Batteriniveau og antal resterende billeder

Før du tager billeder, skal du kontrollere batteriniveauet og antal resterende billeder som beskrevet nedenfor.

Batteriniveau

Batteriniveauet vises på kontrolpanelet og i søgeren.

Kontrolpanel

Søger

Kontrolpanel Søger Beskrivelse
L Batteriet er ladet helt op.
K Batteriet er delvist afladet.
J
I
H d Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller hav et ekstra batteri klar.
H
(blinker)
d
(blinker)
Lukkerudløsning er deaktiveret. Oplad eller udskift batteriet.

Visning af "Kamera slukket"

Hvis kameraet slukkes med batteri og hukommelseskort isat, vises ikonet for hukommelseskort og antal resterende billeder (i sjældne tilfælde viser visse hukommelseskort muligvis kun denne information, når kameraet er tændt).

Kontrolpanel

Antal resterende billeder

Kameraet har to hukommelseskortpladser: Én til XQD-kort og en anden til SD-kort. Når der er isat to kort, afgør indstillingerne valgt for Valg af primær plads og Funktion for sekundær plads hvilken funktion, kortene hver især skal have; når Funktion for sekundær plads er sat som standardværdi for Overflow (0 Anvendelse af to hukommelseskort), anvendes kortet i den sekundære plads kun, når kortet i den primære plads er fuldt.

SD-kortplads

XQD-kortplads

Kontrolpanelet viser, hvilke kort der aktuelt er isat (eksemplet her viser visningen som den ser ud, når der er isat kort i begge pladser). Hvis der opstår en fejl (eksempelvis hvis hukommelseskortet er fuldt, eller kortet i SD-pladsen er låst), blinker ikonet for det pågældende kort (0 Fejlmeddelelser).

Kontrolpanel

Kontrolpanelet og søgeren viser det antal billeder, der kan optages med de aktuelle indstillinger (værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede; fx vises værdier mellem 4000 og 4099 som 4,0 k).

Antal resterende billeder

Kontrolpanel

Søger

"Peg og skyd"-fotografering

 1. Klargør kameraet.

  Når du komponerer billeder i søgeren, skal du holde grebet i højre hånd og holde kamerahuset eller objektivet med venstre hånd.

  Når du komponerer billeder i højt (portræt) format, skal du holde kameraet som vist.

 2. Komponér billedet.

  Som standardindstilling fokuserer kameraet på motivet i det midterste fokuspunkt. Komponér et billede i søgeren med hovedmotivet i det midterste fokuspunkt.

  Fokuspunkt

 3. Tryk udløserknappen halvt ned.

  Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Fokusindikatoren (I) vises i søgeren, når fokushandlingen er fuldført.

  Fokusindikator

  Søgervisning Beskrivelse
  I Motivet i fokus.
  F Fokuspunktet er mellem kameraet og motivet.
  H Fokuspunktet er bagved motivet.
  FH
  (blinker)
  Kameraet er ude af stand til at fokusere på motivet i fokuspunktet ved hjælp af autofokus (0 Opnå gode resultater med autofokus).
 4. Optag.

  Tryk forsigtigt udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hukommelseskortlampen lyser, og billedet vises på skærmen i et par sekunder. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble strømforsyningen, før lampen er slukket, og optagelsen er færdig.

  Hukommelseskortlampe

Standbytimeren (søgerfotografering)

Søgervisningen og nogle visninger på kontrolpanelet slukker for at spare batteri, hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka seks sekunder. Tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere visningerne igen.

Lysmåling er aktiveret

Lysmåling er deaktiveret

Det tidsrum, der går, inden standbytimeren automatisk slukker, kan justeres med brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 Standbytimer).

Multivælgeren

Multivælgeren kan anvendes til at vælge fokuspunktet, når lysmålingen er slået til (0 Valg af fokuspunkt).

Multivælger

Visning af billeder

 1. Tryk på knappen K.

  Der vises et billede på skærmen. Det hukommelseskort med billedet, der aktuelt ses, vises med et ikon.

  Knappen K

 2. Få vist flere billeder.

  Du kan få vist flere billeder ved at trykke på 4 eller 2 eller ved at svirpe en finger hen over skærmen mod venstre eller højre (0 Anvendelse af berøringsskærmen).

  Du kan afslutte billedvisningen og vende tilbage til optageindstillingen ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Billedtjek

Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 Billedtjek), vises billederne automatisk på skærmen efter optagelse.

Se også

For information om valg af hukommelseskort til billedvisning, se "Knapper til billedvisning" (0 Billedvisningsknapper).

Sletning af uønskede billeder

For at slette det billede, der aktuelt vises på skærmen, skal du trykke på knappen O (Q). Bemærk, at når et billede er blevet slettet, kan det ikke gendannes.

 1. Få vist billedet.

  Få vist det billede, du ønsker at slette som beskrevet i "Visning af billeder" (0 Visning af billeder). Det aktuelle billedes placering vises af et ikon i visningens nederste venstre hjørne.

 2. Slet billedet.

  Tryk på knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på knappen O (Q) igen for at slette billedet og vende tilbage til billedvisning. For at afslutte uden at slette billedet skal du trykke på K.

  Knappen O (Q)

Slet

For at slette flere billeder eller for at vælge det hukommelseskort, billederne skal slettes fra, skal du anvende indstillingen Slet i billedvisningsmenuen (0 Valgte: Sletning af valgte billeder).