For at afgøre, hvordan kameraet indstiller lukkertid og blænde ved justering af eksponering, skal du trykke på knappen I og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på kontrolpanelet.

Knappen I

Primært kommandohjul

Objektivtyper

Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering (0 Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D) skal du låse blænderingen ved mindste blænde (højeste blændeværdi). Type G- og E-objektiver har ikke en blændering.

Ved anvendelse af ikke-CPU objektiver (0 Ikke-CPU-objektiver) skal du vælge eksponeringsindstilling A (blændeprioriteret automatik) eller M (manuel). I andre indstillinger vælges eksponeringsindstilling A automatisk, når der er monteret et ikke-CPU-objektiv (0 Kompatible ikke-CPU-objektiver). Indikatoren for eksponeringsindstilling (P eller S) blinker på kontrolpanelet, og A vises i søgeren.

Eksempelvisning af dybdeskarphed

For at se effekten af blænden skal du trykke på knappen Pv og holde den nede. Objektivet nedjusteres til den blænde, der er valgt af kameraet (indstillingerne P og S) eller den brugervalgte værdi (indstillingerne A og M), hvilket muliggør visning af dybdeskarphed i søgeren.

Knappen Pv

Brugerindstilling e5—Pilotlys

Denne indstilling styrer, hvorvidt ekstra flashenheder, der understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 Nikon Creative Lighting System (CLS)), udsender pilotlys, når der trykkes på knappen Pv.

P: Programautomatik

I denne indstilling justerer kameraet automatisk lukkertid og blændeåbning i henhold til et indbygget program for at sikre optimal eksponering i de fleste situationer.

Fleksibelt program

I eksponeringsindstilling P kan forskellige kombinationer af lukkertid og blænde vælges ved at dreje det primære kommandohjul, mens lysmålerne er tændt ("fleksibelt program"). Alle kombinationer giver samme eksponering. Mens det fleksible program er aktivt, vises en asterisk ("U") på kontrolpanelet. Standardindstillingerne for lukkertid og blænde kan gendannes ved at dreje hjulet, indtil asterisken ikke længere vises, vælge en anden indstilling eller slukke kameraet.

Primært kommandohjul

Se også

For information om aktivering af lysmålerne, se "Standbytimeren (søgerfotografering)" (0 Standbytimeren (søgerfotografering)).

S: Lukkertidsprioriteret automatik

I lukkertidsprioriteret automatik vælger du lukkertiden, mens kameraet automatisk vælger den blændeåbning, der giver den optimale eksponering.

For at vælge en lukkertid skal du dreje det primære kommandohjul, mens lysmålerne er tændt. Lukkertiden kan indstilles til "p" eller til værdier på mellem 30 sekunder og 1/8000 sekund. Lukkeren kan låses ved den valgte indstilling (0 Lukkertids- og blændelås).

Primært kommandohjul

A: Blændeprioriteret automatik

I blændeprioriteret automatik vælger du blænden, mens kameraet automatisk vælger den lukkertid, der giver den optimale eksponering.

Drej det sekundære kommandohjul, mens lysmålerne er tændt, for at vælge en blændeåbning mellem mindste og største værdi for objektivet. Blænden kan låses ved den valgte indstilling (0 Lukkertids- og blændelås).

Sekundært kommandohjul

Ikke-CPU-objektiver (0 Kompatible ikke-CPU-objektiver)

Anvend objektivblænderingen til at justere blænden. Hvis objektivets maksimumblænde er angivet med punktet Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 Ikke-CPU-objektiver), når der er monteret et ikke-CPU-objektiv, vises den aktuelle blændeværdi i søgeren og på kontrolpanelet, afrundet til nærmeste stopværdi. Ellers viser blændevisningerne kun antallet af stop (F med maksimumblænden vist som FA), og blændeværdien skal aflæses på objektivblænderingen.

M: Manuel

l manuel eksponeringsindstilling styrer du både lukkertid og blænde. Drej det primære kommandohjul for at vælge lukkertid og det sekundære kommandohjul for at indstille blændeåbningen, når lysmålerne er tændt. Lukkertiden kan indstilles til "p" eller til værdier på mellem 30 sekunder og 1/8000 sekund, eller lukkeren kan holdes åben på ubestemt tid i forbindelse med langtidseksponering (A eller %, 0 Langtidseksponeringer (kun indstilling M)). Blænden kan indstilles til værdier mellem objektivets minimum- og maksimumværdi. Anvend eksponeringsindikatorerne for at kontrollere eksponeringen.

Blænde

Sekundært kommandohjul

Lukkertid

Primært kommandohjul

Lukkertid og blænde kan låses ved den valgte indstilling (0 Lukkertids- og blændelås).

AF Micro NIKKOR-objektiver

Såfremt en ekstern lysmåler anvendes, tages eksponeringsforholdet kun i betragtning, når objektivets blændering anvendes til at indstille blænden.

Eksponeringsindikatorer

Eksponeringsindikatorerne i søgeren og på kontrolpanelet viser, hvorvidt billedet bliver under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Afhængigt af indstillingen valgt for brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.kontrol, 0 EV-trin for eksp.kontrol) vises graden af under- eller overeksponering i trin på 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Hvis lysmålingssystemets grænser er overskredet, blinker visningerne.

  Brugerindstilling b2 indstillet til 1/3 trin
Optimal eksponering Undereksponeret med 1/3 EV Overeksponeret med mere end 3 EV
Kontrolpanel
Søger

Se også

For information om spejlvending af eksponeringsindikatorerne, så negative værdier vises til højre og positive værdier til venstre, se A > Brugerindstilling f7 (Spejlvend indikatorer, 0 Spejlvend indikatorer).