Većini opcija fotografisanja, reprodukcije i podešavanja može da se pristupi iz menija fotoaparata. Da biste pregledali menije, pritisnite G dugme.

G dugme

1 Tabulatori
2

Opcije menija

Opcije u trenutnom meniju.

3 Trenutna podešavanja su pokazana ikonama.
4 Klizač pokazuje poziciju u trenutnom meniju.
5 Ikona za pomoć (0 d (Pomoć) ikona)

Tabulatori

Birajte iz sledećih menija:

Korišćenje menija fotoaparata

Meni kontrola

Možete da se krećete kroz menije putem ekrana na dodir ili koristeći višenamenski birač i J dugme.

Višenamenski birač

 • 1: Pomerite kursor na gore
 • 3: Pomerite kursor na dole
 • 4: Otkažite i vratite se na prethodni meni
 • 2: Izaberite markiranu stavku ili prikaz podmenija
 • Centar: izaberite markiranu stavku

Izaberite markiranu stavku

J dugme

d (Pomoć) Ikona

Ako je d ikona prikazana na donjem levom uglu monitora, opis trenutno izabrane opcije ili menija može da se prikaže ako se pritisne L (Z/Q) dugme. Pritisnite 1 ili 3 da biste prevlačili kroz prikaz. Pritisnite L (Z/Q) ponovo da biste se vratili na menije.

L (Z/Q) dugme

Navigacija menija

Sledite korake ispod da biste vršili navigaciju menija.

 1. Prikaz menija.

  Pritisnite G dugme da biste prikazali menije.

  G dugme

 2. Markirajte ikonu za trenutni meni.

  Pritisnite 4 da biste markirali ikonu za trenutni meni.

 3. Izaberite meni.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni meni.

 4. Pozicionirajte kursor u izabrani meni.

  Pritisnite 2 da biste pozicionirali kursor u izabrani meni.

 5. Markirajte stavku menija.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali stavku menija.

 6. Opcije prikaza.

  Pritisnite 2 da biste videli opcije prikaza za izabranu stavku menija.

 7. Markirajte opciju.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali opciju.

 8. Izaberite markiranu stavku.

  Pritisnite J da biste izabrali markiranu stavku. Da biste izašli bez pravljenja izbora, pritisnite G dugme.

  J dugme

Imajte na umu sledeće tačke:

 • Stavke menija koje su prikazane u sivoj boji nisu trenutno dostupne.
 • Dok pritiskanje 2 ili centra višenamenskog birača obično ima isti efekat kao pritiskanje J, postoje neke stavke za koje izbor može da bude napravljen samo pritiskanjem J.
 • Da biste izašli iz menija i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.

Korišćenje ekrana na dodir

Takođe možete da se krećete kroz menije koristeći sledeće operacije ekrana na dodir.


Prevlačenje

Skliznite gore ili dole da biste prevlačili.


Izaberite meni

Taknite ikonu menija da biste izabrali meni.


Izaberite opcije/prilagodite podešavanja

Taknite stavke menija da biste prikazali opcije i taknite ikone ili klizače da biste ih izmenili. Da biste izašli bez menjanja podešavanja, taknite Z.