Video kan optages i Live View.

 1. Drej Live View-vælgeren hen på 1 (Live View af video).

  Live View-vælger

 2. Tryk på knappen a.

  Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem objektivet, vises på kameraskærmen, ændret til eksponeringens virkninger. Motivet er ikke længere synligt i søgeren.

  Knappen a

  Ikonet 0

  Ikonet 0 (0 Live View-visning) viser, at der ikke kan optages video.

  Hvidbalance

  Hvidbalancen kan til enhver tid indstilles ved at trykke på knappen U og dreje et kommandohjul (0 Indstillinger for hvidbalance).

 3. Vælg en fokusindstilling (0 Valg af fokusindstilling).

 4. Vælg indstilling af AF-metode (0 Valg af indstilling af AF-metode).

  Nålespids-AF

  Nålespids-AF er ikke tilgængelig i indstilling for video.

 5. Fokusér.

  Komponér åbningsbilledet, og tryk på knappen AF-ON for at fokusere. Bemærk, at antallet af motiver, som kan registreres i ansigtsprioriteret AF, falder under optagelse af video.

  Knappen AF-ON

  Fokusering

  Fokus kan også justeres ved at trykke udløserknappen halvt ned, før du begynder at optage, eller du kan fokusere manuelt som beskrevet i "Manuel fokus" (0 Manuelt fokus).

 6. Start optagelsen.

  Tryk på videooptageknappen for at starte optagelse. En optageindikator og den resterende tid vises på skærmen. Eksponering kan låses ved at trykke midt på den sekundære vælger (0 AE-lås (autoeksponering)) eller ændres med op til ±3 EV ved hjælp af eksponeringskompensation (0 Eksponeringskompensation); spotmåling er ikke tilgængelig. I autofokusindstilling kan kameraet fokuseres igen ved tryk på knappen AF-ON eller ved tryk på dit motiv på skærmen.

  Videooptageknap

  Optageindikator

  Resterende tid

  Lyd

  Kameraet kan både optage video og lyd; dæk ikke mikrofonen foran på kameraet til under optagelse af video. Bemærk, at den indbyggede mikrofon muligvis optager støj fra kameraet eller objektivet under autofokus, vibrationsreduktion (VR) eller ændring af blænde.

 7. Afslut optagelse.

  Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt (bemærk, at optagelsen muligvis slutter, før den maksimale længde er nået, afhængigt af hukommelseskortets skrivehastighed).

 8. Afslut Live View.

  For at afslutte Live View skal du trykke på knappen a.

Eksponeringsindstilling

Følgende eksponeringsindstillinger kan justeres i videoindstilling:

  Blænde Lukkertid ISO-følsomhed
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Eksponeringen for indstilling S svarer til indstilling P.

Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved at anvende indstillingen ISO-følsomhedsindstillinger > Maksimal følsomhed i videooptagemenuen (0 ISO-følsomhedsindstillinger).

Uanset indstillingen valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Maksimal følsomhed eller for ISO-følsomhed (indstill. M) er den øvre grænse ISO 25600, når Til er valgt for Elektronisk VR i videooptagemenuen.

Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-styring (indstill. M) i videooptagemenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges med indstillingen Maksimal følsomhed.

I eksponeringsindstilling M kan lukkertiden indstilles til værdier mellem 1/25 sek. og 1/8000 sek. (den langsomst tilgængelige lukkertid varierer med billedhastigheden; 0 Billedstørrelse, billedhastighed og videokvalitet). I andre eksponeringsindstillinger justeres lukkertid automatisk. Hvis motivet er over- eller undereksponeret i indstillingerne P eller S, skal du afslutte Live View og starte Live View igen eller vælge eksponeringsindstilling A og justere blænden.

Indekser

Hvis Indeksmarkering er knyttet til en knap ved hjælp af brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Brugerd. knaptilknytning), kan du trykke på den valgte knap under optagelse for at tilføje indekser, der kan anvendes til at finde frem til billeder i forbindelse med redigering og billedvisning (0 Visning af video). Der kan føjes op til 20 indekser til hver video.

Indeks

Se også

For information om:

 • Valg af funktion for midten af multivælgeren, se A > Brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap, 0 Multivælgers midterknap).
 • Valg af funktioner for knapperne Fn1, Fn2 og Pv samt den sekundære vælgers midterknap, se A > Brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning; 0 Brugerd. knaptilknytning).
 • Valg af, hvorvidt udløserknappen kan anvendes til at starte Live View eller til at starte og afslutte optagelse af video, se A > Brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 Brugerd. knaptilknytning).
 • Hindring af utilsigtet anvendelse af knappen a, se A > Brugerindstilling f8 (Indst. til Live View-knappen; 0 Indst. til Live View-knappen).

Anvendelse af knappen i

Du kan få adgang til de nedenfor opstillede indstillinger ved at trykke på knappen i i videoindstilling. Anvend berøringsskærmen, eller navigér rundt i menuen ved hjælp af multivælgeren og knappen J, mens du trykker på 1 eller 3 for at markere elementer, trykker på 2 for at få vist indstillinger og trykker på J for at vælge den markerede indstilling og vende tilbage til menuen for knappen i. Tryk på knappen i igen for at afslutte og gå til optagevisningen.

Knappen i

Anvendelse af ekstern mikrofon

Den ekstra stereomikrofon ME-1 eller den trådløse mikrofon ME-W1 kan anvendes til at optage lyd til videoer (0 Andet tilbehør).

Hovedtelefoner

Der kan anvendes tredjepartshovedtelefoner. Bemærk, at høje lydniveauer kan medføre høj lydstyrke; vær særligt forsigtig ved anvendelse af hovedtelefoner.

Billedområde: Valg af beskæring for video

Du kan vælge et billedområde ved hjælp af indstillingen Billedområde > Vælg billedområde i videooptagemenuen. Vælg FX for at optage videoer i det, der kaldes "FX-baseret videoformat", og vælg DX for at optage i "DX-baseret videoformat". Forskellen på de to er illustreret herunder.

FX   DX

Størrelserne på de områder, der optages, er omtrent 35,9 × 20,2 mm (FX-baseret videoformat) og 23,5 × 13,2 mm (DX-baseret videoformat). Videoer optaget med et objektiv i DX-format og Til valgt for Billedområde > Automatisk DX-beskæring (0 Valg af automatisk beskæring) i videooptagemenuen optages i DX-baseret videoformat, nøjagtigt som alle videoer (uanset anvendt objektiv eller indstilling valgt for Billedområde > Vælg billedområde) med en billedstørrelse på 1920 × 1080 (slowmotion). Aktivering af elektronisk vibrationsreduktion (VR) ved valg af Til for Elektronisk VR i menuen for knappen i reducerer størrelsen på beskæringen og øger den synlige brændvidde en anelse.

Billedstørrelse, billedhastighed og videokvalitet

Indstillingen Billedstr./billedhastighed i optagemenuen for video anvendes til at vælge videobilledstørrelse (i pixels) og billedhastighed. Du kan også vælge mellem to indstillinger af Videokvalitet: Høj og Normal. Disse indstillinger bestemmer tilsammen den maksimale bithastighed, som vist i følgende tabel.

Indstilling 1 Maksimal bithastighed (Mbps)
( høj kvalitet/Normal)
Maksimal længde
r 3840 × 2160 (4 K UHD); 30p 2 144 29 min. 59 sek. 3
s 3840 × 2160 (4 K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4 K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p 48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slowmotion) 4 36

Optagelse: 3 min.

Billedvisning: 12 min.

B 1920 × 1080; 25p ×4 (slowmotion) 4
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slowmotion) 4 29

Optagelse: 3 min.

Billedvisning: 15 min.

Den faktiske billedhastighed er 29,97 bps for værdier opstillet som 30p, 23,976 bps for værdier opstillet som 24p og 59,94 bps for værdier opstillet som 60p.

Når denne indstilling er valgt, fastsættes videokvaliteten til "høj".

Hver video optages på tværs af op til 8 filer med en størrelse på op til 4 GB hver. Antallet af filer og længden på hver enkelt fil varierer med indstillingerne valgt for Billedstr./billedhastighed og Videokvalitet.

Se "Videoer i slowmotion" (0 Videoer i slowmotion).

Videoer i slowmotion

For at optage videoer i slowmotion uden lyd skal du vælge 1920×1080; 30p ×4 (slowmotion), 1920×1080; 25p ×4 (slowmotion) eller 1920×1080; 24p ×5 (slowmotion) for Billedstr./billedhastighed i videooptagemenuen. Videoer optaget ved 4 eller 5 gange den klassificerede hastighed afspilles ved den klassificerede hastighed for slowmotion-effekt, videoer optaget med 1920×1080; 30p ×4 (slowmotion) valgt optages ved en billedhastighed på groft sagt 120 bps (120p) og afspilles ved omtrent 30 bps (30p).

