Kameraet tager automatisk billeder med udvalgte intervaller for at skabe en time-lapse-video.

Mulighed

Beskrivelse

[ Start ]

Start time-lapse-optagelse. Optagelsen starter efter ca. 3 s og fortsætter med det interval, der er valgt for [ Interval ] i den tid, der er valgt for [ Shooting time ].

[ Interval ]

Vælg intervallet mellem skud i minutter og sekunder.

[ Optagelsestid ]

Vælg, hvor længe kameraet vil fortsætte med at tage billeder, i timer og minutter.

[ Eksponeringsudjævning ]

Valg af [ ON ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen.

 • Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at forkorte intervallet mellem skud.

 • Eksponeringsudjævning træder ikke i kraft i tilstand M , hvis [ OFF ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotooptagelsesmenuen.

[ Vælg billedområde ]

Vælg billedområdet for time-lapse-videoer fra [ FX ] og [ DX ].

[ Video filtype ]

Vælg videofiltypen for den endelige video.

[ Billedstørrelse/billedhastighed ]

Vælg billedstørrelse og -hastighed for den endelige video. De tilgængelige indstillinger varierer med den valgte indstilling for [ Videofiltype ].

[ Intervalprioritet ]

 • [ TIL ]: Aktiver intervalprioritet for at sikre, at billeder, der er optaget i tilstandene P og A , tages med det valgte interval.

  • Frigivelsesprioritet er aktiveret uanset de valgte indstillinger for brugerdefinerede indstillinger a1 [ AF-C prioritetsvalg ] og a2 [ AF-S prioritetsvalg ].

  • Hvis [ TIL ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], og den valgte tid for [ Min. lukkerhastighed ] er længere end intervallet, vil den valgte tid for intervallet have prioritet over den valgte lukkerhastighed.

 • [ OFF ]: Deaktiver intervalprioritet for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.

[ Fokus før hvert skud ]

Hvis [ ON ] er valgt, vil kameraet fokusere mellem optagelserne.

[ Destination ]

Vælg det slot, der bruges til at optage time-lapse-videoer, når der er isat to hukommelseskort.

Optagelse af time-lapse-videoer

Før optagelse
 • Time-lapse-videoer optages ved hjælp af videobeskæring.

 • Tag testbilleder og tjek resultaterne i monitoren.

 • Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til det korrekte klokkeslæt og dato.

 • For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du bruge et fuldt opladet batteri, den medfølgende vekselstrømsadapter til opladning eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik.

 1. Fremhæv [ Time-lapse video ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .
 2. Juster indstillinger for time-lapse video.

  • Vælg intervallet mellem skud.

   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .

   Vælg et interval (i minutter og sekunder), og tryk på J .

   • Vælg et interval, der er længere end den langsomste forventede lukkerhastighed.

  • Vælg den samlede optagelsestid.

   Fremhæv [ Optagelsestid ], og tryk på 2 .

   Vælg en optagelsestid (i timer og minutter), og tryk på J .

   • Den maksimale optagelsestid er 23 timer og 59 minutter.

  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.

   Fremhæv [ Eksponeringsudjævning ] og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

   • Valg af [ ON ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen.

  • Vælg billedområdet.

   Fremhæv [ Vælg billedområde ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg en videofiltype.

   Fremhæv [ Videofiltype ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg rammestørrelse og pris.

   Fremhæv [ Frame size/frame rate ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg en intervalprioritetsindstilling.

   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

  • Vælg, om kameraet skal fokusere mellem optagelserne.

   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

   • Hvis [ TIL ] er valgt for [ Fokus før hvert billede ], vil kameraet fokusere før hvert billede i henhold til den indstilling, der aktuelt er valgt for fokustilstand.

  • Vælg en destination.

   Fremhæv [ Destination ], og tryk på 2 .

   Fremhæv det slot, der vil blive brugt til at optage time-lapse-videoer, når to hukommelseskort er isat, og tryk på J .

