Under fokusskift varierer kameraet automatisk fokus over en serie af billeder. Denne funktion kan anvendes til at tage billeder, som senere kan kopieres over på computer og kombineres ved hjælp af fokusstablingssoftware fra tredjepart.

Før optagelse

Anvend et AF-S- eller AF-P-objektiv. Når du har monteret et passende motiv, skal du dreje fokusindstillingsvælgeren hen på AF og vælge en anden udløserindstilling end E. For at opnå de bedste resultater anbefaler vi dig at vælge eksponeringsindstilling A eller M, så blænden ikke ændrer sig under optagelse, stoppe blænden to eller tre stop ned fra maksimumblænden og deaktivere auto ISO-følsomhedsstyring, så ISO-følsomheden ikke ændres, mens optagelsen er i gang. Efter justering af indstillingerne skal du tage et testbillede og få vist resultaterne på skærmen. Når indstillingerne er som ønsket, skal du lukke søgerøjestykkets lukker for at hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og eksponeringen.

Vi anbefaler dig at anvende stativ og deaktivere objektivets vibrationsreduktion (VR). Montér kameraet på et stativ, før optagelsen starter. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter (forhandles separat).

Fotografering med fokusskift

 1. Vælg Fotografering med fokusskift.

  Markér Fotografering med fokusskift i billedoptagemenuen, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne for fokusskift.

 2. Justér indstillingerne for fokusskift.

  Justér indstillingerne for fokusskift som beskrevet nedenfor.

  • For at vælge antal billeder:

   Markér Billedantal, og tryk på 2.

   Vælg antal billeder (maks. 300), og tryk på J.

   Vi anbefaler, at du tager flere billeder, end du synes, du har brug for, og sorterer i dem under fokusstabling. Det kan kræve over 100 billeder ved fotografering af insekter eller andre små genstande, mens det kun er nødvendigt at tage nogle få billeder ved fotografering af landskaber fra forgrund til baggrund med et vidvinkelobjektiv.

  • For at vælge ændringsgraden for fokusafstand ved hvert billede:

   Markér Fokustrinbredde, og tryk på 2.

   Tryk på 4 for at reducere fokustrinbredden og på 2 for at øge den. Tryk på J for at fortsætte.

   En værdi på 5 eller derunder anbefales, idet højere indstillinger øger risikoen for, at nogle områder kommer til at være ude af fokus, når billederne stables. Prøv at eksperimentere med forskellige indstillinger før optagelse.

   Nærbilleder

   Idet fokusdybden reduceres ved korte fokusafstande, anbefaler vi dig at vælge mindre fokustrin og øge antal billeder ved fotografering af motiver tæt på kameraet.

  • For at vælge interval mellem billeder:

   Markér Interval til næste billede, og tryk på 2.

   Vælg antal sekunder mellem billederne, og tryk på J.

   Vælg 00 for at tage billeder ved omtrent 5 bps (udløserindstillingerne S, Cl, Ch og Mup) eller 3 bps (udløserindstillingerne Q og Qc). Indstillingen 00 anbefales, når du tager billeder uden flash; for at sikre korrekt eksponering ved anvendelse af flash skal du vælge et interval, der er langt nok til, at flashen kan lade op.

  • For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:

   Markér Udjævning af eksponering, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

   Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere eksponeringen, så den passer til det forrige billede i andre indstillinger end M (bemærk, at udjævning af eksponering kun træder i kraft i indstillingen M, hvis auto ISO-følsomhedsstyring er slået til). Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelsen kan medføre synlige variationer i eksponeringen. I så fald kan det være nødvendigt at forkorte intervallet mellem billederne. Fra anbefales, hvis belysningen og andre forhold ikke ændrer sig under optagelse, og Til anbefales ved fotografering af landskaber og lignende under skiftende belysning.

  • For at aktivere eller deaktivere lydløs fotografering:

   Markér Lydløs fotografering, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

   Vælg Til for at slå lukkerlyden fra under optagelsen.

  • Vælg indstillinger for startmappe:

   Markér Start-lagermappe, og tryk på 2.

   Markér indstillinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Tryk på J for at fortsætte.

   Vælg Ny mappe for at oprette en ny mappe for hver ny sekvens, og vælg Nulstil filnummerering for at nulstille filnummereringen til 0001, hver gang der oprettes en ny mappe.

 3. Start optagelse.

  Markér Start, og tryk på J. Optagelsen starter efter omtrent 3 sekunder. Kameraet tager billeder ved det valgte interval og starter ved den fokusafstand, der er valgt ved begyndelsen af optagelsen og fortsætter ud mod uendelighed ved den fokustrinafstand, som er valgt for hvert billede. Optagelsen slutter, når det valgte antal billeder er blevet taget, eller fokus når uendelighed. For at afslutte optagelsen, før alle billeder er blevet taget, skal du vælge Fra for Fotografering med fokusskift i billedoptagemenuen, trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på knappen J mellem billederne.

Under optagelse

Under fotografering med fokusskift blinker ikonet Q på kontrolpanelet. Umiddelbart før det næste billede viser lukkertidsvisningen antal resterende billeder. Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 Standbytimer) udløber standbytimeren ikke under optagelse.

Indstillingerne kan justeres, menuerne anvendes og billederne vises, mens fotografering med fokusskift er i gang. Skærmen slukker automatisk omkring fire sekunder før hvert billede. Bemærk, at ændring af kameraindstillingerne, mens fotografering med fokusskift er i gang, kan få optagelsen til at slutte.

Fotografering med fokusskift

Hvis du anvender flash, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, det tager flashen at lade op. Hvis intervallet er for kort, kan flashen affyres ved en lavere styrke end den, der kræves for fuld eksponering. Fokusskift er kun tilgængeligt, når der er monteret et objektiv af typen AF-S eller AF-P, og kan ikke anvendes, hvis kameraets ur ikke er indstillet, eller der ikke er isat et hukommelseskort. Det kan ikke kombineres med visse kamerafunktioner, herunder Live View (0 Live View-fotografering), optagelse af video (0 Optagelse af video), time-lapse-videoer, bracketing, selvudløser (0 Selvudløserindstilling (E)), langtidseksponeringer (fotografering med bulb eller langtidseksponering; 0 Langtidseksponeringer (kun indstilling M)), HDR (high dynamic range), multieksponering og intervaloptagelse. Bemærk, at idet lukkertiden og tiden påkrævet for at optage billeder kan variere fra et billede til det næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelsen ikke kan fortsætte ved de aktuelle indstillinger (eksempelvis hvis lukkertiden indstilles til A eller %), vises der en advarsel på skærmen.

Lydløs fotografering

Valg af Til for Lydløs fotografering deaktiverer visse kamerafunktioner, herunder: