Wi‑Fi สามารถทำอะไรได้บ้าง

เชื่อมต่อผ่าน Wi‑Fi เพื่ออัปโหลดรูปภาพที่เลือกไปยังคอมพิวเตอร์

Wireless Transmitter Utility

หลังจากกำหนดค่ากล้องสำหรับการเชื่อมต่อ ท่านจะต้องจับคู่กับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Wireless Transmitter Utility ก่อนที่ท่านจะสามารถอัปโหลดรูปภาพผ่าน Wi‑Fi ได้ เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ท่านจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จากกล้องได้

 • Wireless Transmitter Utility เป็นแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์กลางดาวน์โหลดของ Nikon:
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดหลังจากอ่านบันทึกประจำรุ่นและความต้องการของระบบ

โหมด Infrastructure และ Access Point

กล้องสามารถเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไร้สายบนเครือข่ายที่มีอยู่ (โหมด Infrastructure) หรือโดยการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง (โหมด Access Point)

โหมด Access Point

กล้องและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง โดยกล้องทำหน้าที่เป็น Access Point ของ LAN ไร้สายและไม่จำเป็นต้องปรับการตั้งค่าที่ซับซ้อน เลือกตัวเลือกนี้เมื่อทำงานกลางแจ้งหรือในสถานการณ์อื่นที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับกล้อง

 • หากต้องการสร้างโปรไฟล์โฮสต์ใหม่ ให้เลือก [เชื่อมต่อโดยตรงกับ PC] ในตัวช่วยเชื่อมต่อ

โหมด Infrastructure

กล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีอยู่ (รวมถึงเครือข่ายในบ้าน) ผ่านเราเตอร์ไร้สาย คอมพิวเตอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับกล้อง

 • หากต้องการสร้างโปรไฟล์เครือข่ายใหม่ ให้เลือก [ค้นหาเครือข่าย Wi‑Fi] ในตัวช่วยเชื่อมต่อ

โหมด Infrastructure

คู่มือฉบับนี้จะถือว่าท่านได้เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากเครือข่ายในพื้นที่

การเชื่อมต่อในโหมด Access Point

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ในโหมด Access Point

 1. แสดงการตั้งค่าเครือข่าย

  เลือก [เชื่อมต่อกับ PC] ในเมนูตั้งค่ากล้อง จากนั้นไฮไลท์ [ตั้งค่าเครือข่าย] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือก [สร้างโปรไฟล์]

  ไฮไลท์ [สร้างโปรไฟล์] แล้วกดปุ่ม J

 3. เลือก [เชื่อมต่อโดยตรงกับ PC]
  • ไฮไลท์ [เชื่อมต่อโดยตรงกับ PC] แล้วกดปุ่ม J

  • กล้องจะแสดง SSID และคีย์เข้ารหัสจะปรากฏขึ้น

 4. การเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์

  Windows:

  คลิกที่สัญลักษณ์ LAN ไร้สายในทาสก์บาร์แล้วเลือก SSID ที่กล้องแสดงในขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีข้อความปรากฏให้ป้อนรหัสความปลอดภัยเครือข่าย ให้ป้อนคีย์เข้ารหัสที่กล้องแสดงในขั้นตอนที่ 3

  macOS:

  คลิกที่สัญลักษณ์ LAN ไร้สายในเมนูบาร์แล้วเลือก SSID ที่กล้องแสดงในขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีข้อความปรากฏให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนคีย์เข้ารหัสที่กล้องแสดงในขั้นตอนที่ 3

 5. เข้าใช้ Wireless Transmitter Utility

  เมื่อมีข้อความปรากฏ ให้เข้าใช้ Wireless Transmitter Utility บนคอมพิวเตอร์

 6. เลือกกล้อง

  ใน Wireless Transmitter Utility ให้เลือกชื่อกล้องที่แสดงในขั้นตอนที่ 5 แล้วคลิก [Next (ถัดไป)]

 7. ป้อนรหัสระบบความปลอดภัย
  • กล้องจะแสดงรหัสระบบความปลอดภัย

  • ป้อนรหัสระบบความปลอดภัยในกรอบข้อความที่แสดงโดย Wireless Transmitter Utility แล้วคลิก [Next (ถัดไป)]

