ในการแสดงเมนูแสดงภาพ ให้เลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ) ในเมนูกล้อง

เมนูแสดงภาพมีรายการดังต่อไปนี้:

รายการ

0

[ลบ]

ลบ

[โฟลเดอร์แสดงภาพ]

โฟลเดอร์แสดงภาพ

[ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ]

ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ

[คัดลอกภาพ]

คัดลอกภาพ

[แสดงภาพทันทีที่ถ่าย]

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

[หลังจากลบ]

หลังจากลบ

[หมุนแนวตั้ง]

หมุนแนวตั้ง

[ฉายสไลด์]

ฉายสไลด์

[ให้คะแนน]

ให้คะแนน