), eller der er valgt en anden indstilling end Ingen for WB-just. under Live View-billedvis. i menuen Knappen i (0 Anvendelse af knappen i).

Håndtering af forudindstillinger

Kopiering af hvidbalance fra et billede

Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et eksisterende billede til en valgt forudindstilling.

 1. Vælg Forudindstillet manuelt.

  Vælg Hvidbalance i billedoptagemenuen, markér dernæst Forudindstillet manuelt, og tryk på 2.

 2. Vælg en destination.

  Markér forudindstillingen (d-1 til d-6), der er destination, og tryk midt på multivælgeren.

 3. Vælg Vælg et billede.

  Markér Vælg et billede, og tryk på 2.

 4. Markér et kildebillede.

  Markér kildebilledet. Tryk på knappen X, og hold den nede for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning.

  For at få vist billeder med andre placeringer skal du trykke på W (M) og vælge det ønskede kort og den ønskede mappe (0 Billedvisningsknapper).

 5. Kopiér hvidbalance.

  Tryk på J for at kopiere værdien for hvidbalance i det markerede billede til den valgte forudindstilling. Hvis det markerede billede har en kommentar (0 Billedkommentar), kopieres kommentaren til kommentaren for den valgte forudindstilling.

Finindstilling af forudindstillet hvidbalance

Den valgte forudindstilling kan finindstilles ved at vælge Finindstil og justere hvidbalancen som beskrevet i "Finindstilling af hvidbalance" (0 Finindstilling af hvidbalance).

Rediger kommentar

For at indtaste en beskrivende kommentar på op til 36 tegn for den aktuelle forudindstilling af hvidbalance skal du vælge Rediger kommentar i menuen for forudindstillet manuel hvidbalance og indtaste en kommentar (0 Indtastning af tekst).

Beskyt

For at beskytte den aktuelle forudindstilling af hvidbalance skal du vælge Beskyt i menuen for forudindstillet manuel hvidbalance, derefter markere Til og trykke på J. Beskyttede forudindstillinger kan ikke ændres, og indstillingerne Finindstil og Rediger kommentar kan ikke anvendes.