 8. เสร็จสิ้นกระบวนการจับคู่
  • เมื่อกล้องแสดงข้อความที่ระบุว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม J

  • ใน Wireless Transmitter Utility ให้คลิก [Next (ถัดไป)] ท่านจะได้รับข้อความเตือนให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์สำหรับ Wireless Transmitter Utility

  • การเชื่อมต่อไร้สายจะถูกสร้างขึ้นระหว่างกล้องกับคอมพิวเตอร์เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

 9. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
  • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว SSID ของเครือข่ายจะปรากฏเป็นสีเขียวในเมนู [เชื่อมต่อกับ PC] ของกล้อง

  • หาก SSID ของกล้องไม่แสดงเป็นสีเขียว ให้เชื่อมต่อกับกล้องผ่านรายการเครือข่ายไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว ท่านสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ตามที่อธิบายไว้ใน “อัปโหลดภาพ” (อัปโหลดภาพ)

การเชื่อมต่อในโหมด Infrastructure

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีอยู่ในโหมด Infrastructure

 1. แสดงการตั้งค่าเครือข่าย

  เลือก [เชื่อมต่อกับ PC] ในเมนูตั้งค่ากล้อง จากนั้นไฮไลท์ [ตั้งค่าเครือข่าย] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือก [สร้างโปรไฟล์]

  ไฮไลท์ [สร้างโปรไฟล์] แล้วกดปุ่ม 2

 3. ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่

  ไฮไลท์ [ค้นหาเครือข่าย Wi‑Fi] แล้วกดปุ่ม J กล้องจะค้นหาเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและแสดงรายการด้วยชื่อ (SSID)

  [เชื่อมต่ออย่างง่าย]

  ในการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อน SSID หรือคีย์เข้ารหัส ให้กดปุ่ม X (T) ในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกดปุ่ม J แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • [WPS แบบกดปุ่ม]: สำหรับเราเตอร์ที่รองรับ WPS แบบกดปุ่ม กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์แล้วกดปุ่ม J ที่กล้องเพื่อเชื่อมต่อ

  • [WPS แบบป้อน PIN]: กล้องจะแสดง PIN; ในการเชื่อมต่อ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อป้อน PIN ในเราเตอร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์)

  หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 6

 4. เลือกเครือข่าย

  ไฮไลท์เครือข่าย SSID แล้วกดปุ่ม J (ถ้าเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม X/T เพื่อค้นหาอีกครั้ง) เครือข่ายที่เข้ารหัสไว้จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ O; หากเครือข่ายที่เลือกถูกเข้ารหัส จะมีการแจ้งให้ท่านใส่คีย์เข้ารหัสตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 5 หากเครือข่ายไม่ถูกเข้ารหัสไว้ ให้ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 6

  SSID ที่ปกปิด

  เครือข่ายที่ปกปิด SSID จะแสดงด้วยช่องว่างในรายชื่อเครือข่าย หากท่านไฮไลท์ช่องว่างแล้วกดปุ่ม J จะมีการแจ้งให้ท่านป้อนชื่อเครือข่าย; กดปุ่ม J แล้วใส่ชื่อ จากนั้นกดปุ่ม X (T) กดปุ่ม X (T) อีกครั้งเพื่อดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 5

 5. ป้อนคีย์เข้ารหัส
  • เมื่อมีข้อความปรากฏให้ป้อนคีย์เข้ารหัสสำหรับเราเตอร์ไร้สาย ให้กดปุ่ม J

  • จากนั้น ป้อนรหัสตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เข้ารหัส โปรดดูเอกสารสำหรับเราเตอร์ไร้สาย กดปุ่ม X (T) เมื่อป้อนเสร็จสมบูรณ์

  • กดปุ่ม X (T) อีกครั้งเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ ข้อความที่แสดงในภาพประกอบจะปรากฏขึ้นสองสามวินาทีเมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว

 6. ดึงข้อมูลหรือเลือกที่อยู่ IP
  • ไฮไลท์หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้แล้วกดปุ่ม J

   • [ดึงข้อมูลอัตโนมัติ]: เลือกตัวเลือกนี้หากได้กำหนดค่าเครือข่ายให้ใช้ที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

