การเลือกโหมดโฟกัส

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF เพื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติหรือไปที่ M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัส

ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ กล้องจะโฟกัสโดยใช้จุดโฟกัส 51 จุด

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

เลือกวิธีที่กล้องจะโฟกัสภาพในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

AF‑A

[สลับโหมด AF อัตโนมัติ]

กล้องใช้ AF‑S เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งและใช้ AF‑C เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

AF‑S

[AF ครั้งเดียว]

สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้เฉพาะเมื่อสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น (เน้นโฟกัส)

AF‑C

[AF ต่อเนื่อง]

สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง; ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ กล้องจะเริ่ม โฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้า เพื่อคาดเดาระยะห่างสุดท้ายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเป็น ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่ (เน้นการลั่นชัตเตอร์)

โฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้า

หากเลือก AF‑C ไว้สำหรับโหมด AF หรือหากเลือก AF‑A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF‑C กล้องจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้าถ้าวัตถุเคลื่อนเข้าหาหรือเคลื่อนออกจากกล้องขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อกดปุ่ม AF‑ON ซึ่งจะช่วยให้กล้องสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาว่าวัตถุจะอยู่ตรงจุดใดเมื่อลั่นชัตเตอร์

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

ตัวเลือก

คำอธิบาย

AF‑A

[สลับโหมด AF อัตโนมัติ]

กล้องจะเลือก AF‑S โดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุที่ต้องการถ่ายอยู่นิ่งกับที่ และเลือก AF‑C เมื่อวัตถุเคลื่อนที่

 • ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น

AF‑S

[AF ครั้งเดียว]

สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ หากกล้องสามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว; กล้องจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะกะพริบเป็นสีแดง

 • ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน กล้องจะลั่นชัตเตอร์ได้ต่อเมื่อกล้องสามารถโฟกัสได้เท่านั้น (เน้นโฟกัส)

AF‑C

[AF ต่อเนื่อง]

สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องในขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง; ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ กล้องจะคาดเดาระยะห่างสุดท้ายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเป็น

 • ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน กล้องจะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่ (เน้นการลั่นชัตเตอร์)

AF‑F

[AF ตลอดเวลา]

กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อตามการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภาพ เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและโฟกัสจะล็อค

 • ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ระหว่างถ่ายภาพยนตร์เท่านั้น

การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

ในการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ให้กดปุ่มโหมด AF ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

 • ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ โหมด AF ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

 • ระหว่างการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ไลฟ์วิว โหมด AF ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ

โหมดพื้นที่ AF

เลือกวิธีที่กล้องจะเลือกจุดโฟกัสสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[AF จุดเดียว]

เลือกจุดโฟกัส ( การเลือกจุดโฟกัส ); กล้องจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกเท่านั้น ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (9 จุด)]/[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (21 จุด)]/[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (51 จุด)]

เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF‑A และ AF‑C กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ ถ้าวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเป็นเวลาสั้นๆ จำนวนจุดโฟกัสจะแตกต่างกันตามโหมดที่เลือก:

 • [AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (9 จุด)]: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองค์ประกอบภาพหรือเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได้ (เช่น นักวิ่งหรือรถแข่งที่กำลังแข่งขัน)

 • [AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (21 จุด)]: เลือกเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ (เช่น นักกีฬาฟุตบอล)

 • [AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (51 จุด)]: เลือกเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพผ่านช่องมองภาพได้อย่างง่ายดาย (เช่น นก)

[ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ]

เลือกจุดโฟกัส ขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดโฟกัส AF‑A และ AF‑C กล้องจะใช้ทั้ง 51 จุดโฟกัาเพื่อติดตามวัตถุที่ออกจากจุดที่เลือกแล้วเลือกจุดใหม่ตามต้องการ

 • ใช้เพื่อจัดองค์ประกอบภาพอย่างรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง (เช่น นักกีฬาเทนนิส)

 • ถ้าวัตถุเคลื่อนออกจากช่องมองภาพ ให้ยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์แล้วจัดองค์ประกอบภาพใหม่โดยให้วัตถุอยู่ในจุดโฟกัสที่เลือก

[ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม]

กล้องจะโฟกัสโดยใช้กลุ่มจุดโฟกัสที่ผู้ใช้เลือก เพื่อลดความเสี่ยงของกล้องในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก

 • ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปหรือภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ตัวเลือก [AF จุดเดียว]

