Bracketing varierer automatisk eksponering, flashniveau, Aktiv D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en anelse for hver optagelse og "bracketerer" den aktuelle værdi. Vælges i situationer, hvor det er vanskeligt at få de rette indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultatet og justere indstillingerne for hvert billede eller til at eksperimentere med forskellige indstillinger til samme motiv.

Bracketing justeres ved hjælp af indstillingen Indst. af auto-bracketing i billedoptagemenuen, der indeholder følgende indstillinger:

 • AE- & flash-bracketing: Kameraet varierer eksponering og flashniveau over en serie af billeder (0 Eksponerings- og flash-bracketing). Bemærk, at flash-bracketing kun er tilgængelig i i-TTL og, hvis understøttet, flashstyringsindstillinger med automatisk blænde (qA) (0 i-TTL-flashstyring, CLS-kompatible flashenheder).
 • AE-bracketing: Kameraet varierer eksponeringen over en serie af billeder.
 • Flash-bracketing: Kameraet varierer flashniveauet over en serie af billeder.
 • WB-bracketing: Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig hvidbalance (0 Hvidbalance-bracketing).
 • Aktiv D-Lighting-bracketing: Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af billeder (0 Aktiv D-Lighting-bracketing).

Eksponerings- og flash-bracketing

For at ændre eksponering og/eller flashniveau over en serie af billeder:

Eksponering ændret med: 0 EV

Eksponering ændret med: -1 EV

Eksponering ændret med: +1 EV

 1. Vælg antal billeder.

  Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal billeder vises på kontrolpanelet.

  Knappen BKT

  Primært kommandohjul

  Antal billeder

  Indikator for eksponerings- og flash-bracketing

  Ved andre indstillinger end nul, vises ikonet M og indikatoren for eksponerings- og flash-bracketing på kontrolpanelet, og BKT vises i søgeren.

 2. Vælg en eksponeringsforøgelse.

  Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære kommandohjul for at vælge eksponeringsforøgelsen.

  Knappen BKT

  Sekundært kommandohjul

  Eksponeringsforøgelse

  Ved standardindstillingerne kan størrelsen på den trinvise forøgelse vælges mellem 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Bracketing-programmer med en trinforøgelse på 0,3 (1/3) EV er opstillet nedenfor.

  Kontrolpanelvisning Billedantal Bracketing-rækkefølge (EV-trin)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/-0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Bemærk, at det maksimale antal billeder for eksponeringstrin på 2 EV eller derover er 5; hvis der blev valgt en højere værdi i trin 1, indstilles antal billeder automatisk til 5.

 3. Komponér et billede, fokusér og optag.

  Kameraet varierer eksponering og/eller flashniveau optagelse efter optagelse i henhold til det valgte bracketing-program. Ændringer af eksponering bliver lagt oven i dem lavet med eksponeringskompensation (0 Eksponeringskompensation).

  Når bracketing er aktiv, vises indikatoren for bracketing-status i søgeren og på kontrolpanelet. Der forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.

  Antal billeder: 3; forøgelse: 0,7

  Visning efter første billede

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketing-sekvensen er nul (r), og M ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling (0 To-knaps-nulstilling: Gendannelse af standardindstillinger), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang bracketing aktiveres.

Se også

For information om:

 • Valg af størrelsen på eksponeringsforøgelsen, se A > Brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.kontrol, 0 EV-trin for eksp.kontrol).
 • Valg af rækkefølge for udførelse af bracketing, se A > Brugerindstilling e7 (Bracketing-rækkefølge, 0 Bracketing-rækkefølge).
 • Valg af funktion for knappen BKT, se A > Brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen BKT + y (0 Brugerd. knaptilknytning).

Eksponerings- og flash-bracketing

I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed, kontinuerlig høj hastighed og kontinuerlig dæmpet sættes optagelsen på pause, efter der er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketing-programmet. Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes ned.

Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Eksponerings-bracketing

Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde (programautomatik), blænde (lukkertidsprioriteret automatik) eller lukkertid (blændeprioriteret automatik, manuel eksponeringsindstilling). Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedsstyring (0 Auto ISO-følsomhedsstyring) i indstillingerne P, S og A varierer kameraet automatisk ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets lysmålingssystem overskrides; i indstilling M anvender kameraet først auto ISO-følsomhedsstyring for at bringe eksponeringen så tæt på det optimale som muligt og bracketerer derefter denne eksponering ved at variere lukkertiden. Brugerindstilling e6 (Auto-bracketing (indstill. M), 0 Auto-bracketing (indstill. M)) kan anvendes til ændring af kameraets eksponerings- og flash-bracketing i manuel eksponeringsindstilling. Bracketing kan udføres ved at variere flashniveauet sammen med lukkertid og/eller blænde eller ved udelukkende at variere flashniveauet.

