• โลโก้ SD, SDHC และ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC

  • Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

  • Apple®, App Store®, โลโก้ Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac, macOS และ OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

  • Android, Google Play และ โลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google LLC หุ่นยนต์แอนดรอยด์ถูกทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานที่สร้างและใช้ร่วมกันโดย Google และใช้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution License)

  • IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

  • HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

  • คำทางการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานใดๆ โดย Nikon นั้นได้รับการอนุญาตแล้ว

  • Wi‑Fi และโลโก้ Wi‑Fi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi‑Fi Alliance

  • ชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้หรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Nikon เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของแต่ละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

FreeType License (FreeType2)

เนื้อหาส่วนนี้ของซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

MIT License (HarfBuzz)

เนื้อหาส่วนนี้ของซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2018 HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์

Unicode® Character Database License (Unicode® Character Database)

ซอฟต์แวร์นี้รวมรหัสโอเพนซอร์สของ Unicode® Character Database ใบอนุญาตสำหรับรหัสโอเพนซอร์สนี้มีให้ด้านล่าง

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in https://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either

  • (i) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or

  • (ii) this copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

AVC Patent Portfolio License

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สำหรับการนำไปใช้ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (i) เข้ารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ได้รับการเข้ารหัสโดยผู้บริโภคในกิจกรรมส่วนบุคคลหรือที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ เเละ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไม่มีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสำหรับการใช้อื่นๆ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต์ https://www.mpegla.com