 • เปิดใช้ระบบค้นหาใบหน้า กล้องให้ความสำคัญกับทุกใบหน้าที่ตรวจพบ

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

กล้องจะตรวจหาวัตถุและเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ

 • หากตรวจพบใบหน้า กล้องจะเน้นไปที่วัตถุภาพบุคคล (AF หาหน้า) ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตั้งสมาธิไปกับการจัดองค์ประกอบภาพและการแสดงอารมณ์บนใบหน้าแม้ว่าวัตถุของท่านจะเคลื่อนไหว ( AF หาหน้า/ตา )

 • ใช้ในโอกาสที่ท่านไม่มีเวลาเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเอง สำหรับถ่ายภาพบุคคล หรือภาพนิ่งและภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้เตรียมตัวอื่นๆ

 • เมื่อเลือก AF‑S ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ จุดโฟกัสที่ใช้จะถูกไฮไลท์เป็นเวลาสั้นๆ หลังจากกล้องโฟกัสแล้ว เมื่อเลือก AF‑C หรือเมื่อเลือก AF‑A ไว้แล้วถ่ายภาพโดยใช้ AF‑C เฉพาะจุดโฟกัสหลักเท่านั้นที่จะปรากฏ

โหมดพื้นที่ AF

โหมดพื้นที่ AF จะแสดงในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

การแสดงจุดโฟกัสของช่องมองภาพ (ระหว่างการเลือก)

[AF จุดเดียว]

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (9 จุด)] *

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (21 จุด)] *

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (51 จุด)] *

[ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ]

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม]

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

 • กล้องจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสที่ใช้อยู่เท่านั้นในช่องมองภาพ จุดโฟกัสที่เหลือจะให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการโฟกัส

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

เมื่อเลือก [ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF กล้องจะเก็บสีในบริเวณโดยรอบจุดโฟกัสในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการเมื่อวัตถุมีสีที่คล้ายกับสีพื้นหลังหรือครอบครองพื้นที่เป็นสัดส่วนเล็กๆ ของกรอบภาพ

การเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว

สำหรับการเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว ให้เลือก [จุดเว้นจุด] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a6 [จุดโฟกัสที่ใช้] เพื่อใช้เพียงหนึ่งในสี่ของจุดโฟกัสที่ใช้งานได้

เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I

หากเลือก [ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ] หรือ [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF เมื่อใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I กล้องจะเลือก [AF จุดเดียว] โดยอัตโนมัติที่ค่ารูรับแสงที่ช้ากว่า f/5.6

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

ตัวเลือก

คำอธิบาย

3

[AF แบบจุดเข็ม]

แนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่อยู่นิ่ง เช่น อาคาร ภาพผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายในสตูดิโอ หรือภาพระยะใกล้ ใช้สำหรับการโฟกัสที่จุดเล็กๆ บนจุดที่เลือกในกรอบภาพที่เล็กกว่าจุดโฟกัสสำหรับ [AF จุดเดียว] ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก AF‑S สำหรับโหมด AF ระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง การโฟกัสอาจจะช้ากว่าการใช้ [AF จุดเดียว]

d

[AF จุดเดียว]

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้ ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่

f

[AF พื้นที่กว้าง (เล็ก)]

เหมือนกับ [AF จุดเดียว] เว้นแต่กล้องจะโฟกัสบนพื้นที่ที่กว้างกว่า พื้นที่โฟกัสสำหรับ [AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)] จะใหญ่กว่าพื้นที่โฟกัสสำหรับ [AF พื้นที่กว้าง (เล็ก)] ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปหรือภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ [AF จุดเดียว] หรือระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เพื่อการโฟกัสที่ราบรื่นเมื่อทำการแพนหรือเอียงภาพหรือถ่ายภาพยนตร์วัตถุที่เคลื่อนไหว หากพื้นที่โฟกัสที่เลือกมีวัตถุในระยะที่แตกต่างกันจากกล้อง กล้องจะให้ความสำคัญกับวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด

g

[ AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)]

e

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส]

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้ หากวัตถุเคลื่อนออกจากโฟกัสที่เลือกเป็นเวลาสั้นๆ กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ

 • ใช้สำหรับภาพถ่ายของนักกีฬาและวัตถุที่เคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ [AF จุดเดียว]

 • ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก AF‑A หรือ AF‑C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง

h

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

กล้องจะตรวจหาวัตถุและเลือกพื้นที่โฟกัสโดยอัตโนมัติ

 • ใช้ในโอกาสที่ท่านไม่มีเวลาเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเอง สำหรับถ่ายภาพบุคคล หรือสำหรับภาพนิ่งและภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้เตรียมตัวอื่นๆ