Hvidbalance-bracketing

Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig hvidbalance.

 1. Vælg antal billeder.

  Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal billeder vises på kontrolpanelet.

  Knappen BKT

  Primært kommandohjul

  Antal billeder

  Indikator for WB-bracketing

  Ved andre indstillinger end nul, vises ikonet W og WB-bracketingindikatoren på kontrolpanelet, og BKT vises i søgeren.

 2. Vælg forøgelse af hvidbalance.

  Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære kommandohjul for at vælge justeringen af hvidbalancen. Hver forøgelse svarer groft sagt til 5 mired.

  Knappen BKT

  Sekundært kommandohjul

  Forøgelse af hvidbalance

  Vælg mellem forøgelser på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller 3 (15 mired). Højere B-værdier svarer til en øget mængde blå, højere A-værdier svarer til en øget mængde gul (0 Finindstilling af hvidbalance). Bracketing-programmer med en forøgelse på 1 vises herunder.

  Kontrolpanelvisning Billedantal Forøgelse af hvidbalance Bracketing-rækkefølge
  0 1 0
  3 1 B 0/1 B/2B
  3 1 A 0/2 A/1 A
  2 1 B 0/1 B
  2 1 A 0/1 A
  3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
  5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B
  7 1 A, 1 B 0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B
  9 1 A, 1 B 0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
 3. Komponér et billede, fokusér og optag.

  Hvert billede behandles for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, og hver kopi får forskellig hvidbalance. Ændringer af hvidbalancen føjes til de hvidbalancejusteringer, der er foretaget med finindstilling af hvidbalance.

  Hvis antal billeder i bracketing-programmet er større end antal resterende billeder, blinker n og ikonet for det pågældende kort på kontrolpanelet, det blinkende ikon j vises i søgeren, og lukkerudløsning deaktiveres. Optagelse kan begynde, når et nyt hukommelseskort er isat.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketing-sekvensen er nul (r), og W ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling (0 To-knaps-nulstilling: Gendannelse af standardindstillinger), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang bracketing aktiveres.

Hvidbalance-bracketing

Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig ved billedkvaliteten NEF (RAW). Valg af en indstilling af typen NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG annullerer hvidbalance-bracketing.

Hvidbalance-bracketing påvirker kun farvetemperaturen (den gule-blå akse i visningen af finindstilling af hvidbalance, 0 Finindstilling af hvidbalance). Ingen justeringer udføres på den grønne-lilla akse.

I selvudløserindstilling oprettes det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, hver gang lukkeren udløses, uafhængigt af indstillingen valgt for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 Selvudløser).

Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortlampen er tændt, afbryder kameraet først strømmen, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.

Aktiv D-Lighting-bracketing

Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af billeder.

 1. Vælg antal billeder.

  Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal billeder vises på kontrolpanelet.

  Knappen BKT

  Primært kommandohjul

  Antal billeder

  Indikator for Aktiv D-Lighting-bracketing

  Ved andre indstillinger end nul, vises ikonet d og indikatoren for Aktiv D-Lighting-bracketing på kontrolpanelet, og BKT vises i søgeren. Vælg to billeder for at tage et billede med Aktiv D-Lighting slået fra, og et andet ved den valgte værdi. Vælg tre til fem billeder for at tage en serie af billeder med Aktiv D-Lighting indstillet til Fra, Lav og Normal (tre billeder), Fra, Lav, Normal og Høj (fire billeder) eller Fra, Lav, Normal, Høj og Ekstra høj (fem billeder). Hvis du vælger mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 3.

 2. Vælg Aktiv D-Lighting.

  Mens du holder knappen BKT nede, skal du dreje det sekundære kommandohjul for at vælge Aktiv D-Lighting.

  Knappen BKT

  Sekundært kommandohjul

  Aktiv D-Lighting vises på kontrolpanelet.

 3. Komponér et billede, fokusér og optag.

  Kameraet varierer Aktiv D-Lighting for hvert billede i henhold til det valgte bracketing-program. Når bracketing er aktiv, vises indikatoren for bracketing-status på kontrolpanelet. Der forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.

  Antal billeder: 3

  Visning efter første billede

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketing-sekvensen er nul (r), og d ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling (0 To-knaps-nulstilling: Gendannelse af standardindstillinger), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang bracketing aktiveres.

Aktiv D-Lighting-bracketing

I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed, kontinuerlig høj hastighed og kontinuerlig dæmpet sættes optagelsen på pause, efter der er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketing-programmet. Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes ned.

Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i sekvensen, når kameraet tændes.