Tag billeder med det valgte interval, indtil det angivne antal billeder er blevet optaget. Når du bruger intervaltimeren, skal du vælge en anden udløsertilstand end selvudløser eller billedoptagelse med høj hastighed.

Mulighed

Beskrivelse

[ Start ]

Start intervaltimer-optagelse. Optagelsen begynder enten efter ca. 3 s ([ Nu ] valgt for [ Vælg startdag/tid ]) eller på en valgt dato og tid ([ Vælg dag/klokkeslæt ]). Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.

[ Vælg startdag/tidspunkt ]

Vælg en startmulighed. Vælg [ Nu ] for at starte optagelsen med det samme, [ Vælg dag/klokkeslæt ] for at starte optagelsen på en valgt dato og klokkeslæt.

[ Interval ]

Angiv intervallet mellem billeder i timer, minutter og sekunder.

[ Interval×shots/interval ]

Vælg antallet af intervaller og antallet af skud pr. interval.

[ Eksponeringsudjævning ]

Hvis du vælger [ ON ], kan kameraet justere eksponeringen, så den passer til det forrige billede.

 • Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at forkorte intervallet mellem skud.

 • Eksponeringsudjævning træder ikke i kraft i tilstand M , hvis [ OFF ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotooptagelsesmenuen.

[ Intervalprioritet ]

 • [ TIL ]: Aktiver intervalprioritet for at sikre, at billeder, der er optaget i tilstandene P og A , tages med det valgte interval.

  • Flashfotografering er deaktiveret.

  • Frigivelsesprioritet er aktiveret uanset de valgte indstillinger for brugerdefinerede indstillinger a1 [ AF-C prioritetsvalg ] og a2 [ AF-S prioritetsvalg ].

  • Hvis [ TIL ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], og den valgte tid for [ Min. lukkerhastighed ] er længere end intervallet, vil den valgte tid for intervallet have prioritet over den valgte lukkerhastighed.

 • [ OFF ]: Deaktiver intervalprioritet for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.

[ Fokus før hvert skud ]

Hvis [ ON ] er valgt, fokuserer kameraet mellem optagelserne. Vælg [ OFF ] for at fokusere på en fast afstand.

[ Valgmuligheder ]

Kombiner interval-timerfotografering med andre muligheder.

 • [ AE-bracketing ]: Udfør eksponeringsbracketing under interval-timerfotografering.

 • [ Time-lapse-video ]: Brug de billeder, der er taget under intervaltimerfotografering, til at skabe en time-lapse-video med et billedformat på 16:9.

  • Kameraet gemmer både billederne og time-lapse-videoen.

  • Hvis du vælger [ 1:1 (24×24) ] for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen, deaktiveres udløseren.

  • Videoer oprettet ved hjælp af [ Time-lapse video ] optages i [ sRGB ] farverum, uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen.

 • [ Fra ]: Udfør ikke yderligere handlinger under intervaltimerfotografering.

[ Starter lagermappe ]

Fremhæv indstillinger, og tryk på J eller 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).

 • [ Ny mappe ]: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.

 • [ Nulstil filnummerering ]: Filnummerering nulstilles til 0001, hver gang der oprettes en ny mappe.

Interval-timer fotografering

Før optagelse
 • Tag et testbillede af de aktuelle indstillinger.

 • Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til den korrekte tid og dato.

 • For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du bruge et fuldt opladet batteri, den medfølgende vekselstrømsadapter til opladning eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik.

 1. Fremhæv [ Intervaltimer-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .
 2. Juster indstillinger for intervaltimer.

  • Vælg startdag og -tidspunkt.

   Fremhæv [ Vælg startdag/tid ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Vælg [ Nu ] for at begynde at optage med det samme.

   • For at begynde at optage på en valgt dato og klokkeslæt skal du vælge [ Vælg dag/klokkeslæt ]. Vælg dato og klokkeslæt, og tryk på J .

  • Vælg intervallet mellem skud.

   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .

   Vælg et interval (i timer, minutter og sekunder), og tryk på J .

  • Vælg antallet af billeder pr. interval.

   Fremhæv [ Intervals×shots/interval ] og tryk på 2 .

   Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr. interval, og tryk på J .

   • I enkeltbilledfrigivelsestilstand vil billederne for hvert interval blive taget med hastigheden for kontinuerlig højhastighedsudløsertilstand.

  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.

   Fremhæv [ Eksponeringsudjævning ] og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

   • Hvis du vælger [ ON ], kan kameraet justere eksponeringen, så den passer til det forrige billede.

  • Vælg en intervalprioritetsindstilling.

   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

  • Vælg, om kameraet skal fokusere mellem optagelserne.

   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

   • Hvis [ TIL ] er valgt for [ Fokus før hvert billede ], vil kameraet fokusere før hvert billede i henhold til den indstilling, der aktuelt er valgt for fokustilstand.

  • Vælg yderligere muligheder.

   Fremhæv [ Options ], og tryk på 2 .

   Fremhæv [ AE-bracketing ] eller [ Time-lapse video ], og tryk på J

   • Hvis du valgte [ AE-bracketing ], skal du vælge værdier for [ Antal optagelser ] og [ Inkrement ]; hvis du valgte [ Time-lapse video ], skal du vælge indstillinger for [ Video filtype ], [ Frame size/frame rate ] og [ Destination ].

  • Vælg muligheder for startmappe.

   Fremhæv [ Start lagermappe ], og tryk på 2 .

   Efter at have fremhævet de ønskede indstillinger og trykket på J for at slå dem til ( M ) eller deaktivere ( U ), skal du trykke på 4 .

 3. Fremhæv [ Start ], og tryk på J
  • Hvis [ Nu ] blev valgt for [ Vælg startdag/tid ] i trin 2, starter optagelsen efter ca. 3 sek.

  • Ellers starter optagelsen på det tidspunkt, der er valgt for [ Vælg startdag/tid ] > [ Vælg dag/tid ].

  • Displayet slukker under optagelse.

  • Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.

Under optagelse
 • Et 7 -ikon vises i kontrolpanelet under intervaltimerfotografering. Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil et 8 -ikon også blive vist.

 • Hvis displayet tændes ved at trykke udløserknappen halvt ned, vises meddelelsen [ Intervaltimeroptagelse ] og ikonet 7 blinker. Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil et 8 -ikon også blive vist.

Pause interval-timerfotografering

Intervaltimerfotografering kan sættes på pause mellem intervallerne ved at trykke på J eller ved at vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Pause ] og trykke på J Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil et tryk på J mellem intervallerne afslutte intervaltimerfotografering.

Genoptagelse af interval-timerfotografering

Intervaltimer-optagelse kan genoptages som beskrevet nedenfor.

 • Sådan genoptager du optagelsen med det samme:

  Fremhæv [ Genstart ], og tryk på J

 • Sådan genoptager du optagelsen på et bestemt tidspunkt:

  Fremhæv [ Genstart mulighed ] og tryk på 2 , fremhæv derefter [ Vælg dag/tid ] og tryk på 2 .

  Vælg en startdato og et starttidspunkt, og tryk på J .

  Fremhæv [ Genstart ], og tryk på J

Afslutning af interval-timerfotografering

For at afslutte intervaltimerfotografering, før alle billederne er taget, skal du vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Fra ] og trykke på J . Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort. I dette tilfælde skal du trykke på J for at sætte intervaltimerfotografering på pause og derefter vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Fra ], og tryk på J

Forsigtig: Interval-timer fotografering
 • Vælg et interval, der er længere end den tid, der er nødvendig for at tage det valgte antal billeder med den forudsagte lukkerhastighed. Bemærk, at under faktisk intervaltimerfotografering skal kameraet ikke kun tage billeder med det valgte interval, men skal også have tilstrækkelig tid til at fuldføre eksponeringerne og udføre sådanne opgaver som at behandle billederne. Hvis intervallet er for kort til at tage det valgte antal billeder, springer kameraet muligvis til næste interval uden at tage billeder.

 • Hvis intervallet er for kort, kan det samlede antal billeder, der tages, være mindre end det, der er valgt for [ Intervals×shots/interval ].

 • Hvis du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, det tager for blitzen at oplade. Hvis intervallet er for kort, kan flashen udløses med mindre end den kraft, der er nødvendig for fuld eksponering.

 • Hvis optagelsen ikke kan fortsætte med de aktuelle indstillinger – for eksempel hvis lukkerhastigheden er indstillet til “ Bulb ” eller “ Time ”, er [ Interval ] [ 00:00'00" ], eller starttidspunktet er mindre end et minut – en advarsel vil blive vist.

 • Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil standby-timeren ikke udløbe under interval-timerfotografering, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ].

 • Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ] ved en billedstørrelse på 7680 × 4320, starter interval-timerfotografering ikke, hvis:

  • [ DX (24×16) ] eller [ 1:1 (24×24) ] er valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen, eller

  • et DX-objektiv er monteret.

 • Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der vil ikke blive taget billeder. Indsæt et andet hukommelseskort, og fortsæt optagelsen ( Pause interval-timerfotografering ).

 • Afhængigt af hukommelseskortets ydeevne og optageforholdene kan optagelsen afsluttes, før det valgte antal billeder er taget, eller det valgte antal intervaller er fuldført.

 • Intervaltimer-optagelse sættes på pause, hvis:

  • kameraet slukkes og tændes igen (når kameraet er slukket, kan batterier og hukommelseskort udskiftes uden at afslutte intervaltimerfotografering), eller

  • selvudløser eller billedoptagelse med høj hastighed er valgt til udløsertilstand.

 • Ændring af kameraindstillinger, mens intervaltimeren er aktiv, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Release Mode

Uanset hvilken udløsertilstand, der er valgt, tager kameraet det angivne antal billeder ved hvert interval.

Justering af indstillinger mellem optagelser

Billeder kan ses og optagelse og menuindstillinger justeres mellem billederne. Bemærk dog, at displayet slukkes, og optagelsen genoptages et par sekunder, før det næste billede tages.

Interval-timerfotografering: Begrænsninger

Interval-timerfotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,

 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),

 • selvudløseren,

 • højhastighedsrammeoptagelse,

 • parentes,

 • flere eksponeringer,

 • HDR-overlejring, og

 • fokus skift.

Indstillinger for intervaltimer

Slukning af kameraet eller valg af en ny udløsertilstand påvirker ikke indstillingerne for interval-timerfotografering.

Optagelsesmenubanker

Du kan ikke ændre eller nulstille optagemenubanker, mens intervaltimerfotografering er i gang.