ท่านสามารถควบคุมชุดแฟลชรีโมตผ่านสัญญาณแบบออพติคอลจากชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและจะทำงานเป็นแฟลชหลัก (AWL แบบออพติคอล; สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดแฟลชที่รองรับ โปรดดูที่ “Nikon Creative Lighting System”, Nikon Creative Lighting System (CLS)) หากชุดแฟลชในส่วนของคำถามคือ SB‑5000 หรือ SB‑500 ท่านจะสามารถปรับการตั้งค่าได้จากตัวกล้อง (การใช้ AWL แบบออพติคอลกับ SB‑5000 หรือ SB‑500); มิฉะนั้น ท่านจะต้องปรับการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชตามที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งแฟลชและหัวข้ออื่นๆ โปรดดูในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช

การใช้ AWL แบบออพติคอลกับ SB‑5000 หรือ SB‑500

ติดตั้งชุดแฟลชเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและเลือก [AWL แบบออพติคอล] สำหรับ [การควบคุมแฟลช] > [ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย] ในเมนูถ่ายภาพ ท่านสามารถปรับการตั้งค่ากลุ่มชุดแฟลชได้โดยใช้รายการ [การควบคุมแฟลช] > [การควบคุมแฟลชรีโมต]; รายการ [การควบคุมแฟลชรีโมต] สำหรับ SB‑5000 ยังมีการตั้งค่า [ควบคุมไร้สายแบบลัด] และ [การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ] ด้วย

SB‑5000

เมื่อติดตั้ง SB‑5000 บนช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง การตั้งค่า [การควบคุมแฟลช] สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช

กลุ่มชุดแฟลช

เลือกรายการนี้เพื่อปรับการตั้งค่าแยกสำหรับแต่ละกลุ่ม

 1. C: เลือก [กลุ่มชุดแฟลช]

  เลือก [กลุ่มชุดแฟลช] สำหรับ [การควบคุมแฟลช] > [การควบคุมแฟลชรีโมต] ในเมนูถ่ายภาพ

 2. C: เลือก [ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช]

  ไฮไลท์ [ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช] ในการแสดงผลการควบคุมแฟลช แล้วกดปุ่ม 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช
  • เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับแฟลชหลักและชุดแฟลชในแต่ละกลุ่ม:

   ตัวเลือก

   คำอธิบาย

   TTL

   การควบคุมแฟลช i‑TTL

   qA

   รูรับแสงอัตโนมัติ (ใช้ได้กับชุดแฟลชที่รองรับเท่านั้น)

   M

   เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง

   –– (ปิด)

   ชุดแฟลชจะไม่ยิงแฟลชและไม่สามารถปรับระดับแฟลชได้

  • เลือกช่องสัญญาณสำหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB‑500 ท่านต้องเลือกช่องสัญญาณ 3 แต่มิฉะนั้นแล้วท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณใดๆ ก็ได้ระหว่าง 1 และ 4

 4. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปที่ช่องสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังช่องสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  • เลือกกลุ่ม (A, B หรือ C หรือหากท่านใช้แฟลชหลัก SB‑500 ให้เลือก A หรือ B) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว

  • แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 6. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  • จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช

  • หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนแฟลชหลักเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชจากชุดแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก [c ทดสอบแฟลช]

 7. C/f: ถ่ายภาพ

  ถ่ายภาพหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไฟแสดงแฟลชพร้อมทำงานสำหรับชุดแฟลชทั้งหมดติดสว่าง

ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด (เฉพาะ SB‑5000)

เลือกรายการนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแสงแฟลชโดยรวม และความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B ขณะที่ตั้งค่าเอาท์พุตสำหรับกลุ่ม C ด้วยตนเอง

 1. C: เลือก [ควบคุมไร้สายแบบลัด]

  เลือก [ควบคุมไร้สายแบบลัด] สำหรับ [การควบคุมแฟลช] > [การควบคุมแฟลชรีโมต] ในเมนูถ่ายภาพ

 2. C: เลือก [ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด]

  ไฮไลท์ [ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด] ในการแสดงผลการควบคุมแฟลช แล้วกดปุ่ม 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช

  • เลือกความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B

  • ปรับการชดเชยแสงแฟลชสำหรับกลุ่ม A และ B

  • เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับชุดแฟลชในกลุ่ม C:

   • [M]: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง

   • [––]: ชุดแฟลชในกลุ่ม C ไม่ยิงแฟลช

  • เลือกช่องสัญญาณสำหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB‑500 ท่านต้องเลือกช่องสัญญาณ 3 แต่มิฉะนั้นแล้วท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณใดๆ ก็ได้ระหว่าง 1 และ 4

 4. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปที่ช่องสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังช่องสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  • เลือกกลุ่ม (A, B หรือ C)

  • แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 6. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  • จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช

  • หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนแฟลชหลักเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชจากชุดแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก [c ทดสอบแฟลช]

 7. C/f: ถ่ายภาพ

  ถ่ายภาพหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไฟแสดงแฟลชพร้อมทำงานสำหรับชุดแฟลชทั้งหมดติดสว่าง

การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ (เฉพาะ SB‑5000)

เมื่อเปิดใช้งาน “การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ” ชุดแฟลชจะยิงซ้ำขณะที่เปิดชัตเตอร์ ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน

 1. C: เลือก [การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ]

  เลือก [การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ] สำหรับ [การควบคุมแฟลช] > [การควบคุมแฟลชรีโมต] ในเมนูถ่ายภาพ

 2. C: เลือก [ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ]

  ไฮไลท์ [ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ] ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแล้วกดปุ่ม 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช

  • เลือกระดับแฟลช ([กำลังแฟลช]) จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงแฟลชจากชุดแฟลช ([จำนวนครั้ง]) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชจากชุดแฟลชต่อวินาที ([ความถี่])

  • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก เลือก [ON] เพื่อเปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก [––] เพื่อปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก

  • เลือกช่องสัญญาณสำหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB‑500 ท่านต้องเลือกช่องสัญญาณ 3 แต่มิฉะนั้นแล้วท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณใดๆ ก็ได้ระหว่าง 1 และ 4

 4. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปที่ช่องสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังช่องสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  • เลือกกลุ่ม (A, B, หรือ C) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว

  • แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 6. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  • จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช

  • หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนแฟลชหลักเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชจากชุดแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก [c ทดสอบแฟลช]

 7. C/f: ถ่ายภาพ

  ถ่ายภาพหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไฟแสดงแฟลชพร้อมทำงานสำหรับชุดแฟลชทั้งหมดติดสว่าง

AWL แบบออพติคอล

จัดตำแหน่งหน้าต่างเซ็นเซอร์ในชุดแฟลชรีโมตเพื่อรับแฟลชนำจากแฟลชหลัก (ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากไม่ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงโดยตรงหรือแสงสะท้อนจากชุดแฟลชรีโมตไม่เข้าสู่เลนส์กล้อง (ในโหมด TTL) หรือโฟโต้เซลล์ในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะอาจรบกวนค่าแสง เพื่อป้องกันแฟลชความเข้มแสงต่ำที่ยิงจากแฟลชหลักปรากฏในภาพถ่ายที่ช่วงสั้นๆ ให้เลือกค่าความไวแสง (ISO) ต่ำหรือรูรับแสงแคบ (ค่ารูรับแสงสูง) หลังจากวางตำแหน่งชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธ์ในหน้าจอกล้อง