สามารถตัดต่อภาพยนตร์ได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

9

[เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด]

สร้างสำเนาที่ตัดส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ไม่ต้องการออกไป

4

[บันทึกเฟรมปัจจุบัน]

บันทึกเฟรมที่เลือกเป็นภาพนิ่ง JPEG

r

[เพิ่มดัชนี]

เพิ่มดัชนีในภาพยนตร์ขณะที่เล่น ดัชนีสามารถใช้เพื่อค้นหาเฟรมอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่นและการแก้ไข (การบันทึกเฟรมที่เลือก)

o

[ลบดัชนี]

ลบดัชนีออกจากภาพยนตร์ (บันทึกเฟรมปัจจุบัน)

การตัดส่วนของภาพยนตร์

การสร้างสำเนาที่ตัดบางส่วนมาจากภาพยนตร์:

 1. เล่นภาพยนตร์แบบเต็มจอ ( การแสดงภาพเต็มจอ )

 2. หยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวตรงเฟรมที่เปิดใหม่

  ฉายภาพยนตร์ตามที่อธิบายไว้ใน “การดูภาพยนตร์” ( การดูภาพยนตร์ ) กดปุ่ม J เพื่อเริ่มต้นและเล่นต่อ และกดปุ่ม 3 เพื่อหยุดชั่วคราวแล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกเฟรมที่ต้องการ ท่านสามารถดูตำแหน่งของภาพยนตร์โดยประมาณได้จากแถบแสดงสถานะภาพยนตร์ หยุดการเล่นไว้ชั่วคราวเมื่อถึงเฟรมเปิดใหม่

 3. เลือก [เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด]

  กดปุ่ม i จากนั้นไฮไลท์ [เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด] แล้วกดปุ่ม 2

 4. เลือกจุดเริ่มต้น

  การสร้างสำเนาที่เริ่มจากเฟรมปัจจุบัน ให้ไฮไลท์ [จุดเริ่มต้น] แล้วกดปุ่ม J เฟรมก่อนหน้าเฟรมปัจจุบันจะถูกลบออกไปเมื่อท่านบันทึกสำเนาในขั้นตอนที่ 10

 5. ยืนยันจุดเริ่มต้นใหม่

  หากเฟรมที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นในขณะนั้น ให้กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเดินหน้าหรือย้อนกลับ (ในการข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ 10 วินาที ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก; หากต้องการข้ามไปที่เฟรมแรกหรือเฟรมสุดท้าย ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย)

 6. เลือกจุดสิ้นสุด

  กดปุ่ม Q/g (U) เพื่อสลับจากจุดเริ่มต้น (w) ไปที่จุดสิ้นสุดเครื่องมือการเลือก (x) จากนั้นเลือกเฟรมปิดตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยู่หลังเฟรมที่เลือกจะถูกลบออกเมื่อท่านบันทึกสำเนาในขั้นตอนที่ 10

 7. สร้างสำเนา

  เมื่อเฟรมปิดที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม 1

 8. แสดงตัวอย่างภาพยนตร์

  การดูตัวอย่างสำเนา ให้ไฮไลท์ [ดูตัวอย่าง] แล้วกดปุ่ม J (หากต้องการหยุดการดูตัวอย่างและกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทึก ให้กดปุ่ม 1) หากต้องการยกเลิกสำเนาปัจจุบันและเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดใหม่ตามที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ ให้ไฮไลท์ [ยกเลิก] แล้วกดปุ่ม J; เพื่อบันทึกสำเนา แล้วดำเนินการขั้นตอนที่ 9

 9. เลือกตัวเลือกการบันทึก
  • [บันทึกเป็นไฟล์ใหม่]: บันทึกสำเนาที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ใหม่

  • [เขียนทับไฟล์เดิม]: แทนที่ภาพยนตร์ต้นฉบับด้วยสำเนาที่ตัดต่อ

 10. บันทึกสำเนา

  ไกดปุ่ม J เพื่อบันทึกสำเนา

การตัดส่วนของภาพยนตร์
 • ภาพยนตร์จะต้องมีความยาวอย่างน้อยสองวินาที กล้องจะไม่ทำการบันทึกสำเนาถ้าการ์ดหน่วยความจำมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ

 • ไฟล์สำเนาจะมีวันที่และเวลาที่สร้างเหมือนกันกับไฟล์ต้นฉบับ

การลบฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่เปิดหรือปิดเรื่อง

การย้ายเฉพาะส่วนเปิดจากภาพยนตร์ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไม่ต้องกดปุ่ม Q/g (U) ในขั้นตอนที่ 6 การย้ายเฉพาะส่วนปิดจากภาพยนตร์ ให้เลือก [จุดสิ้นสุด] ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปิด และดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไม่ต้องกดปุ่ม Q/g (U) ในขั้นตอนที่ 6

ตัวเลือกเมนูรีทัช [ตัดภาพยนตร์]

สามารถตัดต่อภาพยนตร์ได้โดยใช้รายการ [ตัดภาพยนตร์] ในเมนูรีทัช

การบันทึกเฟรมที่เลือก

การบันทึกสำเนาของเฟรมที่เลือกเป็นภาพนิ่ง JPEG:

 1. หยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวตรงเฟรมที่ต้องการ

  เล่นภาพยนตร์ตามที่อธิบายใน “การดูภาพยนตร์” ( การดูภาพยนตร์ ) โดยกดปุ่ม J เพื่อเริ่มการเล่นหรือเล่นต่อ และกดปุ่ม 3 เพื่อหยุดชั่วคราว หยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวที่เฟรมที่ท่านต้องการคัดลอก

 2. เลือก [บันทึกเฟรมปัจจุบัน]

  กดปุ่ม i จากนั้นไฮไลท์ [บันทึกเฟรมปัจจุบัน] แล้วกดปุ่ม J เพื่อสร้างสำเนาภาพ JPEG ของเฟรมปัจจุบัน ภาพจะถูกบันทึกในขนาดที่เลือกไว้สำหรับ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์

บันทึกเฟรมปัจจุบัน

ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตร์ที่สร้างโดยใช้ [บันทึกเฟรมปัจจุบัน] จะไม่สามารถรีทัชได้ ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตร์จะไม่มีข้อมูลของภาพถ่ายบางประเภท ( ข้อมูลภาพถ่าย )

การเพิ่มดัชนีในภาพยนตร์

 1. หยุดการเล่นไว้ชั่วคราวตรงเฟรมที่ต้องการ
  • กดปุ่ม 3 เพื่อหยุดการเล่นไว้ชั่วคราว

  • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกเฟรมที่ต้องการ

 2. เลือก [เพิ่มดัชนี]
  • กดปุ่ม i ไฮไลท์ [เพิ่มดัชนี] แล้วกดปุ่ม J เพื่อเพิ่มดัชนี

  • ในภาพยนตร์แต่ละไฟล์ สามารถเพิ่มดัชนีได้ถึง 20 รายการ

การลบดัชนี

หลังจากหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อข้ามไปยังดัชนีที่ต้องการ ไม่ว่าขณะที่กำลังเล่นหรือขณะที่หยุดเล่นชั่วคราว กดปุ่ม i เพื่อแสดงเมนู ดัชนีที่เลือกนั้นสามารถลบได้โดยการไฮไลท์ [ลบดัชนี] แล้วกดปุ่ม J