 3. Fremhæv [ Start ], og tryk på J
  • Optagelsen starter efter ca. 3 sek.

  • Displayet slukker under optagelse.

  • Kameraet tager billeder med det interval, der er valgt for [ Interval ] i den tid, der er valgt for [ Shooting time ] i trin 2.

Under optagelse
 • Et 8 -ikon vises i kontrolpanelet under optagelse.

 • Hvis displayet tændes ved at trykke udløserknappen halvt ned, vil meddelelsen [ Intervaltimeroptagelse ] blive vist, og ikonet 8 blinker.

Afslutning af skydning

For at afslutte optagelsen, før alle billederne er taget, skal du trykke på J eller vælge [ Time-lapse video ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Off ] og trykke på J . Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Der oprettes en video fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede, og normal fotografering genoptages.

Beregning af længden af den endelige video
 • Det samlede antal billeder i den endelige video kan beregnes ved at dividere optagelsestiden valgt i trin 2 med intervallet, runde op og lægge 1 sammen.

 • Længden af den endelige video kan derefter beregnes ved at dividere antallet af billeder med billedhastigheden valgt for [ Frame size/frame rate ] (f.eks. en 48-frame video optaget med [ 1920×1080; 24p ] valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] vil være omkring to sekunder lang).

1

Rammestørrelse/billedhastighed

2

Længde optaget/maksimal længde

3

Hukommelseskortindikator

Billedanmeldelse

K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens optagelsen er i gang. Det aktuelle billede vil dog blive vist i nogle få sekunder efter hvert billede, hvis [ Til ] eller [ Til (kun skærm) ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen. Bemærk, at andre afspilningshandlinger ikke kan udføres, mens rammen vises. Det aktuelle billede vises muligvis ikke, hvis intervallet er meget kort.

Forsigtig: Time-Lapse-videoer
 • Lyd optages ikke med time-lapse-videoer.

 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf kan kameraet muligvis ikke tage billeder med det valgte interval.

 • Optagelsen begynder ikke, hvis en time-lapse-video ikke kan optages med de aktuelle indstillinger, for eksempel hvis:

  • den valgte værdi for [ Interval ] er længere end den, der er valgt for [ Shooting time ],

  • [ 00:00'00" ] er valgt for [ Interval ] eller [ Shooting time ] eller

  • hukommelseskortet er fuldt.

 • Time-lapse-optagelse starter ikke, hvis optagetiden vises med rødt i [ Time-lapse-video ]-displayet. Juster [ Interval ] eller [ Shooting time ].

 • Når 7680 × 4320 er valgt for [ Frame size/frame rate ], starter optagelsen ikke, hvis der er monteret et DX-objektiv eller [ DX ] valgt for [ Vælg billedområde ].

 • K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens time-lapse-optagelse er i gang.

 • Vælg en anden hvidbalanceindstilling end 4 [ Auto ] eller D [ Naturligt lys auto ] for at få ensartet farve, når du optager time-lapse-videoer.

 • Uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ], vil standby-timeren ikke udløbe, mens optagelsen er i gang.

 • Optagelsen kan afsluttes, hvis kamerakontrollerne bruges, indstillinger ændres, eller der er tilsluttet et HDMI-kabel. Der oprettes en video fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede.

 • Følgende slutoptagelse uden et bip, eller der optages en video:

  • Afbrydelse af strømkilden

  • Udtagning af hukommelseskortet

Justering af indstillinger mellem optagelser

Optagelse og menuindstillinger kan justeres mellem optagelserne. Bemærk dog, at skærmen slukker cirka 2 sek. før næste billede tages.

Time-Lapse-videoer: Begrænsninger

Time-lapse videooptagelse kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,

 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),

 • selvudløseren,

 • højhastighedsrammeoptagelse,

 • parentes,

 • flere eksponeringer,

 • HDR overlejring,

 • interval-timer fotografering, og

 • fokus skift.