Tato položka slouží k pořizování snímků ve vybraném intervalu až do pořízení zvoleného počtu snímků. Při použití intervalového spínače vyberte jiný snímací režim než samospoušť (E) nebo předsklopení zrcadla (Mup).

Intervalové snímání

Před zahájením fotografování

Před zahájením intervalového snímání pořiďte zkušební snímek při aktuálním nastavení a zkontrolujte výsledek na monitoru. Po dosažení uspokojivého nastavení sejměte gumovou očnici a zakryjte hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku, abyste zabránili vniknutí světla hledáčkem do fotoaparátu a ovlivnění snímků a expozice.

Před výběrem času spuštění vyberte v menu nastavení položku Časové pásmo a datum a ujistěte se, že jsou hodiny fotoaparátu nastaveny na správné hodnoty času a data (0 Časové pásmo a datum).

Doporučuje se použít stativ. Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Aby nemohlo dojít k přerušení fotografování, ujistěte se, že je baterie ve fotoaparátu plně nabitá. Nejste-li si jisti, nabijte baterii před použitím nebo použijte síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje (dostupný samostatně).

 1. Vyberte položku Intervalové snímání.

  Vyberte položku Intervalové snímání v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení nastavení intervalového snímání.

 2. Upravte nastavení intervalového snímání.

  Vyberte možnost spuštění, interval, počet snímků v intervalu a možnost vyrovnání expozice.

  • Výběr možnosti spuštění:

   Vyberte položku Možnosti spuštění a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.

   Chcete-li okamžitě zahájit fotografování, vyberte možnost Nyní. Chcete-li začít fotografovat ke zvolenému datu a času, vyberte položku Volba dne a času spuštění, potom vyberte datum a čas a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr intervalu mezi snímky:

   Vyberte položku Interval a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte interval (hodiny, minuty a sekundy) a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr počtu snímků v intervalu:

   Vyberte položku Počet intervalů×počet snímků v inter. a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte počet intervalů a počet snímků v intervalu a stiskněte tlačítko J.

   V režimu S (jednotlivé snímky) se snímky v každém intervalu pořizují snímací frekvencí vybranou v uživatelské funkci d1 (Sním. frekvence v režimu CL; 0 d1: Sním. frekvence v režimu CL).

  • Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:

   Vyberte položku Vyrovnání expozice a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.

 3. Zahajte fotografování.

  Vyberte položku Spustit a stiskněte tlačítko J. První série snímků bude pořízena ve stanovený čas spuštění nebo po uplynutí přibližně 3 s v případě, že byla v kroku 2 vybrána možnost Nyní v položce Možnosti spuštění. Fotografování pokračuje ve zvolených intervalech až do pořízení všech snímků.

Během fotografování

Během intervalového snímání bliká kontrolka přístupu na paměťovou kartu. Bezprostředně před zahájením dalšího intervalu se zobrazí v místě indikace času závěrky zbývající počet intervalů a v místě indikace clony počet snímků zbývajících v aktuálním intervalu. V ostatních situacích lze zobrazit počet zbývajících intervalů a počet snímků v intervalu namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (po uvolnění tlačítka se zobrazují hodnoty času závěrky a clony až do doběhnutí časovače pohotovostního režimu).

Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Během intervalového snímání lze upravovat nastavení, používat menu a přehrávat snímky. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři sekundy před začátkem každého intervalu. Mějte na paměti, že změna nastavení fotoaparátu během aktivního intervalového snímání může způsobit ukončení fotografování.

Snímací režim

Bez ohledu na vybraný snímací režim pořídí fotoaparát specifikovaný počet snímků v každém intervalu.

Pozastavení intervalového snímání

Intervalové snímání lze pozastavit mezi intervaly stisknutím tlačítka J nebo výběrem položky Pozastavit v menu intervalového snímání.

Obnovení intervalového snímání

Chcete-li ihned obnovit fotografování, vyberte možnost Restartovat.

Vyberte možnost Restartovat a stiskněte tlačítko J.

Chcete-li obnovit fotografování v určený čas:

V položce Možnosti spuštění vyberte možnost Volba dne a času spuštění a stiskněte tlačítko 2.

Vyberte datum a čas spuštění a stiskněte tlačítko J.

Vyberte možnost Restartovat a stiskněte tlačítko J.

Ukončení intervalového snímání

Chcete-li ukončit intervalové snímání před pořízením všech snímků, vyberte v menu intervalového snímání možnost Vypnuto.

Žádný snímek

Fotoaparát přeskočí aktuální interval, pokud libovolná z následujících situací přetrvává po dobu osmi sekund nebo déle poté, co měl být tento interval zahájen: zbývá pořídit snímek nebo snímky z předchozího intervalu, paměťová karta je plná, resp. fotoaparát není schopen zaostřit v režimu jednorázového zaostření (AF-S nebo při aktivaci jednorázového zaostření v režimu AF-A) nebo při výběru možnosti Zaostření v uživatelské funkci a1 (Volba priority v režimu AF-C) v režimu AF-C (mějte na paměti, že fotoaparát znovu zaostřuje před expozicí každého snímku). Fotografování bude pokračovat v dalším intervalu.

Nedostatek paměti

Pokud je paměťová karta plná, intervalové snímání zůstane aktivní, ale nepořídí se žádné snímky. Fotografování obnovte (0 Obnovení intervalového snímání) po vymazání některých snímků nebo vypnutí fotoaparátu a vložení jiné paměťové karty.

Intervalové snímání

Vyberte interval delší, než je doba potřebná k pořízení vybraného počtu snímků. Pokud používáte blesk, vyberte interval delší, než je doba potřebná k nabití blesku. Pokud je interval příliš krátký, může se pořídit menší počet snímků než celkový počet snímků uvedený v kroku 2 (počet intervalů vynásobený počtem snímků v každém intervalu), resp. může blesk odpálit záblesk o výkonu menším než potřebném pro dosažení správné expozice. Intervalové snímání nelze kombinovat s dlouhými expozicemi (časy závěrky Bulb a Time) a časosběrnými videosekvencemi (0 Časosběrné snímání). Rovněž není dostupné v živém náhledu a při výběru možnosti Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 g1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků). Mějte na paměti, že vzhledem ke skutečnosti, že čas závěrky, snímací frekvence a doba potřebná k záznamu snímků se mohou v rámci jednotlivých intervalů lišit, může se lišit rovněž doba mezi ukončením jednoho intervalu a zahájením druhého. Nemůže-li fotografování pokračovat při aktuálním nastavení (například pokud je aktuálně vybrán čas závěrky A nebo % v režimu M, interval je nulový nebo doba spuštění je za méně než jednu minutu), zobrazí se na monitoru varování.

Intervalové snímání se pozastaví při výběru režimu E (samospoušť) nebo při vypnutí a opětovném zapnutí fotoaparátu (pokud je fotoaparát vypnutý, lze vyměňovat baterie a paměťové karty bez ukončení intervalového snímání). Pozastavení fotografování neovlivní nastavení intervalového snímání.

Bracketing

Nastavení bracketingu proveďte před spuštěním intervalového snímání. Pokud je během intervalového snímání aktivní expoziční nebo zábleskový bracketing, resp. bracketing ADL, pořídí fotoaparát v každém intervalu snímky v počtu určeném programem bracketingu, a to bez ohledu na počet snímků stanovený v menu intervalového snímání. Pokud je během intervalového snímání aktivní bracketing vyvážení bílé barvy, pořídí fotoaparát v každém intervalu jeden snímek a zpracuje jej pro vytvoření množství kopií v počtu zadaném v programu bracketingu.