Rør ved skærmen for at fokusere, og løft fingeren for at tage billedet.

Tryk på ikonet vist i illustrationen for at vælge funktion for tryk på skærmen i optageindstilling. Vælg mellem følgende indstillinger:

For information om fokus i berøringsfotografering, se "Autofokus" (0 Autofokus).

Fotografering med indstillinger for optagelse ved berøring

Udløserknappen kan anvendes til at fokusere og tage billeder, selv når ikonet W ses, for at vise, at ét-trykslukkeren er aktiveret. Anvend udløserknappen til at tage billeder i kontinuerlig optageindstilling (0 Valg af udløserindstilling) og under optagelse af video. Indstillingerne for berøringsoptagelse kan kun anvendes til at tage billeder ét ad gangen i kontinuerlig optageindstilling og kan ikke anvendes til at tage billeder under optagelse af video.

Berøringsskærmen kan ikke anvendes til at placere fokuspunktet, når fokuspunktlåsen er i positionen L (lås) (0 Valg af fokuspunkt), men den kan stadig anvendes til at vælge motiv, når ansigtsprioriteret AF er valgt for indstilling af AF-metode (0 Valg af indstilling af AF-metode).

I selvudløserindstilling (0 Selvudløserindstilling (E)) låser fokus på det valgte motiv, når du rører ved skærmen, og timeren starter, når du løfter fingeren fra skærmen. Ved standardindstillingerne udløses lukkeren omtrent 10 sek. efter, at timeren starter; forsinkelse og antal billeder kan ændres ved hjælp af brugerindstilling c3 (Selvudløser, 0 Selvudløser). Hvis indstillingen valgt for Antal billeder er større end 1, tager kameraet automatisk billederne ét efter ét, indtil det valgte antal er optaget.

Optagelse i Live View

For at forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren, påvirker billeder eller eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker (0 Luk søgerøjestykkets lukker).

Selv om det ikke kan ses på det endelige billede, vises forvrængede kanter, farveskygger, moiré og lyse pletter muligvis på skærmen, mens lyse områder eller streger muligvis vises i nogle områder med blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en anden stærk, forbigående lyskilde. Derudover kan der opstå forvrængning ved motiver i bevægelse, især hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand bevæger sig vandret gennem billedet med høj hastighed. Støjstriber, der er synlige på skærmen under lysstofrør, kviksølvsbelysning eller natriumlamper, kan reduceres ved hjælp af indstillingen Reduktion af støjstriber i videooptagemenuen (0 Reduktion af støjstriber), selvom de muligvis stadig er synlige på det endelige billede ved visse lukkertider. Når du tager billeder i Live View, skal du undgå at rette kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.

Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 Standbytimer) udløber standbytimeren ikke under optagelse.

Biplyde under Live View

Der lyder muligvis et bip, hvis du justerer blænden eller anvender Live View-vælgeren under Live View.