AWL แบบออพติคอลและแบบใช้คลื่นวิทยุสามารถใช้ร่วมกันได้ WR‑R10 ที่เชื่อมต่อกับกล้องจะควบคุมแฟลชแบบใช้คลื่นวิทยุ ตัวสั่งงานแฟลชไร้สาย SU‑800 หรือชุดแฟลช SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700 หรือ SB‑500 ที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องจะควบคุมแฟลชแบบออพติคอล

  • ก่อนดำเนินการ โปรดสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างชุดแฟลชที่ควบคุมแบบใช้คลื่นวิทยุและ WR‑R10 (การสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย)

  • หากติดตั้ง SB‑500 เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง ให้เลือก [AWL แบบออพติคอล/ใช้คลื่นวิทยุ] สำหรับ [การควบคุมแฟลช] > [ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย] ในเมนูถ่ายภาพ; แต่หากใช้ชุดแฟลชอื่นหรือ SU‑800 กล้องจะเลือกตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติ

  • ตัวเลือกเดียวที่เลือกใช้ได้สำหรับ [การควบคุมแฟลชรีโมต] คือ [กลุ่มชุดแฟลช]

  • เลือกกลุ่ม (A–F) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว กำหนดให้ชุดแฟลชที่ควบคุมแบบออพติคอลอยู่ในกลุ่ม A ถึง C และให้ชุดแฟลชที่ควบคุมแบบใช้คลื่นวิทยุอยู่ในกลุ่ม D ถึง F (ในการแสดงตัวเลือกของกลุ่ม D ถึง F ให้กดปุ่ม 1 หรือ 3 ในการแสดงผล [ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช])