Taknite ikonu prikazanu na ilustraciji da biste izabrali operaciju koja se izvršava kada taknete monitor u režimu fotografisanja.

Dodirnite monitor da biste fokusirali i podignite prst kako biste snimili fotografiju. Birajte između sledećih opcija:

Za informacije o fokusu tokom fotografisanja na dodir, pogledajte „Autofokus“ (0 Autofokus).

Fotografisanje koristeći opcije fotografisanja na dodir

Dugme okidača može da se koristi za fokus i snimanje slika čak i kada je W ikona prikazana kako bi se pokazalo da je okidanje na dodir omogućeno. Koristite dugme okidača da biste snimili fotografije u kontinualnom režimu fotografisanja (0 Izbor režima okidanja) u toku snimanja filma. Opcije fotografisanja na dodir mogu da se koriste samo za snimanje jedne po jedne slike u kontinualnom režimu fotografisanja i ne mogu da se koriste za snimanje fotografija u toku snimanja filma.

Ekran na dodir ne može da se koristi za pozicioniranje tačke fokusa kada je zaključavanje birača fokusa u L (zaključanoj) poziciji (0 Izbor tačke fokusa), ali i dalje može da se koristi za biranje subjekta kada je AF sa prioritetom lica izabrano za režim AF-oblasti (0 Biranje režima AF-oblasti).

U režimu samookidača (0 Režim samookidača (E)) fokus se zaključava na izabranom subjektu kada dodirnete monitor i tajmer se pokreće kada podignete prst sa ekrana. Pri podrazumevanim podešavanjima, zatvarač se okida na oko 10 s nakon što se pokrene tajmer; kašnjenje i broj snimaka mogu da se promene koristeći Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač, 0 Samookidač). Ako je opcija izabrana za Broj snimaka veća od 1, fotoaparat će automatski snimiti slike jednu nakon druge dok se izabrani broj snimaka ne snimi.

Fotografisanje u živom prikazu slike

Da biste sprečili da svetlo koje uđe kroz tražilo utiče na fotografije ili ekspoziciju, zatvorite zatvarač okulara tražila (0 Zatvorite zatvarač tražila okulara).

Iako se neće pojaviti na konačnoj slici, zupčaste ivice, oivičenost boje, moare efekat i svetle tačke mogu da se pojave na monitoru, dok svetle regije ili trake mogu da se pojave na nekim delovima sa bleštavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili ako se subjekat na kratko osvetli stroboskopskim ili drugim jarkim, kratkotrajnim izvorom svetla. Pored toga, distorzija može da se pojavi sa subjektima u pokretu, naročito ako se fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat kreće horizontalno pri visokim brzinama kroz kadar. Treperenje i trake svetla koje se vide na monitoru pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama mogu da se smanje koristeći opciju Smanjenje treperenja u meniju snimanja (0 Smanjenje treperenja), iako će možda i dalje biti vidljive na krajnjoj fotografiji pri nekim brzinama zatvarača. Kada fotografišete u živom prikazu slike, izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete internog kola fotoaparata.

Bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 Tajmer pripravnosti), tajmer pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.

Pišti u toku živog prikaza slike

Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu ili koristite birač živog prikaza slike u toku živog prikaza slike.