   • [ป้อนเอง]: กดปุ่ม J; กรอบโต้ตอบจะปรากฏขึ้นโดยท่านสามารถป้อนที่อยู่ IP ด้วยตนเอง หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อไฮไลท์เซกเมนต์ กดปุ่ม 4 และ 2 เพื่อเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม J เพื่อยอมรับ กดปุ่ม X (T) เพื่อออกจากกรอบข้อความ “การกำหนดค่าที่อยู่ IP เสร็จสมบูรณ์” เมื่อป้อนเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม X (T) อีกครั้งจะแสดงซับเน็ตมาสก์ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม 1 และ 3 แล้วกดปุ่ม J เพื่อออกเมื่อป้อนเสร็จสมบูรณ์

  • ยืนยันที่อยู่ IP แล้วกดปุ่ม J เพื่อดำเนินการต่อ

 7. เข้าใช้ Wireless Transmitter Utility

  เมื่อมีข้อความปรากฏ ให้เข้าใช้ Wireless Transmitter Utility บนคอมพิวเตอร์

 8. เลือกกล้อง

  ใน Wireless Transmitter Utility ให้เลือกชื่อกล้องที่แสดงในขั้นตอนที่ 7 แล้วคลิก [Next (ถัดไป)]

 9. ป้อนรหัสระบบความปลอดภัย
  • กล้องจะแสดงรหัสระบบความปลอดภัย

  • ป้อนรหัสระบบความปลอดภัยในกรอบข้อความที่แสดงโดย Wireless Transmitter Utility แล้วคลิก [Next (ถัดไป)]

 10. เสร็จสิ้นกระบวนการจับคู่
  • เมื่อกล้องแสดงข้อความที่ระบุว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม J

  • ใน Wireless Transmitter Utility ให้คลิก [Next (ถัดไป)] ท่านจะได้รับข้อความเตือนให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์สำหรับ Wireless Transmitter Utility

  • การเชื่อมต่อไร้สายจะถูกสร้างขึ้นระหว่างกล้องกับคอมพิวเตอร์เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

 11. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
  • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว SSID ของเครือข่ายจะปรากฏเป็นสีเขียวในเมนู [เชื่อมต่อกับ PC] ของกล้อง

  • หาก SSID ของกล้องไม่แสดงเป็นสีเขียว ให้เชื่อมต่อกับกล้องผ่านรายการเครือข่ายไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว ท่านสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ตามที่อธิบายไว้ใน “อัปโหลดภาพ” (อัปโหลดภาพ)

อัปโหลดภาพ

ท่านสามารถเลือกภาพที่จะอัปโหลดในหน้าจอแสดงภาพของกล้องหรืออัปโหลดภาพทันทีที่ถ่าย

โฟลเดอร์ปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้น ภาพจะถูกอัปโหลดไปที่โฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • Windows: \Users\(ชื่อผู้ใช้)\Pictures\Wireless Transmitter Utility

 • macOS: /Users/(ชื่อผู้ใช้)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้โดยใช้ Wireless Transmitter Utility สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของ Utility

โหมด Access Point

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับกล้องในโหมด Access Point หากต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับกล้องแล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การเลือกภาพถ่ายสำหรับอัปโหลด

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเลือกภาพสำหรับอัปโหลด

 1. เริ่มแสดงภาพ

  กดปุ่ม K บนกล้องแล้วเลือกการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพขนาดย่อ

 2. แสดงหรือไฮไลท์ภาพที่ต้องการแล้วกดปุ่ม i

 3. เลือก [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC)]

  ไฮไลท์ [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC)] แล้วกดปุ่ม J สัญลักษณ์โอนย้ายภาพสีขาวจะปรากฏขึ้นบนภาพ หากปัจจุบันกล้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย การอัปโหลดจะเริ่มขึ้นทันที; มิฉะนั้น การอัปโหลดจะเริ่มขึ้นเมื่อสร้างการเชื่อมต่อ สัญลักษณ์โอนย้ายภาพจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวระหว่างการอัปโหลด ทำขั้นตอนที่ 2–3 ซ้ำเพื่ออัปโหลดภาพเพิ่ม

ไม่เลือกภาพ
 • ในการลบสัญลักษณ์โอนย้ายออกจากภาพที่เลือก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3

