การถ่ายคร่อมจะเปลี่ยนค่าแสง, ระดับแฟลช, Active D‑Lighting (ADL) หรือไวต์บาลานซ์ให้เล็กน้อยโดยอัตโนมัติในการถ่ายแต่ละภาพ กล่าวคือเป็นการ “คร่อม” ค่าปัจจุบัน เลือกในสถานการณ์ที่ตั้งค่าให้ถูกต้องได้ยาก และไม่มีเวลาตรวจสอบผลลัพธ์และปรับตั้งค่าให้กับการถ่ายรูปแต่ละครั้ง หรือใช้เพื่อทดลองใช้การตั้งค่าแบบต่างๆ กับวัตถุเดียวกัน

 • การถ่ายคร่อมใช้ได้ในเฉพาะโหมด P, S, A และ M เท่านั้น

การถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อมปรับได้โดยใช้รายการ [ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ] > [ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[การถ่ายคร่อม AE และแฟลช]

กล้องจะเปลี่ยนค่าแสงและระดับแฟลชที่แตกต่างกันในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง

[ถ่ายคร่อม AE]

กล้องจะเปลี่ยนค่าแสงในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง

[การถ่ายคร่อมแฟลช]

กล้องจะเปลี่ยนระดับแฟลชในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง

[ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์]

กล้องจะสร้างสำเนาหลายชุดของภาพถ่ายแต่ละภาพ โดยแต่ละภาพจะมีไวต์บาลานซ์แตกต่างกัน (เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน (ไวต์บาลานซ์))

[ถ่ายคร่อม ADL]

กล้องจะเปลี่ยน Active D‑Lighting ในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง ( Active D‑Lighting )

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

เปลี่ยนค่าแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง ใช้การถ่ายคร่อมค่าแสงและ/หรือแฟลช:

ปรับค่าแสง: 0 EV

ปรับค่าแสง: –1 EV

ปรับค่าแสง: +1 EV

 1. เลือกจำนวนภาพและระดับการเพิ่มค่าแสง

  • ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายในการถ่ายคร่อม

  • เมื่อตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ สัญลักษณ์ M และสัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลชจะปรากฏบนแผงควบคุม และปุ่ม BKT จะปรากฏในช่องมองภาพ

  • ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการเพิ่มค่าแสง

  • เมื่อเลือก [1/3 สต็อป] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 [ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง] ระดับการเพิ่มค่าจะสามารถเลือกได้ระหว่าง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1.0, 2.0 และ 3.0 EV โปรแกรมการถ่ายคร่อมที่มีระดับขั้นการเพิ่ม 2.0 หรือ 3.0 EV สามารถถ่ายได้ 5 ภาพ หากเลือกค่า 7 หรือ 9 ในขั้นตอนที่ 1 จำนวนภาพจะถูกตั้งค่าเป็น 5 โดยอัตโนมัติ

  • โปรแกรมการถ่ายคร่อมที่มีระดับขั้นการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังต่อไปนี้

   หน้าจอแผงควบคุม

   สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

   ภาพที่ถ่ายไป

   ลำดับการถ่ายคร่อม (EV)

   0

   0

   3

   0/+0.3/+0.7

   3

   0/–0.7/–0.3

   2

   0/+0.3

   2

   0/–0.3

   3

   0/–0.3/+0.3

   5

   0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

   7

   0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0

   9

   0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3

 2. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ
  • กล้องจะเปลี่ยนค่าแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถ่ายภาพแต่ละภาพตามโปรแกรมการถ่ายคร่อมที่เลือก การแก้ไขค่าแสงจะถูกเพิ่มเข้ากับภาพที่มีการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

  • ค่าที่แก้ไขแล้วสำหรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดงในหน้าจอ

  • ขณะการถ่ายคร่อมกำลังดำเนินการอยู่ แถบแสดงสถานะการถ่ายภาพคร่อมจะแสดงในแผงควบคุม ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์จะหายไปหลังจากการถ่ายภาพแต่ละภาพ

   จำนวนภาพ: 3;
   ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7

   การแสดงผลหลังจากถ่ายภาพแรก

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช
 • [จำนวนภาพ] และ [ระดับการเพิ่ม] สามารถเลือกได้ผ่านรายการ [ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพ

 • ในโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะหยุดชั่วขณะหลังจากถ่ายภาพครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม กล้องจะถ่ายภาพต่อไปเมื่อมีการกดปุ่มกดชัตเตอร์อีกครั้ง

 • ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็มก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบทุกภาพ กล้องจะสามารถถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดได้หลังจากเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำ ถ้ากล้องถูกปิดการทำงานก่อนจะถ่ายภาพครบทุกภาพ การถ่ายคร่อมจะเริ่มถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดเมื่อเปิดกล้อง

ตัวเลือกการถ่ายคร่อม

เมื่อเลือก [การถ่ายคร่อม AE และแฟลช] ไว้ กล้องจะเปลี่ยนทั้งค่าแสงและระดับแฟลช เลือก [ถ่ายคร่อม AE] เพื่อเปลี่ยนเฉพาะค่าแสง [การถ่ายคร่อมแฟลช] เพื่อเปลี่ยนเฉพาะระดับแฟลช โปรดทราบว่าการถ่ายคร่อมแฟลชจะใช้ได้เฉพาะในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i‑TTL และปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (qA) ที่รองรับเท่านั้น (การควบคุมแฟลช i‑TTL, คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS)

การถ่ายคร่อมค่าแสง

กล้องจะปรับค่าแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (โหมด P), ค่ารูรับแสง (โหมด S) หรือความไวชัตเตอร์ (โหมด A และ M) หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] ในโหมด P, S และ A กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติให้ได้แสงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบค่าแสงของกล้องเกินขีดจำกัด; ส่วนในโหมด M กล้องจะใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้ค่าแสงใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุด จากนั้นจะคร่อมค่าแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร์

การยกเลิกการถ่ายคร่อม

หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งจำนวนภาพในการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์ (r) และ M หายไปจากจอภาพ กล้องจะเรียกคืนค่าโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม การถ่ายคร่อมสามารถยกเลิกการใช้งานได้โดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม ( การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม: การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน ) แม้ว่าในกรณีนี้ โปรแกรมการถ่ายคร่อมจะไม่สามารถเรียกใช้ได้อีกในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

กล้องจะสร้างสำเนาหลายชุดของภาพถ่ายแต่ละภาพ โดยแต่ละภาพจะมีไวต์บาลานซ์แตกต่างกัน การใช้การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์:

 • ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะบันทึกภาพตามจำนวนที่เลือกไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์เท่านั้น

 1. เลือกจำนวนภาพและระดับการเพิ่มค่าแสง

  • ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายในการถ่ายคร่อม

  • เมื่อตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ สัญลักษณ์ M และสัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะปรากฏบนแผงควบคุมและ BKT จะปรากฏในช่องมองภาพ

  • ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการปรับค่าไวต์บาลานซ์

  • ระดับการเพิ่มค่าจะสามารถเลือกได้จาก 1 (1 ขั้น), 2 (2 ขั้น) หรือ 3 (3 ขั้น)

  • แต่ละขั้นจะเทียบเท่ากับ 5 ไมเรด ค่า A ที่สูงขึ้นจะสอดคล้องกับปริมาณสีเหลืองอำพันที่เพิ่มขึ้น ค่า B ที่สูงขึ้นจะสอดคล้องกับปริมาณสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้น (การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

  • โปรแกรมการถ่ายคร่อมที่มีระดับขั้นการเพิ่มเท่ากับ 1 มีดังต่อไปนี้

   หน้าจอแผงควบคุม

   สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

   ภาพที่ถ่ายไป

   ระดับการเพิ่มไวต์บาลานซ์

   ลำดับการถ่ายคร่อม

   0

   1

   0

   3

   1B

   0/B1/B2

   3

   1A

   0/A2/A1

   2

   1B

   0/B1

   2

   1A

   0/A1

   3

   1A, 1B

   0/A1/B1

   5

   1A, 1B

   0/A2/A1/B1/B2

   7

   1A, 1B

   0/A3/A2/A1/B1/B2/B3

   9

   1A, 1B

   0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4

 2. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ
  • กล้องจะประมวลผลแต่ละภาพเพื่อสร้างสำเนาเป็นจำนวนตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม โดยแต่ละสำเนาจะมีไวต์บาลานซ์ที่แตกต่างกัน การปรับไวต์บาลานซ์จะดำเนินการเพิ่มเติมจากค่าไวต์บาลานซ์ที่ปรับไว้ในการปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

  • หากจำนวนภาพถ่ายในโปรแกรมการถ่ายคร่อมสูงกว่าจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ n และสัญลักษณ์ของการ์ดที่ใช้จะกะพริบในแผงควบคุม สัญลักษณ์ j จะกะพริบในช่องมองภาพ และปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน กล้องจะถ่ายภาพได้อีกครั้งเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ลงไป

ข้อจำกัดการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะเลือกใช้ไม่ได้เมื่อใช้การตั้งค่าคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์
 • [จำนวนภาพ] และ [ระดับการเพิ่ม] สามารถเลือกได้ผ่านรายการ [ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพ

 • การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะมีผลกับอุณหภูมิสีเท่านั้น (แกนสีเหลืองอำพัน-สีน้ำเงินในหน้าจอการปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด, การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด) แต่จะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-สีม่วงแดง

 • ถ้ากล้องถูกปิดการทำงานขณะที่ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำติดสว่างอยู่ กล้องจะปิดการทำงานเฉพาะเมื่อภาพถ่ายทั้งหมดถูกบันทึกแล้ว

การยกเลิกการถ่ายคร่อม

หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งจำนวนภาพในการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์ (r) และ M หายไปจากจอภาพ กล้องจะเรียกคืนค่าโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม การถ่ายคร่อมสามารถยกเลิกการใช้งานได้โดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม ( การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม: การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน ) แม้ว่าในกรณีนี้ โปรแกรมการถ่ายคร่อมจะไม่สามารถเรียกใช้ได้อีกในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อม ADL

กล้องจะเปลี่ยน Active D‑Lighting ในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง การใช้การถ่ายคร่อม ADL:

 1. เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย

  • ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายในการถ่ายคร่อม

  • เมื่อตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ สัญลักษณ์ M และสัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL จะปรากฏบนแผงควบคุมและปุ่ม BKT จะปรากฏในช่องมองภาพ

  • เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถ่ายโดยปิด Active D‑Lighting ส่วนอีกภาพหนึ่งจะถ่ายโดยใช้ค่าที่เลือกไว้ เลือกภาพสามถึงห้าภาพเพื่อถ่ายภาพชุดโดยตั้งค่า [ปิด], [ต่ำ] และ [ปกติ] (สามภาพ), [ปิด], [ต่ำ], [ปกติ] และ [สูง] (สี่ภาพ) หรือ [ปิด], [ต่ำ], [ปกติ], [สูง] และ [สูงมาก] (ห้าภาพ) หากเลือกมากกว่าสองภาพ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

 2. หากจำนวนภาพที่จะถ่ายในลำดับการถ่ายคร่อมคือ 2 ภาพ ให้เลือกปริมาณ Active D‑Lighting

  • กดปุ่ม BKT ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการตั้งค่า Active D‑Lighting สำหรับภาพที่สอง

  • Active D‑Lighting จะปรากฏบนแผงควบคุม

   ADL

   หน้าจอแผงควบคุม

   Y [อัตโนมัติ]

   Z [สูงมาก]

   P [สูง]

   Q [ปกติ]

   R [ต่ำ]

 3. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะเปลี่ยน Active D‑Lighting ไปในการถ่ายภาพแต่ละภาพตามโปรแกรมการถ่ายคร่อมที่เลือก ขณะการถ่ายคร่อมกำลังดำเนินการอยู่ แถบแสดงสถานะการถ่ายภาพคร่อมจะแสดงในแผงควบคุม ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์จะหายไปหลังจากการถ่ายภาพแต่ละภาพ

  จำนวนภาพ: 3

  การแสดงผลหลังจากถ่ายภาพแรก

การถ่ายคร่อม ADL
 • [จำนวนภาพ] และ [จำนวน] สามารถเลือกได้ผ่านรายการ [ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพ

 • ในโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะหยุดชั่วขณะหลังจากถ่ายภาพครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม กล้องจะถ่ายภาพต่อไปเมื่อมีการกดปุ่มกดชัตเตอร์อีกครั้ง

 • ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็มก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบทุกภาพ กล้องจะสามารถถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดได้หลังจากเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำ ถ้ากล้องถูกปิดการทำงานก่อนจะถ่ายภาพครบทุกภาพ การถ่ายคร่อมจะเริ่มถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดเมื่อเปิดกล้อง

การยกเลิกการถ่ายคร่อม

หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งจำนวนภาพในการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์ (r) และ M หายไปจากจอภาพ กล้องจะเรียกคืนค่าโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม การถ่ายคร่อมสามารถยกเลิกการใช้งานได้โดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม ( การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม: การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน ) แม้ว่าในกรณีนี้ โปรแกรมการถ่ายคร่อมจะไม่สามารถเรียกใช้ได้อีกในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม