Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen.

Kamerahus

1

Knappen T

2 Oplåsningsknap til hjul til valg af udløserindstilling
3 Hjul til valg af udløserindstilling
4 Øsken til kamerarem
5

Knappen U

6

Knappen I

7

Knappen Y

8 Stereomikrofon
9 Videooptageknap
10 Afbryder
11 Udløserknap
12

Knappen E

13

Knappen S/Q

14 Kontrolpanel
15 Dioptrijustering
16 Fokusplanets markering (E)
17 Tilbehørssko (til ekstra flashenheder)

1 Selvudløserlampe
2 Målerkoblingsarm
3

Knappen BKT

4 Dæksel til flashsynkroniseringsstik
5 Dæksel til 10-bens multistik
6 Stikdæksel til lyd
7 USB-stikdæksel
8 HDMI-stikdæksel
9 Knappen AF-indstilling
10 Fokusindstillingsvælger
11 Objektivudløserknap
12 Objektivmonteringsmærke
13 Spejl
14 Flashsynkroniseringsstik
15 10-bens multistik
16 Stik til hovedtelefoner
17 Stik til ekstern mikrofon
18 USB-stik
19 HDMI-stik
20 Kamerahusdæksel

1 Sekundært kommandohjul
2

Knappen Pv

3 Knappen Fn1
4 Lås til batterikammerdæksel
5 Batterikammerdæksel
6 Objektivfatning
7 CPU-kontakter
8 Kontaktdæksel til ekstra multifunktionsbatterigreb MB-D18
9 Stativgevind
10 Dæksel til stik til lysnetadapter

1 Søger
2 Øjestykkets udløserarm
3

Knappen O/Q

4

Knappen K

5 Knappen G
6

Knappen L/Z/Q

7

Knappen X

8

Knappen W/M

9 Knappen J
10 Knappen Fn2
11 Vippeskærm
12 Søgerøjestykke
13 Højttaler
14 Sekundær vælger
15 Knappen AF-ON
16 Primært kommandohjul
17 Multivælger
18 Fokuspunktlås
19 Dæksel til hukommelseskort
20

Knappen R

21 Live View-vælger
22

Knappen a

23

Knappen i

24 Hukommelseskortlampe

Lukning af stikdækslet

Luk stikdækslet, når stikkene ikke anvendes. Fremmedlegemer i stikkene kan forstyrre dataoverførsel.

Højttaleren

Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det påvirke data gemt på de magnetiske enheder.

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet viser en række kameraindstillinger, når kameraet er slået til. De punkter, der vises her, ses første gang der tændes for kameraet; du kan finde information om andre indstillinger i de relevante afsnit i denne brugervejledning.

1 Eksponeringsindstilling
2 Billedoptagemenuhukomm.
3 Lukkertid
4 Batteriindikator
5 Blænde (blændeværdi)
6 Ikon for XQD-kort
7 Ikon for SD-kort
8 Antal resterende billeder
9 Indstilling af AF-metode
10 Autofokusindstilling
11 Hvidbalance
12 Billedstørrelse (JPEG- og TIFF-billeder)
13 Billedkvalitet
14 Indikatoren B ("ur ikke indstillet")
15 Lysmåling

Indikatoren B ("ur ikke indstillet")

Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som oplades, såfremt det er nødvendigt, når det primære batteri er isat, eller når kameraet drives af et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter (0 Andet tilbehør). To dages opladning er nok til at forsyne uret i cirka tre måneder. Hvis ikonet B blinker på kontrolpanelet, er uret blevet nulstillet, og den dato og tid, der er optaget med alle nye billeder, er ikke korrekt. Indstil uret til den korrekte tid og dato ved hjælp af indstillingen Tidszone og dato > Dato og tid i opsætningsmenuen (0 Tidszone og dato).

LCD-baggrundsbelysning

Når afbryderen drejes hen mod D, aktiveres baggrundslyset i knapperne og kontrolpanelet og gør det lettere at anvende kameraet i mørke. Når du har sluppet afbryderen, forbliver baggrundslyset tændt i nogle få sekunder, mens standbytimeren er aktiv, eller indtil lukkeren udløses, eller afbryderen igen drejes hen mod D.

Afbryder

Kontrolpanelet og søgervisningerne

Lysstyrken på kontrolpanelet og i søgervisningerne varierer afhængigt af temperaturen, og visningernes reaktionstider kan være langsommere ved lave temperaturer. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl.

Søgervisningen

1 Rulleindikator 1, 2
2 AF-punktets markeringer
3 Gitterlinjer (vises, når Til er valgt for brugerindstilling d9, Gitterlinjer i søgeren)
4 Fokuspunkter
5 Indikator for hældning 1, 3
6 Registrering af støjstriber
7 Fokusindikator
8 Lysmåling
9 AE-lås (autoeksponering)
10 Ikon for lukkertidslås
11

Lukkertid

Autofokusindstilling

12 Ikon for blændelås
13

Blænde (blændeværdi)

Blænde (antal stop)

14 Eksponeringsindstilling
15 Flashkompensationsindikator
16 Eksponeringskompensationsindikator
17

Indikator for ISO-følsomhed

Indikator for automatisk ISO-følsomhed

18

ISO-følsomhed

Indikator for optagelse med forudindstillet hvidbalance

Grad af Aktiv D-Lighting

Indstilling af AF-metode

19 "k" (vises, når der er ledig hukommelse til over 1000 billeder)
20 Flashindikator 4
21 Indikator for FV-lås
22 Flashsynkroniseringsindikator
23 Blændestopindikator
24

Eksponeringsindikator

Eksponeringskompensationsvisning

25 Advarsel om lavt batteriniveau
26

Indikator for eksponerings-/flash-bracketing

Indikator for WB-bracketing

Indikator for Aktiv D-Lighting-bracketing

27

Antal resterende billeder

Antal resterende billeder, før hukommelsesbufferen er fuld

Eksponeringskompensationsværdi

Flashkompensationsværdi

indikator for pc-indstilling

Kan vises ved tryk på en knap, som Virtuel horisont i søger er blevet knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Brugerd. knaptilknytning).

Fungerer som indikator for hældning, når kameraet drejes for optagelse af billeder i "højt" (portræt) format.

Fungerer som rulleindikator, når kameraet drejes for optagelse af billeder i "højt" (portræt) format.

Vises, når en ekstra flashenhed er monteret (0 Anvendelse af flash). Flashindikatoren lyser, når flashen er ladet op.

Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.

Intet batteri

Når batteriet er fuldstændig afladet, eller der ikke er isat noget batteri, dæmpes visningen i søgeren. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl. Søgervisningen bliver normal igen, når et fuldt opladet batteri er sat i.

Dioptrijusteringen

Løft dioptrijusteringen, og drej den, indtil søgervisningen, fokuspunkterne og AF-punktets markeringer er i skarpt fokus. Når du anvender dioptrijusteringen med øjet mod søgeren, skal du passe på ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet. Skub dioptrijusteringen ind igen, når du har justeret fokus som ønsket.

Søgeren er ikke i fokus

Søgeren er i fokus

Dioptrijusteringslinser

Korrigerende objektiver (forhandles separat; 0 Andet tilbehør) kan anvendes til videre justering af søgerdioptri. Før montering af en dioptrijusteringslinse skal du fjerne DK-17F søgerøjestykket ved at lukke søgerens lukker for at udløse øjestykkets lås () og derefter tage let fat om øjestykket med pege- og tommelfinger og skrue det af som vist ().

Anvendelse af vippeskærmen

Skærmen kan vinkles og drejes som vist nedenfor.


Normal anvendelse: Skærmen anvendes normalt i opbevaringsposition.


Lavvinklede billeder: Vip skærmen opad for at tage billeder i Live View, hvor kameraet holdes lavt.


Højvinklede billeder: Vip skærmen nedad for at tage billeder i Live View, hvor kameraet holdes højt.

Anvendelse af skærmen

Drej skærmen forsigtigt, indtil du mærker modstand. Brug ikke voldsomhed. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan beskadige kameraet eller skærmen. Hvis kameraet er monteret på et stativ, skal du passe på, at skærmen ikke rører ved stativet.

Løft eller bær ikke kameraet ved at holde fast i skærmen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kameraet. Hvis skærmen ikke anvendes til at tage billeder, skal du sætte den tilbage i opbevaringsposition.

Rør ikke ved området bag på skærmen, og lad ikke væske komme i berøring med den indvendige overflade. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre funktionsfejl i produktet.

Pas især på ikke at røre ved dette område.

Anvendelse af berøringsskærmen

Den berøringsfølsomme skærm understøtter følgende funktioner:


Svirp

Svirp en finger lidt til venstre eller højre hen over skærmen.


Skub

Stryg en finger over skærmen.


Spred ud/klem sammen

Anbring to fingre på skærmen, og spred dem fra hinanden, eller klem dem sammen.

Anvendelse af berøringsskærmen

Under billedvisning (0 Anvendelse af berøringsskærmen) kan du anvende berøringsskærmen til at:

  • Få vist andre billeder
  • Zoome ind eller ud
  • Få vist miniaturer
  • Få vist videoer

Under Live View kan berøringsskærmen anvendes til at tage billeder (ét-trykslukker; 0 Berøringsfotografering (Ét-trykslukker)) eller til at måle en værdi for punkthvidbalance (0 Live View (Punkthvidbalance)). Berøringsskærmen kan også anvendes til at skrive (0 Indtastning af tekst) eller navigere rundt i menuerne (0 Anvendelse af berøringsskærmen).

Berøringsskærmen

Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet og reagerer muligvis ikke, når den er dækket med beskyttende film fra tredjepartsforhandlere, eller når den berøres med fingernegle eller handskeklædte hænder. Anvend ikke overdreven voldsomhed, og berør ikke skærmen med skarpe genstande.

Anvendelse af berøringsskærmen

Berøringsskærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis du forsøger at anvende den, mens din håndflade eller andre fingre hviler et andet sted på skærmen. Den registrerer muligvis ikke andre bevægelser, hvis din berøring er for blød, hvis du flytter dine fingre for hurtigt eller over en for kort afstand, hvis dine fingre ikke vedbliver at have kontakt med skærmen, eller hvis bevægelsen af to fingre, der klemmes sammen eller spredes fra hinanden, ikke koordineres rigtigt.

Aktivering eller deaktivering af berøringsknapper

Berøringsknapperne kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af indstillingen Berøringsknapper i opsætningsmenuen (0 Berøringsknapper).

Se også

For information om valg af den retning, som du stryger din finger i for at få vist andre billeder i fuldskærmsvisning, se B > Berøringsknapper (0 Berøringsknapper).