 • ในการลบสัญลักษณ์โอนย้ายออกจากภาพทั้งหมด ให้เลือก [เชื่อมต่อกับ PC] > [ตัวเลือก] > [ไม่เลือกเลย?] ในเมนูตั้งค่า

อัปโหลดภาพทันทีที่ถ่าย

ในการอัปโหลดภาพใหม่ทันทีที่ถ่าย ให้เลือก [เปิด] สำหรับ [เชื่อมต่อกับ PC] > [ตัวเลือก] > [ส่งอัตโนมัติ] การอัปโหลดจะเริ่มต้นหลังจากบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำแล้วเท่านั้น; โปรดแน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้อง ภาพยนตร์รวมถึงภาพที่ถ่ายระหว่างถ่ายภาพยนตร์ จะไม่ถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ์แต่ต้องอัปโหลดจากหน้าจอแสดงภาพ

สัญลักษณ์โอนย้ายภาพ

สถานะการอัปโหลดจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์โอนย้ายภาพ

 • Y(สีขาว):ส่ง เลือกภาพเพื่ออัปโหลดแล้วแต่ยังไม่เริ่มอัปโหลด

 • X(สีเขียว):กำลังส่ง กำลังดำเนินการอัปโหลด

 • Y (สีน้ำเงิน): ส่งแล้ว อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์

การแสดงสถานะอัปโหลด

จอแสดงผล [เชื่อมต่อกับ PC] แสดงข้อมูลต่อไปนี้:

1

สถานะ

2

ภาพ/เวลาที่เหลือ

3

ความแรงของสัญญาณ

 • สถานะ: สถานะการเชื่อมต่อกับโฮสต์ ชื่อโฮสต์จะปรากฏเป็นสีเขียวเมื่อสร้างการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น

  ขณะโอนย้ายไฟล์ การแสดงสถานะ “กำลังส่ง” จะปรากฏบนหน้าจอโดยนำหน้าด้วยชื่อของไฟล์ที่กำลังส่ง การแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ระหว่างการโอนย้ายจะปรากฏขึ้นที่นี่เช่นกัน

 • ภาพ/เวลาที่เหลือ: เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการส่งภาพที่เหลือ

 • ความแรงของสัญญาณ: ความแรงของสัญญาณไร้สาย

สัญญาณขาดหาย

การโอนข้อมูลแบบไร้สายอาจหยุดกลางคันหากสัญญาณขาดหาย ซึ่งท่านสามารถดำเนินการต่อได้โดยปิดกล้องแล้วเปิดกล้องใหม่

การตัดการเชื่อมต่อและการเชื่อมต่ออีกครั้ง

กล้องเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่มีอยู่สามารถหยุดชั่วคราวหรือทำงานต่อตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การตัดการเชื่อมต่อ

ท่านสามารถตัดการเชื่อมต่อโดยปิดกล้อง เลือก [ไม่ใช้] สำหรับ [เชื่อมต่อกับ PC] > [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] ในเมนูตั้งค่า หรือเลือก [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] > [ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi] ในเมนูการถ่ายภาพนิ่ง i การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะสิ้นสุดลงเช่นกันหากท่านใช้ Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์

โหมด Access Point

ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นหากการเชื่อมต่อไร้สายของคอมพิวเตอร์ถูกปิดใช้งานก่อนกล้อง ให้ปิดใช้งาน Wi‑Fi ของกล้องก่อน

การเชื่อมต่ออีกครั้ง

หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่อีกครั้ง ให้ทำดังนี้:

 • เลือก [เปิดใช้] สำหรับ [เชื่อมต่อกับ PC] > [การเชื่อมต่อ Wi‑Fi] ในเมนูตั้งค่า หรือ

 • เลือก [การเชื่อมต่อ Wi‑Fi] > [เชื่อมต่อ Wi‑Fi กับ PC] ในเมนูการถ่ายภาพนิ่ง i

โหมด Access Point

เปิดใช้งาน Wi‑Fi ของกล้องก่อนเชื่อมต่อ

โปรไฟล์เครือข่ายหลายรายการ

หากกล้องมีโปรไฟล์มากกว่าหนึ่งเครือข่าย กล้องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานล่าสุดอีกครั้ง สามารถเลือกเครือข่ายอื่นได้โดยใช้รายการ [เชื่อมต่อกับ PC] > [ตั้งค่าเครือข่าย] ในเมนูตั้งค่า