เมื่อยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช (SB‑5000, SB‑500, SB‑400 หรือ SB‑300) ไว้บนกล้อง จะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และการตั้งค่าแฟลชอื่นๆ ได้โดยใช้รายการ [การควบคุมแฟลช] > [โหมดควบคุมแฟลช] ในเมนูถ่ายภาพ (ในกรณีของ SB‑5000 จะสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้เช่นกันโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามแฟลชที่ใช้ ขณะที่ตัวเลือกที่แสดงใน [โหมดควบคุมแฟลช] จะแตกต่างกันไปตามโหมดที่เลือก การตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชอื่นๆ จะสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเท่านั้น

  • [TTL]: โหมด i‑TTL ในกรณีของ SB‑500, SB‑400 และ SB‑300 ท่านสามารถปรับการชดเชยแสงแฟลชได้โดยกดปุ่ม c (Y) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

  • [แฟลชภายนอกอัตโนมัติ]: ในโหมดนี้ กล้องจะปรับกำลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจำนวนของแสงที่สะท้อนกับวัตถุ; และสามารถใช้การชดเชยแสงแฟลชได้เช่นกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติจะรองรับโหมด “ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ” (qA) และ “อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL” (A) โปรดดูรายละเอียดในคู่มือของชุดแฟลช

  • [ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง]: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กำลังแฟลชจะถูกปรับอัตโนมัติ และยังสามารถใช้การชดเชยแสงแฟลชได้

  • [ปรับเอง]: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง

  • [การยิงแฟลชซ้ำ]: แฟลชจะยิงซ้ำขณะที่ชัตเตอร์เปิดออก ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน เลือกระดับแฟลช ([กำลังแฟลช]), จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช ([จำนวนครั้ง]) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชต่อวินาที ([ความถี่] จะวัดเป็นหน่วยเฮิร์ต) ตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ [จำนวนครั้ง] จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [กำลังแฟลช] และ [ความถี่]; โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช

ผนวกการควบคุมแฟลช

การผนวกการควบคุมแฟลชจะทำให้กล้องและชุดแฟลชใช้การตั้งค่าร่วมกันได้ หากยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลชบนกล้องแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อการตั้งค่าแฟลช ไม่ว่าจะกระทำในกล้องหรือในชุดแฟลช จะส่งผลในอุปกรณ์ของทั้งสองเครื่อง เช่นเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยการใช้ซอฟต์แวร์เสริม Camera Control Pro 2