Billedstr./billedhastighed Billedhastighed *
Optaget ved Afspilles ved
1920 × 1080; 30p ×4 (slowmotion) 120p 30p
1920 × 1080; 25p ×4 (slowmotion) 100p 25p
1920 × 1080; 24p ×5 (slowmotion) 120p 24p

Den faktiske billedhastighed er 119,88 bps for værdier opstillet som 120p, 29,97 bps for værdier opstillet som 30p og 23,976 bps for værdier opstillet som 24p.

Videoer i slowmotion

Når der er valgt en slowmotion-indstilling, fastsættes kvaliteten ved "normal", og billedområdet fastsættes ved DX uanset anvendt objektiv eller indstilling valgt for Billedområde > Vælg billedområde i videooptagemenuen (0 Billedområde). Videoer optaget med ansigtsprioriteret AF, nålespids-AF eller følg motiv-AF valgt for indstilling af AF-metode (0 Valg af indstilling af AF-metode) optages ved hjælp af bredt område-AF.

Live View-visning

Informationsvisningen

For at skjule eller vise indikatorer på skærmen skal du trykke på knappen R.

Virtuel horisont (0 Virtuel horisont)   Information til   Information fra

  Histogram   Kompositionslinjer  

Nedtællingsvisningen

Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 Live View-visning). Afhængigt af optageforholdene kan timeren komme til syne med det samme, når videooptagelse begynder. Bemærk, at uanset tilgængelig optagetidafsluttes Live View stadig automatisk, når timeren løber ud.

Justering af indstillinger under optagelse af video

Hovedtelefonens lydstyrke kan ikke justeres under optagelse. Hvis en anden indstilling end I (mikrofon fra) aktuelt er valgt, kan du ændre mikrofonfølsomheden til en anden indstilling end I, mens optagelsen er i gang.

Fotografering i videoindstilling

For at tage billeder i videoindstilling (enten i Live View eller under optagelse af video) skal du vælge Tag billeder for brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 Brugerd. knaptilknytning). Billeder med et højde/bredde-forhold på 16 : 9 kan derefter tages til hver en tid ved at trykke udløserknappen helt ned. Hvis videooptagelse er i gang, slutter optagelsen, og det hidtil optagede klip gemmes.

Billeder optages i det format, som er valgt for Billedkvalitet i billedoptagemenuen (0 Billedkvalitet). For information om billedstørrelse, se "Billedstørrelse" (0 Billedstørrelse). Bemærk, at du ikke kan få vist et eksempel på eksponeringen for billeder, når Live View-vælgeren drejes hen på 1; indstilling P, S eller A anbefales, men nøjagtige resultater kan opnås i indstilling M ved eksempelvisning af eksponering med Live View-vælgeren drejet hen på C.

Billedstørrelse

Størrelsen på billeder taget i indstilling for video med billedområde (0 Billedområde) og indstilling valgt for Billedstørrelse i billedoptagemenuen (0 Billedstørrelse).

Billedområde Billedstørrelse Størrelse (pixels)
FX Large 8256 × 4640
Medium 6192 × 3480
Small 4128 × 2320
DX Large 5408 × 3040
Medium 4048 × 2272
Small 2704 × 1520

Optagelse af video

Der optages videoer i sRGB-farverummet. Støjstriber, streger eller forvrængning kan være synlige på skærmen og på den færdige video under lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper eller ved motiver i bevægelse, især hvis kameraet er panoreret vandret, eller en genstand bevæger sig vandret ved høj hastighed gennem billedet (for information om reduktion af støjstriber og streger, se afsnittet i videooptagemenuen om indstillingen Reduktion af støjstriber, 0 Reduktion af støjstriber). Der kan også forekomme støjstriber, når powerblænden anvendes. Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes forekomme. Lyse områder eller streger kan forekomme i nogle områder af billedet med blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde. Når du optager video, skal du undgå at rette kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets indre kredsløb. Bemærk, at støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind på billedet, der ses gennem objektivet (0 Eksempelvisning af zoom i Live View) i videoindstilling.

Flashbelysning kan ikke anvendes.

Optagelsen slutter automatisk, hvis objektivet fjernes, eller Live View-vælgeren drejes hen på en ny indstilling.

Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger

Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 Brugerd. knaptilknytning), kan udløserknapperne på de ekstra trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger (0 Andet tilbehør) trykkes halvt ned for at starte Live View eller trykkes helt ned for at starte og afslutte optagelse af video.