 • หากตรวจพบวัตถุภาพบุคคลในระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว เส้นขอบสีเหลืองอำพันที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นรอบใบหน้าของวัตถุ หากกล้องตรวจพบดวงตาของวัตถุ เส้นขอบสีเหลืองอำพันจะปรากฏขึ้นรอบดวงตาแทน (AF หาหน้า/ตา) ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตั้งสมาธิไปกับการจัดองค์ประกอบภาพและการแสดงอารมณ์ของวัตถุเมื่อถ่ายภาพวัตถุภาพบุคคล ( AF หาหน้า/ตา )

 • สามารถเปิดใช้งานการติดตามวัตถุ ( AF ติดตามวัตถุ ) ได้โดยกดปุ่ม J

การใช้โฟกัสอัตโนมัติในไลฟ์วิว
 • กล้องอาจโฟกัสไม่ได้หาก:

  • วัตถุมีเส้นที่ขนานกับเส้นขอบด้านยาวของกรอบภาพ

  • วัตถุไม่มีคอนทราสต์

  • วัตถุที่อยู่ในจุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสว่างซึ่งมีคอนทราสต์สูง

  • จุดโฟกัสมีแสงสปอตไลท์เวลากลางคืนหรือป้ายนีออนหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่าง

  • มีการกะพริบถี่หรือแถบเมื่อถ่ายภาพใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคล้ายกันนี้

  • มีการใช้ฟิลเตอร์แฉก (ประกายดาว) หรือฟิลเตอร์พิเศษอื่นๆ

  • วัตถุเล็กกว่าจุดโฟกัส

  • วัตถุที่ต้องการถ่ายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ำเสมอข่มอยู่ (เช่น มู่ลี่หรือบานหน้าต่างที่เรียงติดกันเป็นแถวบนตึกสูง)

  • วัตถุเคลื่อนที่

 • จอภาพอาจสว่างขึ้นหรือมืดลงได้ขณะที่กล้องโฟกัสภาพ

 • บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเป็นสีเขียวเมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสได้

 • ใช้เลนส์ AF‑S หรือ AF‑P หากใช้เลนส์ชนิดอื่นๆ หรือใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์อาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

s: จุดโฟกัสกึ่งกลาง

ในโหมดพื้นที่ AF ทั้งหมดยกเว้น [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] จะมีจุดปรากฏขึ้นในจุดโฟกัสเมื่อจุดโฟกัสอยู่กึ่งกลางกรอบภาพ

การเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว

สำหรับการเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว ให้เลือก [จุดเว้นจุด] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a6 [จุดโฟกัสที่ใช้] เพื่อใช้เพียงหนึ่งในสี่ของจุดโฟกัสที่ใช้งานได้ (จำนวนของจุดโฟกัสที่ใช้ได้สำหรับ [AF แบบจุดเข็ม] และ [AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)] จะไม่เปลี่ยนแปลง)

การเลือกโหมดพื้นที่ AF

ในการเลือกโหมดพื้นที่ AF ให้กดปุ่มโหมด AF ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 • ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ โหมดพื้นที่ AF ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

 • ระหว่างการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ไลฟ์วิว โหมดพื้นที่ AF ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ

AF หาหน้า/ตา

เมื่อเลือก [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF ท่านมีตัวเลือกในการเปิดใช้งาน AF หาหน้า ซึ่งจะทำให้กล้องสามารถตรวจจับใบหน้าของวัตถุภาพบุคคลได้ AF หาหน้า/ตา ซึ่งกล้องตรวจจับได้ทั้งใบหน้าและดวงตา สามารถใช้ได้ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว สามารถกำหนดค่า AF หาใบหน้าและดวงตาได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a5 [หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

 • หากเลือก [เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา] หรือ [เปิดระบบหาใบหน้า] ไว้ กล้องจะให้ความสำคัญกับทุกใบหน้าของวัตถุภาพบุคคลที่ตรวจพบ

 • หากวัตถุมองไปทางอื่นหลังจากตรวจพบใบหน้าแล้ว จุดโฟกัสจะเคลื่อนที่เพื่อติดตามการเคลื่อนไหว

 • ระหว่างการแสดงภาพ ท่านสามารถซูมเข้าที่ใบหน้าที่ใช้สำหรับการโฟกัสได้โดยกดปุ่ม J

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

 • หากเลือก [เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา] ไว้และตรวจพบวัตถุภาพบุคคล เส้นขอบสีเหลืองอำพันที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นรอบใบหน้าของวัตถุ หากกล้องตรวจพบดวงตาของบุคคลระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว เส้นขอบจะไปปรากฏบริเวณดวงตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน

 • ใบหน้าที่ตรวจพบเมื่อเลือก [เปิดระบบหาใบหน้า] ไว้จะถูกระบุด้วยเส้นขอบสีเหลืองอำพันเช่นเดียวกัน

 • หากเลือก AF‑S ไว้สำหรับโหมด AF หรือหากเลือก AF‑A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF‑S จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องโฟกัส

 • หากตรวจพบวัตถุภาพบุคคลมากกว่าหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งดวงตา สัญลักษณ์ e และ f จะปรากฏขึ้นบนจุดโฟกัส และท่านจะสามารถวางตำแหน่งจุดโฟกัสบนใบหน้าหรือดวงตาที่แตกต่างกันได้โดยกดปุ่ม 4 หรือ 2

 • หากวัตถุมองไปทางอื่นหลังจากตรวจพบใบหน้าแล้ว จุดโฟกัสจะเคลื่อนที่เพื่อติดตามการเคลื่อนไหว

 • ระหว่างการแสดงภาพ ท่านสามารถซูมเข้าที่ใบหน้าหรือดวงตาที่ใช้สำหรับการโฟกัสได้โดยกดปุ่ม J

AF หาหน้า/ตา
 • การตรวจหาดวงตาจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะบันทึกภาพยนตร์

 • การตรวจหาดวงตาและใบหน้าอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังหาก:

  • ใบหน้าของวัตถุมีสัดส่วนของกรอบภาพที่ใหญ่หรือเล็กมาก

  • ใบหน้าของวัตถุสว่างหรือมืดเกินไป

  • วัตถุสวมแว่นตาหรือแว่นกันแดด

  • ใบหน้าหรือดวงตาของวัตถุถูกบดบังด้วยเส้นผมหรือวัตถุอื่น หรือ

  • วัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไปขณะถ่ายภาพ

AF ติดตามวัตถุ

หากเลือก [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF ระหว่างไลฟ์วิว ท่านสามารถกดปุ่ม J เพื่อเปิดใช้การติดตามระยะโฟกัส จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็นเส้นระบุวัตถุ; จัดตำแหน่งเส้นระบุวัตถุให้ตรงกับเป้าหมายที่จะถ่ายแล้วกดปุ่ม AF‑ON หรือกดปุ่ม J อีกครั้งเพื่อเริ่มการติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกไว้ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านกรอบภาพ หากต้องการหยุดการติดตาม ให้กดปุ่ม J เป็นครั้งที่สาม หากต้องการออกจากโหมดติดตามวัตถุ ให้กดปุ่ม W (Y)

ติดตามวัตถุ

กล้องอาจไม่สามารถติดตามวัตถุได้หากวัตถุนั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสว่างจนเห็นได้ชัด หรือเล็กเกินไป ใหญ่เกินไป สว่างจ้าเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสว่างของพื้นหลัง

การเลือกจุดโฟกัส

ยกเว้นเมื่อเลือก [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถจัดองค์ประกอบภาพโดยวางวัตถุไว้ในกรอบภาพได้เกือบทุกตำแหน่ง

 1. ยกเลิกล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส

  หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ I

 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสขณะตั้งเวลาสแตนด์บายเปิดอยู่

  • ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านสามารถเลือกได้จากจุดโฟกัส 51 จุด

  • ระหว่างไลฟ์วิว สามารถวางจุดโฟกัสไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในกรอบภาพ

  • จุดโฟกัสกึ่งกลางสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม J

  • สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตำแหน่งล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้จุดโฟกัสที่เลือกเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มเลือกคำสั่ง

การล็อคโฟกัส

หากวัตถุของท่านจะไม่อยู่ในจุดโฟกัสที่เลือกในการถ่ายจริง หรือหากกล้องไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุที่เลือกได้ ให้กดปุ่ม A เพื่อล็อคโฟกัสที่ระยะห่างที่ต้องการก่อนจัดองค์ประกอบภาพใหม่ (ล็อคโฟกัส)

การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี

กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งในกรณีนี้การลั่นชัตเตอร์อาจถูกปิดการใช้งานหรือรูปภาพอาจไม่ได้โฟกัสภาพหลังของกล้องอาจแสดงตัวบ่งชี้การโฟกัส (I) หรือในไลฟ์วิวจะแสดงจุดโฟกัสเป็นสีเขียว เมื่อวัตถุไม่อยู่ในโฟกัส โฟกัสด้วยตนเองหรือใช้การล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสวัตถุอื่นที่อยู่ในระยะเดียวกัน

 • มีคอนทราสต์น้อยมากระหว่างวัตถุที่ต้องการถ่ายและพื้นหลัง ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากถ่ายภาพวัตถุกับผนังที่ไม่มีลวดลายหรือพื้นหลังที่มีสีเดียวกับวัตถุ

 • จุดโฟกัสประกอบด้วยวัตถุที่มีระยะห่างจากตัวกล้องไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากวัตถุอยู่ในกรง

 • วัตถุที่ต้องการถ่ายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ำเสมอข่มอยู่ เช่น บานหน้าต่างที่เรียงติดกันเป็นแถวบนตึกสูง

 • จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสว่างซึ่งมีคอนทราสต์สูง ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากวัตถุอยู่ในร่มเงาครึ่งหนึ่ง

 • วัตถุพื้นหลังดูมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุหลัก ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากมีตึกอยู่ในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

 • วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาเมื่อวัตถุเป็นทุ่งดอกไม้

แมนวลโฟกัส

แมนวลโฟกัสจะใช้ได้สำหรับเลนส์ที่ไม่รองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนส์ที่ไม่ใช่ AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • เลนส์ AF: ตั้งค่าสวิทช์ปรับโหมดโฟกัสของเลนส์ (ถ้ามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกล้องไปที่ M

 • เลนส์แมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสด้วยตนเอง

ในการโฟกัสด้วยตนเอง ให้ปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์จนกว่าภาพที่แสดงในช่องมองภาพจะอยู่ในโฟกัส

เลนส์ AF

อย่าใช้เลนส์ AF โดยตั้งค่าสวิทช์ปรับโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ M และตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสของกล้องไปที่ AF การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้กล้องหรือเลนส์ชำรุดเสียหาย วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้กับเลนส์ AF‑S และ AF‑P ซึ่งสามารถใช้ในโหมด M โดยไม่ต้องตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสของกล้องไปที่ M

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์

สามารถใช้สัญลักษณ์แสดงโฟกัส (I) ในช่องมองภาพเพื่อตรวจสอบว่าวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยู่ในโฟกัสหรือไม่

 • สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) จะแสดงเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส

  สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส

  สถานะ

  (หยุดนิ่ง)

  วัตถุอยู่ในโฟกัส

  (หยุดนิ่ง)

  จุดโฟกัสอยู่ด้านหน้าวัตถุ

  (หยุดนิ่ง)

  จุดโฟกัสอยู่ด้านหลังวัตถุ

  (กะพริบ)

  กล้องโฟกัสภาพไม่ได้

 • โปรดทราบว่าเมื่อถ่ายภาพวัตถุต่างๆ ที่กล่าวไว้ใน “การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี” (การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี) บางครั้งสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นได้ แม้วัตถุจะไม่อยู่ในโฟกัส ตรวจสอบการโฟกัสในช่องมองภาพก่อนถ่ายภาพ ระหว่างไลฟ์วิว ท่านสามารถตรวจสอบโฟกัสได้โดยการซูมเข้าไปบนมุมมองผ่านเลนส์

 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องหากท่านมีปัญหาในการโฟกัส

เลนส์ AF‑P

เมื่อใช้เลนส์ AF‑P ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัสจะกะพริบในช่องมองภาพ (หรือในไลฟ์วิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนว่าการหมุนวงแหวนโฟกัสต่อไปในทิศทางปัจจุบันจะไม่ทำให้วัตถุอยู่ในโฟกัส

เครื่องหมายระนาบโฟกัสและระยะจากหน้าแปลนถึงด้านหลัง

ระยะโฟกัสจะวัดจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกล้อง ซึ่งจะแสดงตำแหน่งของระนาบโฟกัสภายในกล้อง (q) ใช้เครื่องหมายนี้เมื่อวัดระยะห่างไปยังวัตถุของท่านเพื่อแมนวลโฟกัสหรือถ่ายภาพมาโคร ระยะห่างระหว่างระนาบโฟกัสและหน้าแปลนเมาท์เลนส์เรียกว่า “ระยะจากหน้าแปลนถึงด้านหลัง” (w) บนกล้องตัวนี้ ระยะจากหน้าแปลนถึงด้านหลังคือ 46.5 มม.

การโฟกัสด้วยเส้นขอบ

หากเปิดใช้การโฟกัสด้วยเส้นขอบโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d11 [ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส] วัตถุที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงด้วยเส้นขอบสีที่ปรากฏขึ้นเมื่อปรับโฟกัสด้วยตนเองระหว่างไลฟ์วิว โปรดทราบว่าไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัสอาจจะไม่แสดงขึ้นมาถ้ากล้องไม่สามารถตรวจจับเส้นขอบได้ ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถตรวจสอบได้โดยซูมเข้าที่ภาพผ่านเลนส์ในหน้าจอ