Da biste koristili radio AWL za odgovarajućim blicevima, prikačite WR-R10 bežični daljinski kontroler na fotoaparat i uspostavite bežičnu vezu između bliceva i WR-R10.

Uspostavljanje bežične veze

Pre korišćenja radio AWL, uspostavite bežičnu vezu između WR-R10 i daljinskih bliceva.

 1. C: Povežite WR-R10.

  Povežite WR-R10 na fotoaparat. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja dolazi sa WR-R10.

 2. C: Izaberite Radio AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u meniju fotografisanja fotografije.

 3. C: Izaberite kanal.

  Podesite WR-R10 birač kanala na željeni kanal.

 4. C: Birajte režim povezivanja.

  Izaberite Opcije bežičnog dalj. kont. > Režim povezivanja u meniju podešavanja (0 Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)) i birajte između sledećih opcija:

  • Uparivanje: Fotoaparat se povezuje samo na uređaje sa kojima je prethodno bio uparen, sprečavajući interferenciju signala sa drugih uređaja u blizini. S obzirom da svaki uređaj mora da se odvojeno upari, PIN se preporučuje kada se povezuje sa velikim brojem uređaja.
  • PIN: Komunikacija se deli između svih uređaja sa istim četvorocifrenim PIN-om, što ovo čini dobrim izborom za fotografisanje koristeći veliki broj udaljenih uređaja. Ako postoji više fotoaparata koji dele isti PIN, blicevi će biti pod isključivom kontrolom fotoaparata koji se prvi poveže, sprečavajući sve druge fotoaparate da se povežu (LED-ovi na WR-R10 jedinica povezanim na fotoaparate u pitanju će treperiti).

 5. f: Uspostavite bežičnu vezu.

  Podesite daljinske bliceve na radio AWL daljinski režim i podesite uređaje na kanal koji ste izabrali u Koraku 3, zatim uparite svaki od bliceva sa WR-R10 prema opciji izabranoj u Koraku 4:

  • Uparivanje: Započnite uparivanje na daljinskom blicu i pritisnite WR-R10 dugme uparivanja. Uparivanje je završeno kada lampice LINK na WR-R10 i blicu blješte narandžasto i zeleno; kada je jednom povezivanje ostvareno, lampica LINK na daljinskom blicu će svetleti zeleno.
  • PIN: Koristite kontrole na daljinskom blicu da biste uneli PIN koji ste izabrali u Koraku 4. Lampica LINK na daljinskoj jedinici će svetleti zeleno kada se povezivanje uspostavi.
 6. f: Uverite se da su svetla spremnosti blica za sve bliceve upaljena.

  U radio AWL-u, indikator spremnosti blica će se upaliti na tražilu fotoaparata ili će prikaz informacija blještati kada su svi blicevi spremni.

WR-R10 bežični daljinski kontroler

WR-A10 adapter je neophodan kada koristite WR-R10. Postarajte se da ažurirate WR-R10 firmver na verziju 3.0 ili kasniju; za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za svoje područje.

Nabrajanje daljinskih bliceva

Da biste videli bliceve koji su trenutno kontrolisani koristeći radio AWL, izaberite Kontrola blica > Inf. o radio daljinskom blicu u meniju fotografisanja fotografije. Identifikator („ime daljinskog blica“) za svaku jedinicu može da se promeni koristeći kontrole blica.

Povezani blic

Grupa Indikator spremnosti blica

Ponovno povezivanje

Dok god kanal, režim povezivanja i druga podešavanja ostaju ista, WR-R10 će se automatski povezati na prethodno upareni blic kada izaberete daljinski režim i Koraci 3–5 mogu da se preskoče. Lampica LINK blica svetli zeleno kada se povezivanje uspostavi.

Prilagođavanje podešavanja blica

Nakon biranja Radio AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u meniju fotografisanja fotografije, izaberite Grupni blic, Brza bežična kontrola ili Daljinsko ponavljanje za Daljinska kontrola blica i prilagodite podešavanja kao što su ispod opisana.

Grupni blic

Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno za svaku grupu.

 1. C: Izaberite Grupni blic za Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja fotografije.

 2. C: Izaberite Opcije grupnog blica.

  Markirajte Opcije grupnog blica u prikazu kontrole blica i pritisnite 2.

 3. C: Izaberite režim kontrole blica.

  Birajte režim kontrole blica i nivo blica za glavni blic i blic u svakoj grupi:

  • TTL: i-TTL kontrola blica.
  • qA: Automatska blenda (dostupna samo sa kompatibilnim blicevima).
  • M: Izaberite nivo blica manuelno.
  • – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se prilagodi.

 4. f: Grupirajte daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Glavni blic može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.

 5. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi funkcionišu. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite dugme i na prikazu informacije o blicu (0 Menjanje podešavanja blica) i izaberite M Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da normalno funkcionišu.

 6. C: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

Brza bežična kontrola

Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage blica za, i relativni balans između grupa A i B, dok manuelno podešavate jačinu za grupu C.

 1. C: Izaberite Brza bežična kontrola za Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja fotografije.

 2. C: Izaberite Opcije brze bežične kontrole.

  Markirajte Opcije brze bežične kontrole u prikazu kontrole blica i pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite podešavanja blica.

  Birajte balans između grupa A i B.

  Prilagodite korekciju snage blica za grupe A i B.

  Birajte režim kontrole blica i nivo blica za jedinice u grupi C:

  • M: Izaberite nivo blica manuelno.
  • – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.

 4. f: Grupirajte daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A, B ili C). Glavni blic može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.

 5. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi funkcionišu. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite dugme i na prikazu informacije o blicu (0 Menjanje podešavanja blica) i izaberite M Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da normalno funkcionišu.

 6. C: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

Daljinsko ponavljanje

Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je zatvarač otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.

 1. C: Izaberite Daljinsko ponavljanje za Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja fotografije.

 2. C: Izaberite Opcije daljinskog ponavljanja.

  Markirajte Opcije daljinskog ponavljanja u prikazu menija kontrole blica i pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite podešavanja blica.

  Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan broj puta koliko će blicevi okinuti (Broj puta) i broj puta blic okida po sekundi (Frekvencija).

  Omogućite ili onemogućite izabrane grupe. Izaberite ON (UKLJUČENO) da biste omogućili izabranu grupu, – – da biste onemogućili izabranu grupu.

 4. f: Grupirajte daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Glavni blic može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.

 5. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi funkcionišu. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite dugme i na prikazu informacije o blicu (0 Menjanje podešavanja blica) i izaberite M Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da normalno funkcionišu.

 6. C: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

Dodavanje blica montiranog na šinu

Radio kontrolisani blicevi mogu da se kombinuju sa bilo kojim sledećim blicevima montiranim na šinu za blic i opremu fotoaparata:

 • SB-5000: Pre kačenja blica, podesite režim radio kontrolisanog glavnog blica (d ikona će se pojaviti na gornjem levom uglu prikaza) i birajte grupu ili kontrolu daljinskog ponavljanja bljeska. Kada se jedinica jednom prikači, podešavanja mogu da se prilagode koristeći kontrole blica ili opcije navedene u menijima fotoaparata pod Opcije grupnog blica > Glavni blic ili pod „M“ u prikazu Opcije daljinskog ponavljanja.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurišite blic za samostalnu upotrebu i koristite kontrole na blicu da biste prilagodili podešavanja blica.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Montirajte jedinicu na fotoaparatu i prilagodite podešavanja koristeći opciju na fotoaparatu Opcije grupnog blica > Glavni blic.