Fotoaparát automaticky pořizuje ve zvolených intervalech snímky pro tvorbu němých časosběrných videosekvencí s využitím velikosti obrazu, snímací frekvence, kvality videa a obrazového pole, které jsou aktuálně vybrány v menu videosekvencí. Časosběrné snímání je k dispozici v režimech i, j, P, S, A, M a SCENE.

Záznam časosběrných videosekvencí

Před zahájením fotografování

Před pořízením časosběrné videosekvence pořiďte zkušební snímek při aktuálních nastaveních a zkontrolujte výsledek na monitoru (časosběrné videosekvence jsou pořizovány s obrazovým polem pro videosekvence; abyste mohli zkontrolovat kompozici, použijte živý náhled). Chcete-li získat konzistentní barevné podání, vyberte jiné než automatické vyvážení bílé barvy (0 Vyvážení bílé barvy). Po dosažení uspokojivého nastavení sejměte gumovou očnici a zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku, abyste zabránili vniknutí světla hledáčkem do fotoaparátu a ovlivnění snímků a expozice.

Doporučuje se použít stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Abyste zajistili nepřerušené fotografování, použijte volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje nebo plně nabitou baterii.

 1. Vyberte položku Časosběrné snímání.

  Vyberte položku Časosběrné snímání v menu videosekvencí a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení nastavení časosběrného snímání.

 2. Upravte nastavení časosběrného snímání.

  Vyberte interval, celkovou dobu fotografování a možnost vyrovnání expozice.

  • Výběr intervalu mezi snímky:

   Vyberte položku Interval a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte interval delší než nejdelší předpokládaný čas závěrky (v minutách a sekundách) a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr celkové doby fotografování:

   Vyberte položku Celková doba fotografování a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte celkovou dobu fotografování (max. 7 hodin 59 minut) a stiskněte tlačítko J.

  • Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:

   Vyberte položku Vyrovnání expozice a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.

 3. Zahajte fotografování.

  Vyberte položku Spustit a stiskněte tlačítko J. Časosběrné snímání se spustí po uplynutí přibližně 3 s. Fotoaparát pořizuje snímky ve zvoleném intervalu pro vybranou dobu fotografování. Časosběrné videosekvence se po dokončení zaznamenají na paměťovou kartu.

3840 × 2160

Pokud je v položce Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí vybrána možnost s velikostí obrazu 3 840 × 2 160, zobrazí se v hledáčku indikace výřezu 1,3× z formátu DX a obrazové pole s výřezem 1,3× z formátu DX; otočte volič živého náhledu do polohy 1 a upravte kompozici záběru v režimu živého náhledu.

Ukončení fotografování

Chcete-li ukončit fotografování před pořízením všech snímků, vyberte možnost Vypnuto v menu časosběrného snímání a stiskněte tlačítko J, resp. stiskněte tlačítko J mezi snímky nebo ihned po zaznamenání snímku. Videosekvence se vytvoří ze snímků pořízených do místa ukončení fotografování. Mějte na paměti, že fotografování se ukončí a žádné videosekvence nebudou zaznamenány, pokud se odpojí nebo vyjme zdroj energie či pokud se vyjme paměťová karta.

Žádný snímek

Fotoaparát přeskočí aktuální snímek v případě, že není schopen zaostřit v režimu jednorázového zaostření (AF-S nebo při aktivaci jednorázového zaostření v režimu AF-A), resp. v případě, že je vybrána možnost Zaostření v uživatelské funkci a1 (Volba priority v režimu AF-C) v režimu AF-C (mějte na paměti, že fotoaparát zaostřuje znovu před expozicí každého snímku). Fotografování je obnoveno dalším snímkem.

Časosběrné videosekvence

Časosběrné snímání není k dispozici v režimu živého náhledu a při záznamu videosekvencí, při časech závěrky A a %, v režimu speciálních efektů a při aktivní samospoušti, bracketingu (0 Nastavení bracketingu), vysokém dynamickém rozsahu (HDR, 0 HDR (vysoký dynam. rozsah)), vícenásobné expozici (0 Vícenásobná expozice) nebo intervalovém snímání (0 Intervalové snímání). Mějte na paměti, že vzhledem ke skutečnosti, že čas závěrky a doba potřebná k zaznamenání snímku na paměťovou kartu se mohou snímek od snímku lišit, může se lišit interval mezi zaznamenáním snímku a zahájením pořizování dalšího snímku. K zahájení fotografování nedojde, pokud nelze zaznamenat časosběrnou videosekvenci při aktuálních nastaveních (například pokud je paměťová karta plná, interval nebo doba fotografování jsou nulové, resp. je interval delší než doba fotografování).

Fotografování se může ukončit, pokud jsou použity ovládací prvky fotoaparátu či změněna nastavení, resp. pokud je připojen kabel HDMI. Videosekvence se vytvoří ze snímků pořízených do místa ukončení fotografování. Chcete-li ukončit fotografování a zaznamenat snímek, stiskněte tlačítko spouště až na doraz.

Výpočet délky výsledné videosekvence

Celkový počet snímků výsledné videosekvence lze určit vydělením celkové doby fotografování intervalem a zaokrouhlením výsledku. Délku výsledné videosekvence lze poté vypočítat vydělením počtu snímků snímací frekvencí vybranou v položce Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí (0 Vel. obrazu/snímací frekv.). Videosekvence obsahující 48 snímků a zaznamenaná při nastavení 1920×1080; 24p bude mít například délku přibližně dvě sekundy. Maximální délka časosběrných videosekvencí je 20 minut.

1 Zaznamenaná délka/maximální délka
2 Indikace paměťové karty
3 Velikost obrazu/snímací frekvence

Fotografování s bleskem

Chcete-li použít blesk během časosběrného snímání, vyberte režim P, S, A nebo M a stisknutím tlačítka M (Y) vyklopte před zahájením fotografování blesk do pracovní polohy.

Během fotografování

Během fotografování svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu a na kontrolním panelu se zobrazuje indikace časosběrného záznamu. Ihned po zaznamenání každého snímku se zobrazí v místě indikace času závěrky zbývající čas (v hodinách a minutách). V ostatních situacích lze zobrazit zbývající čas namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Bez ohledu na nastavení vybrané v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 c2: Časovač pohotovost. režimu) nedochází během fotografování k doběhnutí časovače pohotovostního režimu.

Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Chcete-li zobrazit aktuální nastavení časosběrného snímání nebo ukončit fotografování (0 Ukončení fotografování), stiskněte mezi expozicí snímků tlačítko G. Během fotografování zobrazuje menu časosběrného snímání vyrovnání expozice, interval a zbývající čas. Tato nastavení nelze měnit v průběhu fotografování, ani nelze přehrávat snímky nebo upravovat nastavení jiných menu.

Kontrola snímků

Tlačítko K nelze použít k zobrazení snímků během fotografování, ale pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 Kontrola snímků), zobrazí se na několik sekund každý pořízený snímek. Během zobrazení snímku nelze provádět jiné operace přehrávání.

Viz také

Informace o pípnutí, které zazní po dokončení fotografování, viz B > Možnosti pípnutí (0 Možnosti pípnutí).