Reprodukcija pune slike

Reprodukcija sličica

Reprodukcija pune slike

Da biste reprodukovali fotografije, pritisnite K dugme. Najnovija fotografija će biti prikazana na monitoru. Dodatne slike mogu da se prikažu prevlačenjem na levo ili desno ili pritiskajući 4 ili 2; da biste videli dodatne informacije na trenutnoj fotografiji, pritisnite 1 ili 3 (0 Informacije o fotografiji).

K dugme

Reprodukcija sličica

Da biste videli više slika, pritisnite W (M) dugme kada se slika prikazuje u punom kadru. Broj prikazanih slika se povećava od 4 do 9 do 72 svaki put kada je W (M) dugme pritisnuto i smanjuje se sa svakim pritiskom X dugmeta. Skliznite prst preko ekrana na dodir da biste prevlačili gore ili dole koristeći višenamenski birač da biste markirali slike.

W (M) dugme

Kontrole reprodukcije

1 O (Q): Izbrišite trenutnu sliku
2 G: Pregledajte menije
3 L (Z/Q): Zaštitite trenutnu sliku
4 X: Zumiranje
5 W (M): Pregled višestrukih slika
6 J: Koristite u kombinaciji sa višenamenskim biračem kao što je ispod opisano

Korišćenje J dugmeta sa višenamenskim biračem

Dve memorijske kartice

Ako su dve memorijske kartice ubačene, možete da izaberete memorijsku karticu za reprodukciju pritiskajući W (M) dugme kada su 72 sličice prikazane.

Rotiraj uspravne

Da biste prikazali „uspravne“ (portretno orijentisane) fotografije u uspravnoj orijentaciji, izaberite Uključeno za opciju Rotiraj uspravne u meniju reprodukcije (0 Rotiraj uspravne).

Prikaz slike

Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 Prikaz slike), fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja (jer je fotoaparat već u pravilnoj orijentaciji, slike nisu automatski rotirane u toku prikaza slike). U kontinualnom režimu okidanja, prikaz počinje kada se fotografisanje okonča, sa prikazanom prvom fotografijom u trenutnoj seriji.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

  • Biranjem koliko dugo će monitor ostati uključen kada se nijedna operacija ne izvršava, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 Kašnjenje isključivanja monitora).
  • Biranjem uloge koju ima centar višenamenskog birača, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f2 (Centralno dugme višen. birača, 0 Centralno dugme višen. birača).
  • Korišćenjem komandnih točkića za sliku ili kretanje kroz meni, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Meniji i reprodukcija (0 Prilagodi komandne točkiće).

Korišćenje ekrana na dodir

U toku reprodukcije, monitor ekrana na dodir može da se koristi za:


Pogledajte druge slike

Prevucite levo ili desno da biste pregledali druge slike.


Brzo prevlačite na druge slike

U prikazu punog kadra, možete da dodirnete dno prikaza da biste prikazali traku za napredovanje kadra, zatim skliznite prst levo ili desno da biste brzo prevlačili na druge slike.

Traka napredovanja kadra


Zumiranje (samo fotografije)

Koristite gest spajanja i rastavljanja da biste zumirali i odzumirali i skliznite da biste prevlačili (0 Pogled izbliza: Zumiranje reprodukcije). Takođe možete dva puta brzo da taknete prikaz da biste zumirali sa reprodukcije pune slike ili otkazivanja zuma.


Pregledanje sličica

Da biste „odzumirali“ na prikaz sličica (0 Reprodukcija sličica), koristite gest spajanja u reprodukciji pune slike. Koristite spajanje i rastavljanje da biste izabrali broj slika prikazanih između 4, 9 i 72 kadra.


Pregledanje filmova

Taknite vodič na ekranu da biste pokrenuli reprodukciju filma (filmovi su navedeni od strane 1 ikone). Taknite prikaz da biste pauzirali ili nastavili, ili taknite Z da biste izašli na reprodukciju pune slike (imajte na umu da neke ikone u prikazu reprodukcije filma ne odgovaraju na operacije ekrana na dodir).

Vodič

Dugme i

Pritiskajući dugme i u toku punog kadra ili reprodukcije sličica prikazuje opcije navedene ispod. Izaberite opcije koristeći ekran na dodir ili višenamenski birač i J dugme.

  • Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku (0 Ocenjivanje slika).
  • Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor (samo fotografije): Izaberite fotografije za otpremanje na pametni uređaj.
  • Retuširanje (samo fotografije): Koristite opcije u meniju retuširanja (0 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija) da biste kreirali retuširane kopije trenutne fotografije.
  • Kontrola jačine zvuka (samo filmovi): Prilagodite jačinu zvuka reprodukcije za filmove.
  • Odseci film (samo filmovi): Odsecite neželjeni segment filma sa filmova (0 Uređenje filmova). Filmovi takođe mogu da se urede pritiskajući dugme i kada je reprodukcija filma pauzirana.
  • Izaberite slot i fasciklu: Izaberite fasciklu za reprodukciju. Markirajte slot i pritisnite 2 da biste videli spisak fascikli na izabranoj kartici, zatim markirajte fasciklu i pritisnite J da biste pregledali slike u markiranoj fascikli.

Dugme i

Da biste izašli iz menija dugmeta i i vratili se na reprodukciju, pritisnite ponovo dugme i.